MENY
Välj Skola

För elever

Sjukanmälan

lämnas av vårdnadshavare via Skola24 varje dag senast kl. 07.30. Registrera på webben, i appen eller på tel. 0515-869 05.​​

Ledighetsansökan

Ladda ned som pdf: Ledighetsansökan

Matsedel

Ladda ned som pdf: Matsedel vecka 2-8 och vecka 9-15

Likabehandlingsplan

Ladda ned som pdf: Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ordningsregler

Ladda ned som pdf: Ordningsregler KS Lund

 

Kunskapsskolan arbetar aktivt för att motverka mobbning    

Med mobbning menar vi situationer när en eller flera elever upprepade gånger under en tid utsätter en annan person för negativa handlingar. Det är också mobbning när parterna i en konflikt inte är jämnstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt. 

Vårt mål är att mobbning inte ska förekomma på skolan och det är allas ansvar att aktivt motverka mobbning. Kunskapsskolans organisation där lärarna finns bland eleverna under hela skoldagen minskar risken för mobbning på ett effektivt sätt.

Om mobbning skulle förekomma, finns ett särskilt handlingsprogram som skolan följer. Där ingår bland annat att föräldrar alltid kontaktas. Har du frågor kring detta, kontakta rektor eller skolhälsovården.

För att förebygga mobbning på vår skola har vi bestämt att:   
Det åligger alla medarbetare ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på alla former av mobbning, våldsbenägenhet, främlingsfientlighet, rasistiska tendenser, vandalism, sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling av människor.   

Alla medarbetare på skolan har ett ansvar för att de gemensamt upprättade ordnings­reglerna efterföljs. 

Varje elev på skolan har ett stort eget ansvar för såväl sina studier som för det sociala livet och miljön.

Under de regelbundna handledarsamtalen får lärare och elever möjlighet att lära känna varandra på ett förtroendefullt sätt vilket ger eleverna ökad trygghet. 

Alla vuxna ute i verksamheten skall vara ett stöd för alla elever. 

Arbetslagen uppdateras regelbundet av elevvårdsteamet om mobbning förekommer.   
Under basgruppsamlingarna diskuteras moraliska och etiska frågor. 

Demokratins värdegrundsfrågor behandlas regelbundet i de återkommande Trådkurserna och i nyhetsbearbetningen.

I de så kallade "Jagkurserna" arbetar eleverna med sin personliga utveckling vad gäller t ex relationer, ställningstaganden i olika frågor etc. 

Rutiner för klagomålshantering vid Kunskapsskolan

Enligt 4 kap 8 § i Skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

På Kunskapsskolan gäller följande:

- Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till Rektor.

- Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.

- Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

- Om de som klagat  inte är nöjda med de åtgärder som Rektor vidtagit eller om Rektor anser att frågan bör avgöras av Kunskapsskolan centralt, ska saken föras vidare till Grundskolechef.

- Grundskolechef tar då över Rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.