MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Erik Hartwig, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev december 2016

Hej
Höstterminen närmar sig sitt slut och vi knyter nu ihop säcken inför julledigheten. Jullovet med en välförtjänt ledighet och vila är här. När jag ser tillbaka på den termin som gått så känns det som att den gått väldigt snabbt men ändå varit väldigt bra. Jag upplever att vi har god stämning och arbetsro på skolan. Många har kämpat hårt in i det sista för att nå sina uppsatta mål. Det har varit en intensiv period med redovisningar, deadlines, bedömningar och terminsbetyg som ska sättas på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.

Terminsbetyg
Ett terminsbetyg ges i slutet av varje termin. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin. Betyget sätts utifrån kunskapskraven. Dessa finns upprättade för år 3, 6 och 9. Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet. Vissa ämnen har ej lästs av alla elever under höstterminen, då kommer inget terminsbetyg att sättas. Vilka ämnen det handlar om i de olika årskurserna kommer att meddelas av arbetslagen. Det markeras också på terminsbetyget. Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål. Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen.

Nationella prov
De nationella proven i matematik, svenska och engelska har genomförts i åk 6 och 9 över hela Sverige. Eftersom vi har båda dessa årskurser, ställer det höga krav på logistik och organisation. Under vårterminen genomförs de skriftliga delproven och nu under hösten har vi genomfört de muntliga testen. Om ni ansöker om ledighet för era barn, är det viktigt att ni inte förlägger dessa under de datum när de nationella proven ska genomföras. Detta gäller er som har barn i åk 6 eller åk 9.

Personal
Erik Hartwig, vår biträdande rektor går på föräldraledighet i februari och han ersätts av Joakim Bergström. Joakim kommer att fortsätta sin undervisning med åk 8 i SO parallellt med det biträndande rektorsuppdraget. Handledare för 8.4 blir vår nyanställda mattelärare Åsa Torberg. Åsa har arbetat många år på Gylleskolan och hon börjar hos oss i januari. Åsa kommer att ansvara för matematikundervisningen i årskurs sex och åtta. Nicklas Vidlund blir kvar i mattematikundervisningen som resurs och extra stöd. Under vårterminen fortsätter vår musiklärare Lars Wilbe som handledare för 7:4. För att stärka upp vår stab ytterligare har vi även anställt Sofie Byatt. Sofie är utbildad specialpedagog samt behörig i matte och No ämnen, läs- och skrivinlärning. Sofie kommer att stärka upp i årskurs sex svenskaundervisning samt arbeta som speciallärare på skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Sebastian Ahl som tidigare vikarierat hos oss kommer att bli undervisande lärare i åk 7 svenska och ersätter därmed Anneli Häggblad. I Basgrupp 9.1 kommer vår kurator/ elevcoach Marcus Eriksson träda in i handledarskapet för att stärka upp gruppen och ge stöd åt eleverna deras sista termin i grundskolan. Veronica Rosenquist kommer fortsätta ha personlig handledning med några av eleverna i grupp 9.1.

 

Informationsmöte
Vi har i höst haft ett välbesökt informationsmöte för elever som vill börja hos oss. Känner du någon som är intresserad av att börja så har vi även informationsmöte den 26 januari och 8 februari kl. 17.00.

Nyheter på Kunskapsporten
På vårt huvudkontor, och med hjälp av drivna ämneslärare på våra skolor, så jobbar vi ständigt med att söka utveckla Kunskapsporten, vårt basläromedel. Nu har en ny förbättrad uppläsningsfunktion av ordbankerna för engelska och moderna språk introducerats så att eleven exempelvis på egen kammare kan lyssna och repetera och lära. I matematik så har det sedan sommarlovet pågått ett stort arbete i att sortera uppgifterna på stegen efter svårighetsgrad så det blir tydligare vilken nivå man jobbar på, grundläggande eller mer än grundläggande. Även helt nya förbättrade projektprov har tagits fram för högstadiet. I kurs så fortgår arbetet med att revidera allt ifrån layout till innehåll för respektive årskurser. Mycket positivt på gång!

Stölder på skolan
Under terminen som gått har vi haft stölder på skolan. Elever har blivit av med busskort, kontanter, jackor, skor etc. Stölderna har främst skett i olåsta skåp men även i kapprummet och något fall i omklädningsrummet vid idrotten. Hela staben arbetar aktivt med att komma tillrätta med stölderna och vi vädjar till våra elever att inte lämna skåpen olåsta. Samtliga elever med skåp måste ha lås på skåpet vid terminsstart och inga värdesaker ska förvaras i jackfickor i kapprummet. Elever som har skrymmande värdesaker kan lämna in dessa i receptionen hos Ingela. Olåsta skåp låser skolan den 16de januari.

