MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Camilla Conradzon, Rektor

Läs mer

 

Februari 2018

Hej!

Vi börjar nu närma oss mitten av vårterminen och vi tycker att eleverna har kommit igång med sina studier på ett utmärkt sätt.

Vid tre tillfällen denna termin provar vi en ny stödundervisning till elever som befaras att inte nå betyg E eller är långt efter i sina planeringar. Vi ger mer pedagogisk tid med våra pedagoger för att alla elever ska känna att de får mer egentid med ämneslärare. Det är skolans ämneslärare som beslutar vilka elever som ska delta. Ett antal Kunskapsskolor har provat detta med mycket gott resultat.

Föregående vecka hade vi det första passet och vi har fått mycket uppskattade kommentarer från de elever som deltog. Eleverna fick mycket gjort och många kom igång på ett föredömligt sätt. Vi har schemalagt eleverna under hela läsåret med mer tid än vad ordinarie undervisningstid kräver, vilket möjliggör att övriga elever slutar vid lunch vid dessa tre tillfällen under vårterminen.

Enkäter
Nu är det snart dags för årets stora föräldra- och elevenkät. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsskolan i stort och resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för våra elever.

Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 5 mars och pågår till och med den 19 mars. Enkäterna är anonyma och svaren sammanställs med hjälp av ett enkätverktyg. Ingen kan se vad du har svarat och inga redovisningar sker som innebär att det går att identifiera enskilda personer.

När enkäten börjar kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att du slutfört enkäten.

Jag vill uppmärksamma dig på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en mejladress till skolan. Det betyder att om du lämnat flera mejladresser så kommer du att få två enkäter. Du kan då bortse från de påminnelser som kommer till din ena mejladress efter att du fyllt i enkäten som kommit till den andra. Om du har mer än ett barn på Kunskapsskolan kommer du att få en enkät för varje barn, eftersom vi arbetar på basgruppsnivå med resultaten ber vi dig att då besvara en enkät per barn.

Maila gärna till ditt barns handledare när du svarat på enkäten. På så sätt får vi fler som svarar och enkätens resultat blir mer tillförlitlig och att vi kan dra lärdom av era svar.

 

#Metoo
#Metoo har knappast undgått någon, och självklart inte oss på Kunskapsskolan i Tyresö heller. Berättelserna om olika former av sexuella trakasserier från #Metoo är många, starka och upprörande. Vi märker att elevernas egna erfarenheter och tankar nu lättare kommer upp till ytan, även om värderingsfrågor är något vi alltid har jobbat med. Under vecka 5 genomförde vi i samtliga årskurser en #Metoo-vecka. Denna vecka planerades av skolans förstelärare. Samtliga basgrupper fick prata om och lyfta upp frågeställningar som behöver dryftas bland våra ungdomar. Passen innehöll inte bara frågor som enbart berör metoo utan är ett värderingsarbete som alltid måste dryftas i den dagliga verksamheten. Jag vill passa på att uppmana er föräldrar att prata med era barn - både flickor och pojkar - om respekt för varandra, kärlek och gränssättning, så att vi tillsammans kan förmedla sunda värderingar och ge tryggheten att berätta om upplevelser som inte är okej. Dyker det upp något som gör att ni känner oro för era barn finns vi givetvis här som stöd.

Elever från Kunskapsskolan Enköping valde att göra en film om hur Metoo speglar vardagen för dem. De har blivit en av de nominerade till TV4:as Svenska hjältar. Vi kommer att genomsyra vår verksamhet med att sprida sunda värderingar och bekämpa all form av trakasserier som vi alltid har gjort.

Betyg / Nationella prov
Under föregående vecka släppte Skolverket sin statistik över Sveriges skolors resultat för avgående nior i juni 2017 vad det gäller betygsättning kontra nationella provresultat.

Jag kan glatt konstatera att vårt arbete med att säkerställa att våra lärare inte sitter på “egen kammare “ och bedömer utan sambedömer med övriga Kunskapsskolor i Stockholmsområdet. Länken: Relationen provbetyg-slutbetyg

Du / Ni som föräldrar kan själv läsa via ovanstående länk till Skolverket. Tänk på att söka vår skolas resultat i Stockholms kommun. Vår skola ligger geografiskt i Stockholms stad.

Med vänlig hälsning

Camilla Conradzon
Rektor,
Kunskapsskolan Tyresö

Nu är vi tillbaka igen och ser fram emot en ny termin med nya utmaningar!

Vi kan glatt konstatera att många elever nådde sina terminsmål och att vi hade väldigt få elever som ht 2017 erhöll betyget F.
Meritvärdet för år 9 blev 267 poäng, vilket är en mycket bra prestation. Vi räknar med att eleverna i år 9 ytterligare kommer att höja sina betyg inför sina slutbetyg i juni 2018.

De elever som erhållit betyget F har fått extra anpassningar för att nå minst målet E till juni 2018. Extra anpassningar är den första åtgärden som sätts in och insatserna utvärderas efter 7 veckor. Är inte insatserna tillräckliga så prövas andra insatser.

Som jag tidigare meddelat kommer vi denna termin att ha tre återläsningstillfällen efter lunch. Vilka elever som behöver delta avgör lärarna i ämneslagen. Denna tid blir en extra förstärkning med fler pedagoger på plats. Elever som ligger i fas med sina mål slutar under dessa tre dagar till lunch. Information kring vilka elever som berörs kommer att förmedlas av kommer handledarna.

Från och med nu finns det en ruta i EDS i elevens individuella utvecklingsplan, där lärarna har lagt in de extra anpassningarna som ämnesläraren anser är fullgoda insatser för att eleverna skall nå sina mål. Denna vecka avslutas utvecklingssamtalen och alla elever skall ha en uppdaterad målbild i EDS.

Smsfunktion vid anmäld frånvaro via Skola24
Från och med terminsstart vt-18 har vi valt att slå på sms-funktionen så att det även går hem ett sms till vårdnadshavare vid anmäld frånvaro. Sms:et kommer att skickas till vårdnadshavaren vid rapporteringen av den första lektionen för aktuell dag.

Informationen som står i sms:et är snarlikt den information som står när en elev rapporteras som ogiltig frånvarande eller sen ankomst. Det som skiljer dessa tre åt är just dessa ord: Anmäld frånvaro, ogiltig frånvaro eller sen ankomst. Därför är det viktigt att vårdnadshavare läser meddelandet noga innan skolan kontaktas.

 

Upprustning av elevernas rastrum
Vi kommer i början av terminen att försöka få till en högre mysfaktor i elevernas rastutrymme. Vi har köpt in nya bord, tavlor samt växter. När allt är uppmonterat kommer vi återigen att öppna rastutrymmet.