Nyanlända elever
Den nya lagändringen (SFS 2016:910) gjorde det möjligt även för friskolor med kö att ta in en kvot på max 5 % med nyanlända elever. I augusti tog vi således emot vår första grupp nyanlända elever, en grupp på fjorton elever. Nu i början hållas denna grupp samman, för trygghetens och den pedagogiska kartläggningens skull, men successivt kommer eleverna att slussas ut i ordinarie ämnesundervisning för att lära sig det svenska språket och nödvändiga ämneskunskaper. Det är fantastiskt att få ta del av den utveckling dessa elever gör.

Kalendarium

11 jan –terminsstart
12-13 jan. Utvecklingssamtal/Hemstudier
7 & 9 feb - NP i svenska åk 6
Sportlov. Vecka 9, 27/2-3/3
V 10 - NP åk 9 NO
16/3. Halv studiedag. Eleverna slutar efter lunch.
15 & 17 mars – NP svenska åk 9
27/3- 7/4. Förlängda PH samtal. Handledare bjuder in till möte.
3 & 5 april – NP Ma åk 6
13 april – Halv studiedag. Eleverna slutar efter lunch.
V 16. 14-21 April. Påsklov
25 & 27 april –NP eng åk 9
2 & 4 maj – NP SO åk 9
3 & 5 maj – NP Eng åk 6
10 & 12 maj – NP Ma åk 9
26 maj- Studier mot ökad måluppfyllelse/Klämdag
15 juni- Skolavslutning

Hållpunkter
Efter jul- och nyårsfirande, välkomnar vi eleverna tillbaka onsdag den 11 januari. Åk 4 & 5 har terminsupprop kl 8.10- 10.30. Åk 6 & 8 har upprop kl. 9.00- 10.30. Åk 7 & 9 har upprop 8.30–10.00. Vi ser också fram emot vårterminens utvecklingssamtal som äger rum 12-13 januari. Tider för utvecklingssamtal får ni av er respektive handledare. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka er föräldrar för det engagemang ni visar i era barns skolgång.

Önskar er alla God Jul och Gott Nytt År.
Vänligen
Anna Ek
Rektor

Rektorsbrev juni 2016

Hej föräldrar,
Elevernas sommarlov är redan här och det är nu tid för vila och återhämtning. Vi har haft intensivt arbete in i det sista och vi är oerhört stolta över våra elever och det de åstadkommit.. Det finns sodan otrolig värme och engagemang på Kunskapsskolan. Jag är stolt men ännu inte nöjd. Nästa läsår ska vi lyfta ytterligare. Vi har ett intensivt, spännande och utvecklande läsår framför oss då vi ska arbeta för ytterligare kvalitetshöjning på Kunskapsskolan Borlänge.

Studiefokuserad miljö
Ett prioriterat utvecklingsområde för vår skola kommande läsår är att ytterligare och i högre grad fokusera på att skapa en studiefokuserad miljö. Vi kommer att arbeta i personalstaben med att utveckla oss i ett arbetsområde vi benämner ”Läraren som ledare”. Det handlar om att ytterligare höja kvaliteten på vår personliga handledning, att öka lärandet i workshop etc. Vi kommer att arbeta med vår värdegrund så att den implementeras och genomsyrar skolverksamheten i alla led på skolan av personal och elever.

Personalförändringar

Åk 5
Inför nästkommande läsår har vi tillsatt några nya lärare till årskurs fem. Sandra Lindgren kommer att undervisa årskurs fem i SO och svenska. Sandra har tidigare arbetat på resursskola för att stödja elever i behov av särskilt stöd samt senast på Int. Engelska skolan i Falun.

Jörgen Käll är tillsatt för att undervisa årskurs fem i Ma och NO. Jörgen många års erfarenhet av läraryrket bland annat från Mjälgaskolan och Domnarvets skola.

Åk 6
Våra lärare från arbetslag nio kommer ta över undervisningen för våra blivande sexor. Vi har tillsatt en ny lärare till detta arbetslag, Daniel Axelsson. Daniel kommer att undervisa i So och svenska. Daniel har fått anställning som förstelärare. Agneta Prentell som i år har tillhört arbetslag 4-5 kommer att följa med eleverna i årskurs fem upp till årskurs sex för att stötta upp som resurs mot eleverna.