Schema
Vecka 3 följer vi det ordinarie schemat. I enlighet med Kunskapsskolans pedagogiska modell har varje elev ett personligt schema. Detta innebär att det är den individuella utvecklingsplanen som ligger till grund för varje elevs individuella schema .

Elevernas sluttider är ändrade från och med denna termin. Samtliga elever slutar kl 15.00 alla dagar utom fredagar då sluttiden är 14.35 för samtliga årskurser.

Vi provade förra terminen att låta 2 årskurser sluta tidigare på torsdagar för att minska trängseln vid busshållplatserna. Tyvärr fick detta mycket negativa konsekvenser som vi inte förutsåg.

Lärarbemanningen blev för tunn under workshoppassen då lärarna avvek tidigare från undervisningen för att hålla i sin basgruppsamling. Basgruppsamlingarna fick slås ihop då rummen var upptagna av annan verksamhet.

Samtliga elever har nu två nya praktiska estetiska ämnen under vårterminen 2018.
år 6 musik, bild
år 7 hkk, sl
år 8 musik, bild
år 9 hkk, sl

År 6 är inte längre indelade i sina basgrupper på kommunikationspassen utan är indelade efter stegen i ämnena sv, ma, eng.

Med vänliga hälsningar

Camilla Conradzon
Rektor

December 2017

Nu är snart julen här och jullovet står för dörren. Eleverna har alltid en intensiv period i slutet på varje termin med mycket redovisningar, inlämningar och prov - inte gör det saken bättre att det är mörkt stora delar av dygnet. Men det finns ljusglimtar. Vårt traditionella luciatåg genomfördes även detta år med vacker körsång samt solosång av våra fantastiska elever. Trots sina studier ägnade de mycket tid för repetition och textinläsning innan genomförandet dagen innan Lucia.

Tillbakablick över höstterminen
Så här vid terminsslut passar det bra att reflektera över hösten och jag kan konstatera att det generellt varit en mycket bra termin.

It-utvecklingen fortsätter och nya hjälpmedel introduceras. Soundtrap är ett molnbaserat inspelningsverktyg som Alexander (musikläraren) har köpt in licenser för till årskurs 9 och tanken är att årskurs 8 ska fortsätta med detta under vårterminen. Eleverna arbetar kreativt med detta intuitiva verktyg och resultaten har varit häpnadsväckande bra. I och med att det är molnbaserat har eleverna kunnat jobba med musik även utanför musiksalen. Dessutom fungerar det på olika plattformar (mobil, iPads etc.) och möjliggör samarbeten över landsgränser. Med detta inspelningsprogram arbetar vi framgångsrikt med tre av Kunskapsskolans framtidsförmågor, nämligen leva digitalt, vara innovativ och agera globalt.

Ett annat exempel är det digitala matematikprogrammet EdQu. Det finns tillgängligt på Kunskapsporten och eleverna använder det för att repetera och testa sina kunskaper på egen hand eller utifrån lärares instruktioner. För varje steg på Kunskapsporten finns det tillhörande avsnitt i EdQu där eleven kan repetera, fördjupa och testa sina kunskaper i varierande situationer med direkt respons. Eleven kan välja att arbeta med blandade uppgifter från ett helt block eller steg, eller fokusera på ett lärandemål. Uppgifternas svårighetsgrad anpassas automatiskt så att eleven blir utmanad på sin nivå.

Digiexam är ett annat program som har provats av några lärare hos oss. Lärarna skapar sina egna prov och eleverna skriver proven direkt i datorn. Datorn är låst från andra funktioner under provtillfället som säkerställer att inte fusk förekommer . Digiexam underlättar också för lärarna vid rättning.

Studiestöd i matematik
Vi har under höstterminen haft studiestöd i ämnet matematik varje dag mellan kl 15.00 - 16.30. Elever som är kvar på skolan efter kl 15.00 får hjälp med sina studier men framför allt i ämnet matematik.

Skola 24
En nyhet som kommer att lanseras till vårterminen är att alla vårdnadshavare kommer att få ett sms även vid anmäld frånvaro. Detta gör vi då det har funnits elever på olika skolor som ringer in sig själva som frånvarande /sjuka utan vårdnadshavarens vetskap.

Första skolveckan
Eleverna börjar kl 08.15 den 8 januari 2018 och kl 08.30 övriga dagar samma vecka. Lunch serveras samtliga dagar. Utvecklingssamtal sker för samtliga årskurser under eftermiddagarna. Eleverna har studiedagar

 

 

efter lunch dessa dagar men kan arbeta på studiestödet på skolan. Specialschema gäller den första veckan (8/1-12/1) . Denna vecka kommer eleverna att få en introduktion i terminens undervisningsämnen samt tid med sin basgrupp och handledare.

Syftet med utvecklingssamtalen är att upprätta en ny individuell utvecklingsplan och sätta betygsmål i alla ämnen. Prata gärna med ditt barn innan dess om vad hen själv är nöjd med och vad hen vill utveckla under vårterminen.

Vecka 3 börjar elevernas personliga schema gälla. Schemat kommer att publiceras vecka 2 - klicka här för att komma till schemat.

Nytt för vårterminen är att även sexorna kommer att delas in i nivågrupperade kommunikationspass i matematik, engelska och svenska istället för basgrupper som vi alltid har den första terminen.

Buss 840
Vill härmed återigen uppmärksamma er föräldrar som har barn som åker buss 840 mot Tyresö att anmäla till SL att tätare bussturer är en nödvändighet då de går alldeles för sällan. Det är antalet anmälningar och ärendenummer som kan påverka deras beslut att fler bussturer sätts in.

Förändringar till vårterminen 2018
Anders Wahlman som har varit basgruppshandledare för 7.5 kommer att gå vidare till annan skola för att praktisera ämnet idrott som behövs för att studera till idrottslärare som är Anders intention. Sara Floria Tamayo som har innehaft en av våra två tjänster i ämnet spanska slutar hos oss för annan tjänst. Ny spansk-lärare är rekryterad, han heter Ricardo Rodriguez och kommer närmast från Viktor Rydbergs Samskola i Djursholm, där han arbetat sedan 2004. Vår nuvarande musiklärare Alexander Bergström har arbetat med Ricardo på Viktor Rydberg. Ricardo har dock tre månaders uppsägningstid på sin gamla skola.
Natalia Selek som har vikarierat en del hos oss under höstterminen kommer att vara basgruppshandledare i 7.5. Hon kommer även att undervisa i ämnet spanska tills dess att Ricardo kan starta sin tjänstgöring här den 16 mars 2018. Natalia har dessutom gått på Kunskapsskolan själv som elev så hon är väl förtrogen med vårt arbetssätt.

Mitt mål som rektor för Kunskapsskolan i Tyresö är att vi ska vara den bästa skolan med de bästa lärarna och mest nöjda eleverna, föräldrarna och medarbetarna.

Vad det gäller medarbetarna kan jag stolt berätta att vid höstens stora medarbetarenkät inom Kunskapsskolan har 100 % svarat att de trivs på Kunskapsskolan Tyresö och 100% anser att det är en bra stämning på skolan. Detta gläds vi mycket åt, speciellt i dagar som dessa med den stora lärarbristen som råder i hela Sverige.

Till sist vill jag och mina medarbetare önska er en riktig

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR !

Med vänlig hälsning

Camilla Conradzon
Rektor

Tyresö 24 november 2017

Nu har vi snart avverkat ännu en termin och julen står för dörren. Under november har vi analyserat höstterminens betygsprognos i samtliga

ämnen. Alla föräldrar har fått e-post med information över sitt barns uppnådda kunskaper hittills och vad som eventuellt behöver utvecklas. Om någon elev riskerar F till höstbetyget har elevens lärare satt in extra åtgärder. Föräldrar kan ta del av utvecklingen via EDS och sitt barns loggbok. Vi har, som jag informerat om tidigare, ett studiestöd i matematik varje dag mellan 15.00 -16.30 i biblioteket.

Digital loggbok
Kunskapsskolan har under en tid arbetat med att få fram en digital loggbok som skall ersätta nuvarande loggbok i pappersformat. Under detta läsår provas den ut av ett antal lärare på våra Kunskapsskolor. Helen Ahlin, Nils Legge ,Veronika Nogander, Camilla Södervall Svensson och Ludovic Genin är de från Kunskapsskolan Tyresö som varit med i pilotprojektet. Fler lärare kommer att kopplas på i början på nästa termin för att göra eventuella förbättringar innan den digitala loggboken rullas ut i augusti 2018 till samtliga elever i år 7-9. I nuläget är tanken att blivande år 6 ska fortsätta att använda loggbok i pappersformat.

 

Digital kompetens
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskoleutbildningen. Den nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Det ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster och att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta ideér till handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Skolverkets vision år 2022 för den obligatoriska skolan är att alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Man vill också att skolväsendet ska präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. Kunskapsskolan har utbildat ett antal lärare på våra skolor framför allt i ämnet teknik. Några av våra lärare har deltagit samt vår IT och IKT-ansvarige Nils Legge.

Till detta kopplar vi även Kunskapsskolans eget projekt om framtidsförmågor där en framtidsförmåga heter ”Att leva digitalt ”.

Mvh
Camilla Conradzon
Rektor

Tyresö 8 september 2017

Vi har nu välkomnat såväl nya som ” gamla” elever på skolan efter en lång ledighet. Eleverna verkar laddade och det är även vi medarbetare som redan varit igång en bra stund innan skolstart. Vi har ett spännande år framför oss och en del aktiviteter som vi kommer att sjösätta detta läsår.

Nya medarbetare på skolan

 • Anna-Karin Elfmark har ersatt Elias Dottemar i ämnet tyska. Anna-Karin är handledare i 8.4.
 • Carl Johan Lann har ersatt Therese Åberg i ämnet SO.Carl Johan är handledare för 6.5.
 • Ikaros Pavlopoulus är ny NO-lärare på skolan och delar även basgrupp i år 9 tillsammans med Camilla Södervall Svensson.
 • Jan Goldbech är ny NO-lärare på skolan och är handledare i 6:2.
 • Rikard Larfors vikarierar för Henrik Norstedt i ämnet SO. Rikard har tidigare vikarierat för föräldraledig lärare.
 • Alexander Bergström är ny musiklärare och ersätter Nils Royen. Alexander delar basgrupp i år 9 med Urban Ibbing.
 • Helen Waern ( fd Netz ) är föräldraledig och ersätts denna termin av Tommy Trygg. Tommy har arbetat i många år på vår skola men vill göra ett avbräck i sin pensionstid.
 • Sara Floria Tamayo ersätter Franco Villareal i ämnet spanska.
 • Kristina Dahlin är ny studievägledare ( SYV ) och kommer att fördela sin tjänst mellan Kunskapsskolan Nacka och Tyresö.
 • Sist men inte minst så har vi en återvändare som under föregående läsår arbetat på Kunskapsskolans pedagogikavdelning, Sara Hillefors har tagit över Christopher Adermarks tjänst som biträdande rektor. Christopher är numera rektor på Kunskapsskolan Nacka.

Utvecklingssamtal
Nu har de flesta elever i år 7-9 haft sina utvecklingssamtal med syfte att sätta upp mål i den individuella utvecklingsplanen. Som förälder kan du följa ditt barns utveckling varje vecka via ditt barns loggbok utifrån veckomål och terminsplanering samt genom ditt barns inloggning i skolans elevdokumentationssystem, EDS. Eleverna i år 6 har sina utvecklingssamtal vecka 38.

Mobilpolicy
Redan i våras fattade jag ett beslut om att införa en ny policy för hantering av elevers mobiltelefoner. Policyn är återgiven i Kunskapskatalogen Tyresö, som alla föräldrar erhållit av sitt barns handledare. Basgruppshandledaren samlar in elevernas mobiltelefoner varje morgon och återlämnar dem på slutet på dagen. Telefonerna förvaras i låst skåp i medarbetarkontoret. Vi kan glatt meddela att det är en oerhörd förbättring vad det gäller elevernas studiero. Vi har fått många positiva kommentarer från föräldrar under utvecklingssamtalen där glädje uttrycks över beslutetut. Eleverna verkar också tycka att det är skönt att ”vila ” från sociala medier. Det är flera Kunskapsskolor som följer denna policy och alla är mycket nöjda med det.

Näthat på sociala medier
Vi har trots vår mobilpolicy valt att våra elever skall få en föreläsning av jurister om vad som gäller för ” samtal ” på sociala medier. Den 25 oktober kommer en jurist från Institutet för juridik och internet att föreläsa för samtliga årskurser i en timme. På kvällen mellan 18.00 – 20.00 kommer samma jurist att informera föräldrar om detta tema men mer riktat till föräldrar. Ni anmäler er via mail till vår kurator Kerstin Vikström. När platserna är slut, meddelar hon detta i vändande mail. Kvällen riktar sig enbart till vuxna och inte till barn. Kerstin.Vikstrom@kunskapsskolan.se

Soundtrap i musikundervisningen för år 9
Vi har köpt licens för ett molnbaserat verktyg för musikproduktion där elever kan skapa musik från olika plattformar. Vår nya musiklärare är själv låtskrivare så nu delar han med sig av sina kunskaper för avgångseleverna.