Åk 7
I blivande årskurs sju kommer vi få en ny basgrupp 7.5. Mona Hagman tillsätts som handledare för den nya gruppen. Mona tillträder på vår skola som matematiklärare. Vår lärare Erica Sterkenburg kommer att ta över handledarskapet för basgrupp 7.1. Tidigare handledare Kristoffer Larsson kommer med stor sannolikhet arbeta med en liten grupp nyanlända elever som vår skola kommer ta emot i höst.

 

 

Åk 8
Vår basgrupp 8:3 kommer få en ny handledare, Jonna Pettersson. Jonna är utbildad lärare i NO och Idrott. Med glädje kan jag även meddela att Joakim Bergström jobbar kvar på skolan trots indikationer på annat. Jocke funderade att tag på att vara tjänstledig i höst för att arbeta med nyanlända. Jocke kommer verka som arbetslagsledare i åk 8 samt vara handledare i 8.4.

Åk 9
I årskurs nio kommer lärare Veronica Rosenquist tillbaka till tjänst och handledarskap. Veronica var fram till i julas årskurs åttas SO lärare. Denna termin har Veronica jobbat i Orsa. Våra lärare Melanie Müller och Anna Söderberg kommer ta över handledarskapet tillsammans med Veronica i årskurs nio. Veronica handleder 9.1, Anna Sö basgrupp 9.2 och Melanie handleder basgrupp 9.3.

Vi har även anställt en ny idrott/Hkk lärare. Kristoffer Brolin är uppflyttad från Stockholm och bor nu i Säter. Han avslutar nu anställning på Kristineskolan i Säter. Kristoffer har ett engagemang i ishockey då han är tränare för Säters A-lag.

Morteza Masumabadi ska stärka upp undervisningen i Ma/NO på vår skola. Morteza bor idag i Karlstad men flyttar nu upp till Dalarna. Morteza har många års erfarenhet av läraryrket. Främst inom mattematik, No och sfi.

Facebook
Kunskapsskolan i Borlänge har skapat en Facebook sida. Denna sida är ni välkomna att besöka, följa och ”gilla”. På sidan kommer vi lägga upp nyheter och ni kan ta del av aktiviteter som händer på skolan. Gå in på:
Kunskapsskolan Borlänge

Skolstart aug 16
Eleverna har upprop för nästa termin mån 22 aug. Följande tider gäller för resp. årskurs;

Åk 4-5. Upprop 10.00–11.30. Samling i Stora Arenan.
Åk 6. Upprop 9.00–10.30. Samling i Stora Arenan.
Åk 7. Upprop 9.30 -11.00. Samling i Stora Arenan.
Åk 8. Upprop 8.30 -10.00. Samling i Stora Arenan.
Åk 9. Upprop 9.00–10.30. Samling i Matsalen.

Se vårt kalendarium för läsårstider.

Vänligen,
Anna Ek
Rektor

Rektorsbrev april 2016

2016-04-08 Borlänge

Hej föräldrar,

Sportlovet och påsklovet är avklarat och jag hoppas att era barn har haft skön ledighet med tid för både aktiviteter och återhämtning. På skolan har lärarna arbetat med resultatuppföljning samt utvecklat sina IT kunskaper under ledning av våra förstelärare.

Lärarna är fortsatt fullt fokuserade på att höja undervisningens kvalitet så att era barn får de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier. Om du som förälder är orolig för om ditt barn ligger i fas med sin planering så är det viktigt med en regelbunden dialog med handledare och även ämneslärare vid behov.

Just nu pågår förlängda PH-samtal då du som förälder är välkommen till skolan för att få samtala med handledaren om hur ditt barn når upp till uppsatta mål.

Personalförändringar
Personalgruppen är motiverad att göra en helhjärtad insats för att era barn ska nå så långt som möjligt i kunskapsutvecklingen. Vi har två nyanställda lärare på skolan. Madelene Halvarsson är svenska och engelskalärare. Madelene påbörjade sin anställning hos oss efter sportlovet som förstelärare. Madelene trädde in som svenskalärare i årskurs sju. Vidare stöttar hon upp med handledarskapet i basgrupp 7.2.

Melanie Müller är vår nya lärare i tyska. Melanie kommer att undervisa samtliga elever på skolan som studerar tyska. Just nu pågår arbete med att rekrytera duktiga lärare till augusti då vi önskar utöka vår personalstab samt täcka upp för kommande föräldraledighet.