Kunskapsskolan Get active Challenge
Vecka 38-41 kommer vi på skolan att genomföra ett hälsoprojekt. Under dessa veckor sätter vi fokus på hälsa, inlärning och rörelse under rubriken Get Active. Målet för projektet är rörelse 2 ggr/vecka utöver idrottslektionerna på skolan. Kanske kan även ni där hemma peppa och genomföra pass med ert barn? Titta gärna på detta filmklipp från UR Lärlabbet kring effekterna av rörelse och kopplingen till inlärning. Det går att använda appen Get active på dator, IPad och mobil. OBS kolla länk och film

 

Studiestöd
Regeringen har skjutit till pengar för skolor som vill anordna studiestöd utöver ordinarie elevtid i skolans bibliotek. Vi hade detta redan föregående termin. Denna termin har vi utökat med att alltid ha en lärare i matematik på eftermiddagstid . Syftet är att eleverna ska få ytterligare lärarstöd för att nå sina mål. Alla elever som är kvar i skolan efter sista basgruppssamlingen ska vara på studiestödet.

Följande tider gäller för studiestödet:
Tisdag- fredag: 08.15 – 09.15
Måndag- fredag kl 15.00- 16.30 (extra fokus på matematik)

Projektprov

Projektprov görs efter var femte steg i våra stegämnen. Om elever haft prov i kurs (SO och NO) och behöver göra om det används också den här provtiden. Vi har denna termin utökat tiderna för projektproven. Nu kan handledare anmäla eleverna på 4 provtider i veckan. Projektproven skrivs detta år i NO-salen.

Kunskapsskolans framtidsförmågor
Kunskapsskolan har nu funnits 17 år och vi har kommit till insikt i att våra tidigare elever har fått med sig förmågor som inte syns i betyget. Kunskapsskolans pedagogikavdelning har intervjuat tidigare elever och föräldrar och gjort en omfattande studie om vilka kompetenser eleverna fått med sig. Utifrån detta har Kunskapsskolan centralt tagit fram vilka förmågor eleverna får med sig förutom de förmågor som finns i ämnena i

Det är dessa sex förmågor som vi kallar för våra framtidsförmågor:
Lära att lära
Samarbeta
Agera globalt
Visa handlingskraft
Vara innovativ
Leva digitalt

Vi kommer arbeta med dessa förmågor under nästa läsår.

Ny mobilpolicy
Från och med skolstarten förändrar vi vår mobilpolicy. Eleverna får inte ha med sig mobiltelefonerna under skoltid. Telefonerna ska antingen lämnas hemma eller lämnas till handledarna vid skoldagens start. Telefonerna återlämnas vid skoldagens slut. Skolan tar självklart ansvar för telefonerna under den tid de är inlämnade. Telefonerna kommer att förvaras i låsta skåp i lärrarummet.

Vi är i grunden positiva till användandet av digitala verktyg, men har samtidigt blivit övertygade om att den distraherande faktorn som mobilerna utgör, påverkar koncentrationen och inlärningen negativt. Vi inför denna policy för att hjälpa våra elever att lyckas bättre i skolan.

Hjärnforskaren Katarina Gospic berättar i TV4 om hur hjärnan påverkas av ständiga avbrott från arbetet, till exempel på grund av mobiltelefoner.

Huvudbonader
Vi har under innevarande läsår efter många år testat att släppa på möss- och kepsförbudet. Vi har nu gemensamt beslutat att eleverna även fortsättningsvis får ha mössor och kepsar på sig inomhus. Däremot har vi beslutat att munkjackor/luvor inte kommer att vara tillåtna, då dessa gör att det är svårt att identifiera personer som inte ska vara i huset (själva plagget är tillåtet, men inte att ha luvan på). Vi har under året haft en incident där elever från en annan skola tagit sig in i huset utan att genast ha blivit uppmärksammade. Självklart har vi också tagit i beaktning det som hände i Trollhättan när vi beslutat detta.

Skolstart
Elever i årskurs 6 samt övriga nya elever börjar fredagen den 18 augusti, medan övriga

elever börjar måndagen den 21/8. Tider kommer att skickas ut av respektive handledare när det närmar sig.

Tider för utvecklingssamtal kommer att skickas ut i god tid före skolstart. För gamla elever kommer samtalen att äga rum under vecka 35, medan du nya eleverna får vänta ytterligare några veckor innan det är dags för samtal.

För föräldrar till nya elever påminner vi om det första föräldramötet måndagen den 21/8 klockan 18:00-20:00.

Med hopp om en varm och solig sommar!
Camilla Conradzon
Rektor.

Rektorsbrev sommar 2017

Hej!
Nu är läsåret avslutat och eleverna har gått på ett långt och välförtjänt sommarlov. Avslutningen i kyrkan var som vanligt fantastisk och vi tackar alla föräldrar och anhöriga som förgyllde dagen för våra elever.

Återigen har avgångseleverna på Kunskapsskolan Tyresö presterat otroligt bra resultat; årets genomsnittliga meritvärde blev 273 poäng. Fem elever gick ut med full pott, det vill säga 340 poäng (betyget A i samtliga 17 ämnen)!

Förändringar medarbetare
Vi har följande förändringar i medarbetargruppen i höst:

 • Vår musiklärare Nils Royen kommer i sommar att flytta till Gotland och ersätts avAlexander Bergström.
 • Henrik Norstedt kommer att vara tjänstledig och ersätts av Carl-Johan Lann.
 • Karolina Östberg kommer att gå vidare till en annan skola och ersätts av Liana Håkansson.
 • Kjell Palmert kommer att arbeta enbart med matematik och Gustav Wassbäck slutar.
 • Två nya NO-lärare är anställda, Jan Goldbech och Ikaros Alexandros Pavlopoulos.
 • Helen Netz går på föräldraledighet och ersätts av Tommy Trygg, som arbetat på skolan i många år tidigare.
 • Elias Dottemars vikariat upphör och ny tysklärare blir Anna-Karin Elfmark.
 • Christopher Adermark går vidare i sin karriär och kommer från och med höstterminen att tillträda tjänsten som rektor på Kunskapsskolan Nacka. Sara Hillefors, som under året arbetat på Kunskapsskolans pedagogikavdelning, återvänder nu till oss, denna gång som biträdande rektor.

Förmågeprojektet
Kunskapsskolan har sedan 2000 bedrivit skola och undervisning med eleven i centrum. För oss har utgångspunkten varit att alla elever är olika, har olika mål, lär sig i olika takt och kan lära på olika sätt. Det gör att våra skolor är organiserade på ett helt annat sätt än den traditionella skolan. Våra elever utvecklar de kunskaper och förmågor som anbefalls av skolans styrdokument, och utöver detta utvecklar eleverna även andra förmågor, som att ta eget ansvar och att prioritera och planera. Det är ett resultat av vårt sätt att bedriva skola. Vi vill säkerställa att vi även fortsättningsvis hjälper elever att utveckla sådana förmågor som behövs för att leva ett gott liv i framtiden. Därför har vi studerat vad olika utredningar, forskare och framtidsspanare har att säga om detta. Vi har även genomfört intervjuer och seminarier med olika spännande aktörer för att nå ännu längre i vår analys. Genom att renodla och definiera förmågorna har vi slutligen sammanställt våra fynd och identifierat sex förmågor som är centrala. Det är dessa sex förmågor som vi kallar för våra framtidsförmågor.

 • Lära att lära
 • Agera globalt
 • Visa handlingskraft
 • Samarbeta
 • Leva digitalt
 • Vara innovativ

Eleverna får ett diplom när de lämnar oss i år 9 där elevens handledare utser två förmågor som eleven särskilt har utvecklat. Vi startar vecka 38 med det här arbetet. Mer information kommer via arbetslagets veckobrev.

Friluftsliv
Våra idrottslärare Ola Smångs och Jesper Seger har gjort en planering för friluftsliv för samtliga årskurser. Detta kommer genomföras varje år.

År 6: Heldag i utemiljö på olika stationer. Eleverna arbetar med allemansrätten, hjärt-och lungräddning, friluftslekar och använder tält och stormkök.

År 7: Heldagsvandring på ca 8 km med fokus på allemansrätten och rätt klädsel och utrustning utifrån väderlek. Matsäck äts längs vägen.

År 8: Heldagsvandring på ca 13 km med fokus på allemansrätten och rätt klädsel och utrustning utifrån väderlek. Eleverna lagar sin lunch på stormkök.

År 9: Paddling med övernattning i tält längs vägen.

Aktiviteterna kommer att bedömas enligt de förmågor som finns i läroplanen i ämnet idrott och hälsa.

Kunskapsjoggen
Fredagen 29 september har vi en hel friluftsdag då den årliga Kunskapsjoggen genomförs. Samtliga elever joggar då en sex km lång bana i valfritt tempo. Matsäck och dryck medtages. Skolan delar ut bananer för extra energi. Mer information kommer i årskursens veckobrev.

Skolråd
Denna termin har jag för avsikt att inrätta ett skolråd. Skolrådet kommer att representeras av två föräldrar per årskurs, alltså åtta föräldrar totalt. Rådet skall vara rektors bollplank i olika frågor samt att övriga föräldrar kan kontakta skolrådsrepresentanterna innan mötena. Skolrådet har dock ingen beslutanderätt utan skall enbart belysa frågor och undringar från övriga föräldrar. Jag hoppas och tror att skolrådet kommer att vara ett bra samarbetsforum kring utveckling av skolans verksamhet. Jag, Sara Hillefors och Linda ( koordinator ) kommer att närvara vid mötena. Linda leder arbetet i elevrådet och kan därmed berätta om elevernas upplevelse av sin skola. Vi kommer att träffas 2 ggr / termin kl 18-19.30. Den här terminen är mötena den 12 oktober och 7 december. Om du är intresserad av att ingå i skolrådet så maila mig snarast! camilla.conradzon@kunskapsskolan.se

Vid händelse av stort intresse så kommer vi att lotta två föräldrar per årskurs.

Intresseanmälan senast den 15 september!

Trevlig höst önskar vi alla föräldrar!
Mvh
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev mars 2017

Tyresö 29 mars 2017

Hej!
Det blir ett kort rektorsbrev denna månad med lite information om de nationella proven och mitterminsavstämningen.

Nationella prov
De nationella proven för årskurs 6 och 9 är i full gång. Årskurs 9 ska i år skriva i ämnena biologi i NO och samhällskunskap i SO. Resultaten av de nationella proven är ett ständigt återkommande diskussionsämne och det kan vara svårt som elev och förälder att veta hur man ska förhålla sig till dessa. Skolverket har gjort en kort instruktionsfilm som riktar sig till lärare, men den är även informativ för föräldrar och elever. Titta gärna på den om ni har barn i årskurs 6 eller 9!

Mitterminsavstämning
Vi har under studiedagen föregående vecka avverkat vår interna betygsprognos, där alla lärare går igenom alla elever i samtliga ämnen.

Denna ligger till grund för den mitterminsavstämning som vi gör under vecka 14 innan påsklovet. Prognosen är alltså endast för internt bruk och kommuniceras inte direkt till eleverna, för att undvika missförstånd och uppfattningar om vilket betyg de kommer att få denna termin. Mitterminsavstämningens fokus ligger på om eleven arbetar i den takt som krävs för att kunna nå sina mål, inte vilket förmodat betyg eleven kommer att få i slutet av terminen.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla föräldrar som stöttar våra lärare och hjälper till att få vår skola att bli så bra som den är! I media hör man om att lärare i Sverige upplever problem med föräldrar som försöker påverka bland annat betygssättning, vilket är lärarens uppdrag i sin profession. Här på Kunskapsskolan Tyresö har vi sett ytterst lite av detta, vilket lärarna är mycket tacksamma över! Här kan ni läsa en nyligen publicerad artikel i ämnet från facktidningen Skolvärlden.


Jag önskar er alla en glad påsk med hopp om en tidigt antågande vår! Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev januari 2017

Tyresö 12 januari 2017

God fortsättning på det nya året!
Välkomna tillbaka till en ny termin! Jag brukar säga att ”en skola är inte en skola utan sina elever” det blir väldigt tomt, tyst och ödsligt men nu är de äntligen tillbaka! Det har varit full fart med arbete från dag ett.

Höstterminsbetygen
Vi ser att vi i år igen har många fina studieresultat på skolan. Eleverna i åk 9 slutade höstterminen med ett genomsnittligt meritvärde om 264p. Bra kämpat av alla! Meritvärdet är genomsnittet av alla elevens betyg i sjutton ämnen. Tidigare erfarenheter har visat att meritvärdet brukar gå upp omkring 10 poäng under vårterminen, vilket skulle betyda att vi hamnar i närheten av förra årets rekordresultat. Ett genomsnitt på C i alla ämnen ger ett meritvärde om 240p. Många elever har höga målsättningar och självklart är vår strävan att eleverna ska nå dessa och därmed erhålla goda förutsättningar för att komma in på det gymnasieprogram de önskar.