Kö och informationsmöten
Köerna till vår skola växer och intresset för skolan är stort. Vi kommer att anta en femte basgrupp till årskurs sju aug16 då vi har ett enormt söktryck.

Jag önskar samtidigt belysa att vi fortfarande har enstaka platser kvar till årskurs fyra och sex med start aug 16. Meddela gärna vänner och bekanta att anmäla sitt intresse till skolan. Vi kommer att ha ytterligare ett Informationsmöte då vi berättar om skolan och vårt arbetssätt. Detta möte sker tis 3/5 kl 15.00.

Vi kommer ordna en välkomstträff för våra nya elever som är antagna till aug 16. Dessa elever får i dagarna en inbjudan hem och de besöker skolan den 26/4 kl 15.00-17.00.

Schemaändringar
Från och med v 15 kommer vi göra några förändringar i schemat för årskurs sex på skolan. Dessa förändringar består av salsbyte av elevernas undervisningspass. Syftet med denna ändring är att underlätta för årskurs sex så att de har undervisningen mer samlat i samma utrymmen på skolan. Eleverna kommer veta vart de ska vara och de har sina undervisande lärare mer samlat för stöd och hjälp med studierna.

Facebook
Kunskapsskolan i Borlänge har skapat en Facebook sida. Denna sida är ni välkomna att besöka, följa och ”gilla”. På sidan kommer vi lägga upp nyheter och ni kan ta del av aktiviteter som händer på skolan. Klicka här för att komma till vår Facebooksida.

Sommarskola
Nu kan du anmäla ditt barn till årets sommarskola. Borlänge kommun och föreningslivet i Borlänge ordnar sommarskola för elever i kommunen som vill och behöver det. Sommarskolan är frivillig och eleverna kan välja mellan att läsa svenska, engelska eller matematik. Sommarskolan har även simundervisning.

Sommarskolan använder sig av undervisning både i klassrum och utomhus och sommarskolan erbjuder en rad aktiviteter till eleverna på eftermiddagarna.

För elever som deltagit i undervisningen under hela Sommarskolan och har mer än 75 % närvaro arrangeras en avslutningsresa till nöjesparken Gröna Lund i Stockholm.

Under årets Sommarskola läser årskurs 4–6 på Nygårdsskolan och årskurs 7–9 samt introduktionsprogrammet på Maserskolan. Efter lunch, som skolan bjuder på, är det dags för aktiviteter. Du kan se vad som finns att välja på här. Fler aktiviteter kommer att presenteras allteftersom.

Anmälan sker senast fredagen den 29 april via denna länk. Hela Sommarskolan är kostnadsfri för eleverna. Klicka här för att läsa mer om sommarskolan.

Kalendarium
6 maj. Klämdag. Elever lediga.
9 juni. Skolavslutning på Galaxen (Stora Björn) kl. 10.00 – ca 12.00.
22 augusti. Skolstart läsåret 16/17.
23-24 augusti. Utvecklingssamtal/ Hemstudier.

Vänligen,
Anna Ek
Rektor

Rektorsbrev februari 2016

Vi har nu rivstartat terminen och vi har haft utvecklingssamtal med våra elever. Det känns fantastiskt att se hur goda relationella band som byggs upp mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Eleverna har nu tillsammans med lärarna gått igenom hur de ligger till i förhållande till föregående terminsmål och till sitt slutmål. Nya studieplaner har fastslagits. Jag är mycket nöjd med hur processen fortlöper och framför allt är jag glad över den goda stämning som råder på skolan.

Tryggheten
Tragedin på skolan i Trollhättan, ökat antalet våldsdåd och terrorattentaten i Paris, har påverkat oss alla. Vi för regelbundna samtal i personalgruppen och med våra elever om hur vi ska förhålla oss till kraven på trygghet, kontra den öppenhet och relation med omvärlden som vi önskar ha. Ni som föräldrar är alltid välkomna till skolan men vi har nu skärpt rutinerna så att alla besökare förses med en besöksskylt. Vi är därför tacksamma för att ni alltid anmäler er i receptionen när ni kommer och besöker skolan så att ni kan få en sådan skylt. Vi har gjort en översyn av rutiner för besökare på skolan och centralt går nu Kunskapsskolan i Sverige AB ut med följande policy:

Policy för besök på våra skolor under skoltid

”Skolan är inte en allmän plats och man har alltså inte rätt att befinna sig här om man inte är vårdnadshavare eller gäst till någon.
Besök från andra än vårdnadshavare ska alltid godkännas av rektor. Medarbetare och elever bör informeras om besök på skolan av skolledningen.