Skolinspektionens skolenkät
Under perioden 23 januari-17 februari så ska vi genomföra Skolinspektionens enkät – Skolenkäten. Skolenkäten är en webbundersökning som ska besvaras av:
- elever i grundskolans årskurs 9
- vårdnadshavare till elever i grundskola
- pedagogisk personal

Enkätresultatet utgör dels ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn vars syfte är att bidra till en god utbildning i en trygg miljö, och dels kommer svaren från elever och vårdnadshavare att sammanställas till statistik och överföras till Skolverkets informationstjänst för vårdnadshavare och elever. Ni kommer att få information utskickad från respektive arbetslag hur ni besvarar enkäten. Vi är mycket tacksamma för alla som tar sig tid att svara. Resultatet är också en hjälp för oss i att utveckla vår verksamhet vidare. Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Det är dock bara en del av skolorna som också får tillsyn terminen efter enkäten. För vår del så är nästa regelbundna inspektion beräknad att ske under höstterminen 2017. Kunskapsskolans egna föräldraenkät kommer att skickas ut senare under vårterminen.

Schemaförändringar
Schemat har gjorts om så att de elever som förra terminen hade slöjd och HKK nu har bild och musik, och tvärtom. Några mindre justeringar har också gjorts på andra håll, så de

scheman som eleverna hade förre terminen är nu inaktuella för samtliga.
Nya scheman finns på schemavisaren (finns även länk på Kunskapsporten).

Nationella prov i årskurs 6 och 9
De nationella proven forsätter denna termin för årskurs 6 och 9. Det är nu de skriftliga proven som går av stapeln, de muntliga är avklarade. Provdatum finns på Skolverkets webbplats. Proven är en viktig del i bedömningen i de ämnen som berörs, och vi arbetar mycket med att förbereda eleverna inför proven under terminen. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Läxläsning
Vi har nu startat upp med läxläsning för de elever på skolan som vill. Anders Wahlman kommer att finnas tillgänglig för läxhjälp följande tider:

Måndag: 08:40-09:40 samt 15:00-16:30
Tisdag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30
Onsdag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30
Torsdag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30
Fredag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30

Regeringen har tillsatt extra pengar som rikets skolor fått ansöka om. Anders kommer att finns tillgänglig för läxläsning så länge vi får statsbidraget.

Läxläsningen är till för alla skolans elever i samtliga ämnen. Anders hjälper till så mycket han kan och ser till att det är en lugn och trygg miljö.

Gymnasieval år 9
De första preliminära valen till gymnasieskolan ska vara gjorda den 15 februari. Att välja gymnasium är en process med många olika val och tankar och jag vet att det inte är helt lätt att ge sina barn råd och vägledning. Jag hoppas dock att ni alla varit nöjda med den vägledning som vår studie- och yrkesvägledare Linn Andermon gett. I maj kommer en omvalsperiod då man har möjlighet att ändra sitt val ifall man kommit på att det blev fel. Kontakta gärna Linn Andermon vid behov av ytterligare vägledning.

Jag ser fram emot ett gott samarbete under våren. Tveka inte att höra av er med åsikter och funderingar!

Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev november 2016

Tyresö 24 november 2016

Hej!
Nu har vi igång ordentligt efter höstlovet och en intensiv period väntar fram till jul då vi ska stötta eleverna så att alla kommer i mål med sina studier på bästa sätt.

Uppföljning av elevernas studier
Veckan före lovet har alla lärarna gått igenom hur det går för eleverna i skolan. Denna uppföljning gör vi alltid i mitten på varje termin och vi kallar den betygsprognos. Syftet är att gå igenom alla elever och följa upp deras mål och resultat. Lärarna ser också i samband med detta över sin egen undervisning och gör anpassningar där det behövs för att eleven ska nå målen.

I samband med betygsprognosen kommer vi, precis som vi brukar, skicka ut varningar till de elever som riskerar att inte nå minst betyget E denna termin. Med varje varning ska det följa en handlingsplan som beskriver hur vi ska stötta eleven att nå sina mål. Varningarna kommer att skickas ut under vecka 48. Hör gärna av er till ert barns handledare om ni vill ha råd om hur ni kan stötta ert barn.

Informationsmöten
Nu är det återigen dags för informationsmöten för elever och föräldrar som i kö Kunskapsskolan. Mötena vänder sig till blivande elever och hålls den 24 november och den 28 november. Båda dagarna kl 18.00.

Hemkunskap
Vi har under höstlovet genomfört en mindre ombyggnation i hem- och konsumentkunskapen för att få större lokaler som underlättar undervisningen. En vägg är riven så att eleverna har större utrymme.

Skola24
Frånvarosystemet är nu i full gång och utan några större inkörningsproblem. Om ni fortfarande inte har provat att logga in, gör gärna det så att ni vet att allt fungerar som det ska. Om ni stöter på några problem, hör av er till ert barns handledare.

Nationella prov
För årskurs 6 och 9 har de första delarna av de nationella proven satt igång. Under höstterminen genomför vi den muntliga delen och de skriftliga delarna genomförs under vårterminen. De nationella proven är en viktig del av den bedömning som görs vid betygssättning och de är till stor hjälp för lärarna. Det är därför viktigt att alla genomför proven på utsatt tid.

Det dyker alltid upp frågor och funderingar kring de nationella provens betydelse och genomförande. Det finns bra information att läsa på Skolverkets webbplats.

Om ni har ytterligare funderingar är ni välkomna att höra av er!

Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev oktober 2016

Tyresö 10 oktober 2016

Hej!
Nu har snart halva terminen gått och eleverna ser fram emot det stundande höslovet. Lärarna kommer dock tillsammans med oss i skolledningen att arbeta under delar av höstlovet för att planera resterande terminen samt utveckla vårt gemensamma arbete tillsammans med övriga Kunskapsskolor.

Cyklar
I helgen har vår vaktmästare Håkan monterat nya cykelställ på skolgården utanför matsalen. Detta har länge varit ett önskemål från såväl föräldrar som elevråd. Vi tror att detta mer än väl kommer att täcka det behov som finns.

Bilar
Jag har blivit kontaktad av företaget som delar hus med oss. De har en egen parkering, som ligger öster om fotbollsplanen, med bommar som stängs när de åker hem. De har noterat att det relativt ofta är föräldrar som lämnar/hämtar sina barn vid just deras parkering med motorn på tomgång. Vi vill nu uppmärksamma samtliga föräldrar på att elever skall hämtas/lämnas vid Energikällan, alltså på norra sidan av fotbollsplanen.

Skola24
Vi har nu fått in personnummer till i stort sett samtliga föräldrar på skolan, vilket gör att vi kommer att gå vidare till nästa steg som innebär att föräldrar och elever får ett konto på Skola24.se som ska aktiveras. Detta kommer troligen att sjösättas på höstlovet. Mer information om detta, samt manual, kommer i ett separat utskick från era barns handledare.

Halloween
Vi har beslutat att införa en ny tradition på skolan. Många skolor genomför den redan. På fredagen före höstlovet kommer skolan att Halloweendekoreras på ett mycket kusligt sätt med hjälp av representanter från skolans elevråd och kamratstödjarförening. Skoldagen på fredagen fortlöper som en vanlig skoldag, med undantag av att alla som vill klär ut sig i en ruskig Halloweenutstyrsel.