Alla besökare ska anmäla sig i receptionen. Besökare på skolan som inte är med någon medarbetare hela tiden, ska ha på sig en namnskylt märkt ”Besökare” som finns att hämta i receptionen.

Om en elev ser någon på skolan som de inte känner igen och som inte är i sällskap med någon som av skolans medarbetare, så ska de tala om det för någon av medarbetarna. Elever får naturligtvis också fråga vem personen söker, men det är inget vi förväntar oss av eleverna.

Om en medarbetare upptäcker någon som inte hör hemma på skolan så ska man upplysa personen om att den inte har rätt att vara på skolan och följa med personen ut.

Rektor är ansvarig för att samtliga medarbetare känner till denna policy och informerar även vårdnadshavare om att de vid besök på skolan alltid ska anmäla sig i receptionen och hämta ut en besöksbricka. Alla handledare informerar eleverna om rutinerna för besök vid läsårets början.”

Biträdande rektor
Erik Hartwig är sedan förra veckan tillbaka på skolan efter föräldraledighet. Erik tillträdde nu som Biträdande rektor på skolan. Erik biträder mig som rektor och företräder skolan när jag inte är närvarande. Erik kommer under året driva arbetet med kurs- och ämneslag för utvecklingen av ämnesarbetet. I detta arbete kommer han driva processen med betygsmanagement framåt tillsammans med arbetslagsledare och ämneslagsledare. Vidare ansvarar Erik bland annat för övergripande schema, uppdaterar kalendarium och vikariebehov.

Nationella prov
Eleverna i årskurs sex och nio skriver nationella prov denna termin. Samtliga elever i dessa årskurser skriver nationella prov i svenska, engelska, mattematik och moderna språk. Årskurs nio har även ämnesprov i ett samhällsorienterande ämnen och i ett naturorienterande ämne. Från 2016 erbjuds inte längre nationella prov i de natur- och samhällsorienterande ämnena i årskurs 6. Skolverket kommer att erbjuda bedömningsstöd för lärare i form av prov i bedömningsportalen.

Kvalitet och enkäter
Snart är det enkätdags igen. Inför enkäterna med elever och föräldrar behöver vi säkerställa att alla uppgifter och e-postadresser stämmer. Ber er föräldrar som nyligen bytt e-postadresser att meddela handledaren om detta så att vi kan säkerställa att våra enkäter och information från skolan når er. Ni kommer få länk och ytterligare information om enkäten som vi ber er besvara den 10/3-24/3.

I läsårets kvalitetsplan i Kunskapsskolan Borlänge har vi IKT (informations och kommunikationsteknik) och en besjälad organisation som prioriterade mål. Våra elever upplever att lärarna i hög grad använder modern teknik men nu när vi startat infasningen med en dator per elev i årskurs 7 så är det viktigt att undervisningen anpassas ytterligare. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig engagerade och trivas för om de gör det så får eleverna en bättre arbetsmiljö. Vi har planerat in olika aktiviteter för att nå våra mål. Våra förstelärare på skolan driver ett utvecklingsprojekt för att höja medarbetarnas kunskaper vad gäller modern teknik. Förstelärarna har regelbundna möten med återkoppling med vår pedagogikavdelning.

Från vecka 5 kommer vi aktivt arbeta med våra värderingar i samtliga basgrupper. Främst under basgruppsamlingar kommer vi att arbeta med olika typer av värderingsövningar.

Under detta läsår arbetar vi tillsammans med Petter Enlund, till vardags anställd på vår pedagogikavdelning. Han leder ett arbete tillsammans med oss för att utveckla vårt arbete i ämneslagen på skolan. Han observerar oss i olika typer av undervisningssituationer och ger oss återkoppling på vårt arbete.

Studie- och yrkesvägledning
I dagarna har vi nu åter vår studie- och yrkesvägledare Stig Wiström på plats i skolan. Elever i årskurs nio har inbokade möten för att diskutera gymnasievalet som ska vara gjort den 14 februari. Stig ska även träffa alla våra elever i årskurs åtta för att ge dem grundläggande information om deras kommande gymnasieval. Nästa tillfälle Stig kommer till skolan är den 3-4 maj.