Ledigheter
Jag vill återigen påminna om de regler som finns kring ledigheter. I förra rektorsbrevet skrev jag följande:

Införandet av skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen. Enligt skollagens 7 kap. 2§ omfattas barn bosatta i Sverige av skolplikt och har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Skolåret omfattas av minst 178 skoldagar vilket innebär att ett år har upp till 187 undervisningsfria dagar.

Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång.

Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Kunskapsskolans gemensamma riktlinje därför att inte bevilja ledighet för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan beviljas ledighet enligt 7 kap. 18§. Det är rektor som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.

Jag har under denna termin godkänt några ledigheter då dessa planerades före terminsstarten, men från och med årsskiftet kommer inte längre ledigheter att beviljas mer än det som ligger inom ramen för lagtexten.


Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev augusti 2016

Tyresö 18 augusti 2016

Hej!
Nu välkomnar vi gamla som nya elever tillbaka till skolan. Hoppas ni njutit av en härlig ledighet och är laddade för ett nytt läsår. Det är i alla fall vi! Vi har några spännande projekt framför oss. I år har vi bland annat fokus på att utveckla verksamheten i workshop för att kunna ge bästa möjliga ämnesundervisning och arbetsro.

Nytt på skolgården
I sommar satte vår vaktmästare upp ytterligare ett utepingisbord på skolgården. Han har även reparerat befintliga utemöbler. I våras målades även några Kingrutor upp på skolgården efter elevernas önskemål.

Nya medarbetare
Jag vill presentera skolans nya medarbetare: Ola Smångs, idrott årskurs 6-9. Jorge Silverio Olivera, matematik och basgrupp 9:5. Urban Ibbing, trä- och metallslöjd och basgrupp 8:2 Sophie Eklöf, engelska och basgrupp 7:1 Jenny Tingvall, tyska och basgrupp 6:6 Gustav Wassbäck, NO och teknik för årskurs 9. Lars Hammarberg återvänder till skolan på 40 % för att arbeta med specialpedagogik.

Ledigheter
Införandet av skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen. Enligt skollagens 7 kap. 2§ omfattas barn bosatta i Sverige av skolplikt och har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Skolåret omfattas av minst 178 skoldagar vilket innebär att ett år har upp till 187 undervisningsfria dagar.

Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång. Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Kunskapsskolans gemensamma riktlinje därför att inte bevilja ledighet för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan beviljas ledighet enligt 7 kap. 18§. Det är rektor som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet


Vegetarisk dag
Som ett led i att ta vårt miljöansvar kommer vi att återinföra en vegetarisk dag per vecka. Detta betyder att minst en dag per vecka kommer vi endast att servera det vegetariska alternativet i skolmatsalen.

Skola24
I höst kommer vi att övergå till ett nytt närvarosystem. Skola24, som vi använder för schemaläggning, kommer att bli basen för rapporteringen. För att det ska fungera måste vi skapa användarkonton till samtliga föräldrar. Kontona registreras med personnummer, så på utvecklingssamtalet kommer era barns handledare att be om era personnummer. Vi kommer inte att använda dessa till något annat än att skapa konton på Skola24.

Resultat
Årskurs 9 som lämnade skolan i våras nådde ett nytt toppresultat när det gäller meritvärde: 279 poäng blev genomsnittet, hela åtta poäng mer än föregående år! Detta är ett fantastiskt högt resultat och vi är mycket stolta över elevernas och lärarnas insatser! Vi hade även en mycket hög överensstämmelse med resultaten från de nationella proven; 14% av eleverna i genomsnitt hade ett högre eller lägre betyg än sitt nationella provresultat, att jämföra med 29% som är rikets genomsnitt.

Kunskapskatalogen
Information om skolans ordningsregler och annat som är bra att veta finns i Kunskapskatalogen som era barns handledare mailar hem till er. Glöm inte att skriva på att ni tagit del av informationen och lämna blanketten till handledaren.

Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev april 2016

Tyresö 29 april 2016

Hej!
Efter sen vårtermin fylld av nationella prov återstår nu endast matematik och geografi för årskurs 9. De nationella proven innebär alltid en arbetsam period att ta sig igenom, men hittills ser resultaten på proven bra ut. De nationella proven fungerar som ni säkert vet som ett stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan, men det utgör inte hela betygsunderlaget. Vid betygssättningen utgår lärarna från all sin samlade kunskap om elevernas förmågor i varje ämne, vilket kan innebära att det inte alltid blir samma terminsbetyg/slutbetyg som bedömningen på de nationella proven.

Nytt på skolgården
I helgen satte vår vaktmästare upp nya cykelställ på husets kortsida. Detta har länge varit ett önskemål från såväl elever som föräldrar, så vi är glada att de nu är på plats. Det är rejäla cykelställ som det går att låsa fast cyklarna i.

Vi har även köpt in och satt upp ett bastant utepingisbord på skolgården, efter önskemål från elevrådet. Elevrådet har även önskat nya Kingrutor på skolgården och dessa kommer att målas så fort det blir lite torrare väder.

Ny gångväg
Förra året kontaktade vi Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och bad om en gångväg genom skogen till busshållplatsen. Gångvägen är nu färdigställd och vi är väldigt nöjda med resultatet!

Fartgupp och biltrafik
Tyresö kommun har varit här och anlagt fartgupp på infarten till oss. Det är ett välkommet tillskott då många ungdomar är här och buskör på helgerna. I samband med detta vill jag också be er föräldrar som skjutsar era barn till skolan att respektera motorfordonstrafik förbjuden-skylten vid infarten.

Avslutning
Den kalla våren till trots börjar vi närma oss skolavslutning. Vi kommer även detta år att ha samtliga skolavslutningar i Trollbäckens kyrka. Det blir fyra separata avslutningar, en för varje årskurs. Eleverna mottar sina betyg efter årskursens avslutning. Föräldrar är hjärtligt välkomna att delta.

Tiderna för avslutningarna är:
Åk 6: 8.30
Åk 7: 9.15
Åk 8: 10.00
Åk 9: 10.45


Skolverket har skrivit en kort text angående avslutningar i kyrkan:

”Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Det gäller även vid skolavslutningar eftersom det är en del av skolans verksamhet. Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det får dock inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Däremot går det bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. Den är sedan länge starkt förknippad med skolavslutningar och är i det sammanhanget snarare ett uttryck för tradition än religion.”


Vi kommer inte att ha några religiösa inslag och det är ingen präst inblandad i avslutningen.


Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev januari 2016

Tyresö 29 januari 2016

Hej!