Studieverktyg
Jag vill påminna om att vi sedan lång tid tillbaka kunnat erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter studieverktyg/hjälpmedel i form av datorprogram för att träna och kompensera för detta. Detta innefattar program som bland annat kan läsa upp text i ett dokument eller en webbsida, program för avancerad rättstavning i svenska och engelska, mm. Dessa program går också bra att ladda ner på privata datorer hemma. Värt att notera är att dessa program inte enbart är riktade till elever med särskilda behov utan kan användas av alla, många lär sig t.ex. väldigt bra genom att lyssna på en text. Man går in på www.elevsajten.se. Där kan man ladda ner programmen eller använda online.

Vänligen,

Anna Ek

Rektorsbrev november 15

2015-11-16

Hej,

Nu är vi drygt halvvägs mot jul. Vi har haft förlängda Ph samtal och avstämning för att säkerställa att alla elever följer sina studieplaner. Många föräldrar har funderingar kring betygssystemet så för dig som vill veta mer om hur betygssystemet fungerar finns här ett bra filmklipp från Värmland som bygger på föräldrars frågor om betygssystemet; https://youtu.be/MOKqtoy6UP4

Kö och informationsmöten

Köerna till vår skola växer snabbt och intresset för skolan är nu större än någonsin. Det underlättar verkligen vår långsiktiga planering. Vi kommer förstås att ha informationsmöten för de som är intresserade att börja hos till hösten -16 i år 4 och 6. Meddela gärna vänner och bekanta om våra informationsmöten. Elever och vårdnadshavare är hjärtligt välkomna. Informationsmöten sker: Onsdag den 25/11 kl. 16.00-17.30 och tisdag den 8/12 kl. 16.00-17.30.

Besöksdag för befintliga vårdnadshavare och anhöriga

Vi välkomnar våra elevers vårdnadshavare hjärtligt välkomna att besöka skolan på vår besöksdag måndag den 7 dec mellan kl. 09.00-14.00. Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka skolan och delta i elevernas aktiviteter, men vi bjuder dock särskilt in alla denna dag då det upplevs som trevligt att bjudas in vid ett tillfälle då fler föräldrar finns på skolan. Om besökare önskar lunch denna dag ber jag er att meddela ert barns handledare om detta senast den 30 nov. Vi beställer då mer lunch så mat finns på plats för samtliga elever och besökare.

Den 7 dec kl. 14.00–15.00 har skolans föräldraråd nästkommande möte. Alla föräldrar är hjärtligt välkomna.

Studiedagar för skolans medarbetare

Eleverna i årskurs 6-9 kommer att sluta efter lunch den 17 nov och den 10 dec. Den 17 november kommer lärarna ägna eftermiddagen åt att säkerställa att individuella anpassningar finns på plats för att våra elever ska nå sina studiemål. Vidare kommer personalen analysera vår betygsprognos som ni vårdnadshavare fick ta del av på förlängda PH samtalen. Den 10 december kommer lärarna efter lunch arbeta med bedömning och betygsättning inför julavslutningen.

Ledighet och frånvaro
En del familjer vill passa på att resa utomlands under terminen när det är billigare än på loven. Tänk på att det kan vara tufft för en elev att vara borta en hel vecka innan ni börjar planera resandet. Skollagens intention är tydlig - eleverna ska vara i skolan! I samband med nationella prov i årskurs 6 och årskurs 9 kommer inga ledigheter att beviljas.

Provdatum åk 6:

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-6

Provdatum åk 9:

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum/grundskola/arskurs-9

Flyktingkatastrofen

På skolan har vi samlat in pengar på caféintäkter och tillsammans med övriga kunskapsskolor i Sverige har vi samlat in ca 200 000 kr. Pengar som vi vet kommer väl till pass via Röda Korset. Stort tack till er som stöttat kampanjen.

Arbetssättet och föräldrars möjlighet att hänga med?
Vi svänger oss med olika begrepp som WS, EDS, Arbetsgångar, Porten och Driven för att nämna några. Jag förstår att det kan vara lite klurigt att begripa hur allt hänger ihop. Här blir det en avvägning hur insatt man som förälder behöver vara. En del tycker att det räcker gott med att ha koll i loggboken medan andra hör av sig till lärarna för att få detaljförklaringar på hur Arbetsgången i kurs hänger ihop. Som förälder kan det vara bra att börja med att fråga sitt barn hur det fungerar eller söka svaret tillsammans på Kunskapsporten. Om frågan kvarstår ska man naturligtvis kontakta oss. Men, glöm inte att hänga med i loggboken och sätt er signatur varje vecka på terminsplaneringen - Tillsammans når vi långt!

Föreläsning om ”Näthat”

Borlänge kommuns fältassistenter bjuder tillsammans med polisen in samtliga föräldrar i Borlänge kommuns grundskolor till en föreläsning om ”näthat”. Föreläsning behandlar de problem och svårigheter ungdomar kan hamna i när de när de är ute på nätet och brukar sociala medier. Fältassistenter och polis håller föreläsningen för Kunskapsskolans föräldrar ons. den 27 jan kl. 18.00 på skolan. Mer info och inbjudan från Borlänges fältassistenter kommer sändas till vårdnadshavare via handledaren.

Gymnasieval åk 9

Vi har en studie- och yrkesvägledare från Skolpool, Stig Wiström, som kommer till vår skola den 2-4 december. Han kommer då att träffa elever i åk 9 för enskilda samtal. Föräldrar i åk 9 är välkomna att få information om gymnasievalet av Stig onsdag den 2 dec kl. 17.00 i skolans matsal.

Om ni har frågor eller funderingar vad gäller gymnasievalet når ni Stig på epost: stickan3@yahoo.se

Gymnasieskolor besöker Kunskapsskolan

Kunskapsskolan i Borlänge har likt föregående år bjudit in alla gymnasieskolor i Borlänge och Falun till skolan. Detta sker den 15 dec kl 08.00-11.00. Syftet är att gymnasieskolorna ska informera våra elever om de olika gymnasiealternativ som finns. Gymnasieskolorna kommer hit med bokbord och montrar. Den här informationen kommer främst att vända sig till våra nior men sista timmen kommer även övriga elever att få chansen att besöka montrarna.

Dagar och tider för öppet hus på Borlänges gymnasieskolor

Tisdagen den 24 november klockan 18-20:
Soltorgsgymnasiet (gemensam uppstart i aulan klockan 18:00)

Torsdagen den 26 november klockan 18-20:
Erikslundsgymnasiet, Hushagsgymnasiet, Ljungbergsgymnasiet samt Introduktionsprogrammen

Tisdagen den 1 december klockan 18-20:
Hagagymnasiet

Länk till Borlänges gymnasieskolors katalog:

http://www.borlange.se/siteassets/dokument/barn--utbildning/gymnasieskolan/programkatalog-borlange-gymnasieskola-2016.pdf

Vänligen
Anna Ek

Rektor
Kunskapsskolan Borlänge

2015-09-14

Rektorsbrev September

Hej,
Så har då höstterminen dragit igång. Sommaren dröjde sig kvar och vi är nog många som njöt av att våra första arbetsveckor kantades med värme och sol. På skolan pågår nu en febril aktivitet. Eleverna har verkligen tagit sig an skolarbetet med full energi efter sommarlovet. Vi är i startgroparna på många områden. Lärarna i arbetslagen kommer regelbundet under läsåret sända er information om vad som händer för basgruppen ditt barn ingår i.

Kunskapsskolans insamling för människor på flykt
Den flyktingkatastrof som pågår framför våra ögon just nu har fått många av våra elever och medarbetare att reagera och vilja agera. Många av Kunskapsskolans och Kunskapsgymnasiets dryga 12 000 elever och medarbetare vill bidra på olika sätt för att göra något för den stora mängd människor som är på flykt i världen. Många basgrupper på skolan har olika typer av aktiviteter för att bidra med stöd till människor i flykt. Ett exempel är att elever bakade på hemkunskapen och därefter sålde bakverken under förra veckan. Våra elever sålde bakverk för hela 1100kr vilket de skänker till människor i flykt. Ett bidrag till Röda Korsets arbete vid flyktingkriser är ett sätt att visa sitt stöd. Kunskapsskolan har egen insamling via Röda Korset. Önskar ni hjälpa genom att ge ett bidrag kan ni följa denna länk:


Skolinspektionens kvalitetsenkät
Skolinspektionen gör regelbundet kvalitetsenkäter på samtliga skolor i Sverige. Enkäten kan besvaras mellan den 14 september och den 9 oktober. Resultatet kommer att presenteras på Skolinspektionens webbsida, Skolverkets informationssida VäljaSkola samt på SIRIS. I bifogat dokument kan du läsa mer om enkäten och dess syfte.
För att svara på enkäten använder du följande länk:

Koden för Kunskapsskolan Borlänge, Vårdnadshavare Grundskola åk 1-9 är: NMDgkV

Föräldrar kan besvara enkäten på svenska, arabiska, engelska, ryska, somaliska, finska, kurmancî (nordkurdiska), romani chib arli eller sorani (sydkurdiska).

Vi strävar ständigt efter att hålla högsta möjliga kvalitet på vår undervisning och önskar att du tar dig tid att svara på enkäten. Resultatet på just denna enkät går till Skolinspektionen och kommer inte oss på skolan till del. Därför kommer vi även i fortsättningen att arbeta vidare med våra egna kvalitetsenkäter som ligger i mars. Det är vårterminens enkäter som i huvudsak ligger till grund för vårt interna utvecklingsarbete.

Ladda ned pdf: information om skolenkäten

Vid frågor om denna enkät vänder du dig till skolenkaten@skolinspektionen.se

1-1 i årskurs 7
Det känns roligt att kunna meddela att vi tagit ett första steg mot en ökad datortäthet på skolan genom att samtliga elever i årskurs 7 fått varsin s.k. Chromebook (en surfdator). Dessa behåller de under sin tid på Kunskapsskolan. Vi går över till en dator per elev åk 7-9 under en treårsperiod och vi har valt att börja med eleverna i årskurs 7. Vi måste börja med någon årskurs och av praktiska skäl börjar vi med sjuorna som då kommer att ha datorn under hela sin högstadietid. Det här innebär ju samtidigt att tillgången på stationära datorer i skolan ökar väsentligt för övriga elever.

Från andra Kunskapsskolor som infört 1-1 från årskurs 7 ser vi att eleverna använder såväl Kunskapsporten som andra digitala verktyg mer effektivt i undervisningen. Vi kan också se att arbetsron förbättrats på dessa skolor.

Mobilanvändning
Som säkert flera av er tagit del av i medierapporteringen påpekas det att elevers skolarbete i många fall påverkas negativt av mobilanvändning. Vi har valt att inte ha något generellt förbud mot mobiler men vi vill fortsätta att föra en dialog kring mobilanvändningen.
Anledningen till att vi i nuläget valt att inte införa ett generellt förbud är att digitala verktyg kommer att vara något alla kommer att möta och behöva hantera i sin framtid. Däremot pågår ständigt ett arbete med eleverna kring förhållningssättet till mobiler. Vi arbetar för att medvetandegöra eleverna om mobilanvändningens påverkan på de egna studierna. Detta är ett ständigt pågående arbete.
Jag vill också påminna om föräldrarnas ansvar för barnens mobilanvändande och att det är viktigt att hålla sig uppdaterad vad barnen använder mobilen till.

Grupper i åk 9
På utvecklingssamtalen framkom att majoriteten av eleverna i årskurs nio önskade arbeta i steggrupper  likt hur de arbetade under årskurs åtta. På måndag introduceras därmed steggrupper på stegdagar. Alla elever i årskurs nio kommer att ha idrottsundervisning på fredagar. Elever kommer att få fylligare information om grupptillhörighet och schema på måndagens basgruppssamling.  

Vägvalet
Elever i årskurs nio är välkomna till Vägvalet på Hagagymnasiet den 7 oktober kl 18.00-20.00. Eleverna har möjlighet att få information om tre gymnasieprogram. Eleverna anmäler sig till Vägvalet under basgruppssamling. Programkatalog för Borlänge kommuns gymnasieskolor delas nu ut till alla elever i årskurs nio. Uppmana era barn att ta hem katalogen så ni även kan föra samtal om gymnasievalet hemma.

Föräldrarådet
Föräldrarådet behöver alltid fyllas på med nya föräldrar eftersom några alltid slutar varje år. Vi har i regel två träffar per termin. Ber gamla som nya föräldrar som är intresserade av att engagera sig i föräldrarådet att sända mig ett mail där ni meddelar ert intresse.  

Friluftsdagar
Friidrott: Torsdagen den 24/9 har årskurs 7-9 friluftsdag och tisdag den 29/9 har årskurs 4-6 friluftsdag. Friluftsdagarna går av stapeln på Kvarnsvedens idrottsplats. Fokus kommer att ligga på friidrott.
Orientering: Åk 6 har orienteringsdag fre 25/9 i Bergebo.
Åk 7&8 har orienteringsdag 2/10 i Bergebo.
Åk 9 har orienteringsdag 20/10 i Falun.

Mer info om friluftsdagar kommer via idrottslärarna och handledarna.

Vänligen
Anna Ek
Rektor
Kunskapsskolan Borlänge

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.