Nu är vårterminen igång och det nya året har startat bra. Det mesta fortsätter som förra terminen, med några mindre förändringar i schemat och tre nya medarbetare.

Betyg och Salsa

Betygsutfallet för skolans elever i höstas blev ungefär som väntat, det vill säga lika höga resultat som vanligt! För att man ska få en rättvis bild av betygsutfall har Skolverket en analysmodell som heter SALSA. SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. SALSA ger en nyanserad bild av skolors betygsresultat genom att ta hänsyn till skolors förutsättningar. SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser.

Kunskapsskolan Tyresös SALSA-värde för VT 2015 är +26, vilket betyder att skolans genomsnittliga meritvärde ligger 26 poäng över det förväntade meritvärdet med hänsyn tagen till bakgrundsfaktorer. Detta placerar skolan på plats 69 över högsta SALSA-värden i Sverige, något vi är väldigt stolta över!

Antagning till nästa år

Nu är antagningen till nästa års årskurs 6 i princip klar. Vi hade detta läsår den längsta kön någonsin med ca 450 elever som vill börja i sexan och vi har fortfarande många som står kvar i kön men som inte fått plats nu. Det är självklart tråkigt för alla som inte får plats och samtidigt ett gott betyg till skolan!

Schemat

Schemat har uppdaterats med byta av praktisk-estetiska ämnen (musik, bild, slöjd, hkk) för samtliga elever, samt några mindre justeringar i andra ämnen. Aktuell länk till schemat finns alltid på Kunskapsporten, där ni även kan se era barns personliga scheman om man fyller i ett personnummer (ååmmdd-xxxx). Notera dock att schemat visas för aktuell vecka, så de pass eleverna har varannan vecka endast kommer att synas på varannan vecka!

Nationella prov

Nu startar de skriftliga delarna av de nationella proven. Först ut är svenska för årskurs 6 som går av stapeln vecka 6. Därefter är det en jämn ström av prov för årskurs 6 och 9 fram till mitten av maj. Proven påverkar inte bara de deltagande årskurserna, utan alla på skolan kommer att märka av detta på ett eller annat sätt. Vi försöker planera och organisera så proven ska påverka elevernas skoldag så lite som möjligt, men en viss påverkan måste alla räkna med.

Lärare och vikarier

För att förenkla användandet av vikarier har vi inlett ett samarbete med Academic Work. En del av deras vikarier har fått utbildning i vårt koncept och kommer att kunna rycka in med relativt kort varsel för att stötta när vi har personalbrist. Det är studenter på SU och KTH som kan komma och hjälpa till en halvdag i taget så att de även hinner med sina egna studier. Först ut är Anton och Mohammed idag, som båda har hjälpt till i matematikworkshop.

Vi har även inlett ett samarbete med Stockholms Universitet med handledarutbildning för 10 av våra lärare för att få fler lärarstudenter att genomföra sin praktik på skolan. Lärarbristen kommer bara att bli större och vi vill på detta sätt visa studenter att vi har en attraktiv arbetsplats så vi kan få fler behöriga lärare till skolan.

Nya medarbetare

Som jag skrev i rektorsbrevet i december har vi tre nya medarbetare på skolan denna termin: Veronika Nogander har SO och är handledare i sexan, Anna Ragnar har NO/MA och arbetar i åttan, Stina Berg har EN och arbetar i sjuan. De har alla tre i veckan genomgått en introduktionsutbildning på två dagar för att förstå konceptet och snabbar komma in i nya jobbet.

Inneskor

Jag vill återigen påminna om vikten av att eleverna har inneskor på dagarna. Idag gick brandlarmet efter rökutveckling i hemkunskapen, vilket innebar att skolan utrymdes. Det finns inte tid att gå till skåpet och hämta sina skor, så de elever som inte hade inneskor gick ut i strumplästen. Som tur var är vädret inte lika bistert denna vecka som föregående veckor, men det är nog så otrevligt och kallt att stå ute i slasket och vätan utan skor!

Med vänliga hälsningar, Camilla Conradzon Rektor

Rektorsbrev december 2015

Tyresö 21 december 2015

Hej!

Efter en lång och givande termin är det nu äntligen dags för jullov. Vi har som alltid arbetat mycket med vårt inre kvalitetsarbete, vilket resulterade i Tyresö kommuns kvalitetspris 2015 och vi har längre köer till årskurs 6 än någonsin tidigare!

Nästa termin startar måndagen den 11 januari klockan 08:25. De första dagarna kommer bland annat att ägnas åt utvecklingssamtal, vilket innebär att eleverna inte går hela dagar. Skollunch kommer att serveras de dagar eleverna går halvdagar, det vill säga den 11, 12 och 14 januari. Den 13 januari är eleverna hemma hela dagen.

Nya medarbetare

Robert Hegestedt (f.d. Johannson) har valt att gå vidare i sin lärarkarriär till nya utmaningar. Han ersätts av Anna Ragnar som har samma ämneskombination som Robert. Veronika Nogander kommer att ersätta Linus Gellerstedt som flyttar till Indien för att starta upp en ny Kunskapsskola i Lucknow. Veronika övertar handledastapet för 6:5. Stina Berg kommer att förstärka engelskan och överta Linus basgrupp.

Besöksskylt

Ni som föräldrar är alltid välkomna till skolan. Vi har nu efter det otäcka som hände i Trollhättan skärpt rutinerna så att alla besökare förses med en besöksskylt. Vi är därför tacksamma för att ni alltid anmäler er i receptionen när ni kommer och besöker skolan så att ni kan få en sådan skylt.

Terminsbetyg

Ett terminsbetyg ges i slutet av varje termin. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin. Betyget sätts utifrån kunskapskraven. Dessa finns upprättade för år 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen.

På återhörande nästa år!

God Jul och Gott Nytt År Önskar

Camilla Conradzon och alla medarbetare på Kunskapsskolan Tyresö!

Rektorsbrev oktober

Tyresö 08 oktober 2015

Hej!
Terminen rullar på och vi börjar nu närma oss höstlovet. Det är inte så länge sedan det förra rektorsbrevet kom, men det finns några saker som jag vill meddela redan nu.

Höga meritvärden
Skolstatistik från föregående läsår har nu blivit offentlig och kan läsas på Skolverkets webbplats www.valjaskola.se. Kunskapsskolan Tyresös mycket höga genomsnittliga meritvärde föregående läsår placerar skolan i topp såväl i Tyresö som i Haninge kommun! Med 271 poäng hamnar skolan på plats 62 av 1689 skolor i hela riket.

Temadag om flyktingar
I fredags genomförde vi en temadag om flyktingar på skolan. Dagen började med att eleverna i sina basgrupper fick arbeta med värdegrundsrelaterade frågor fram till lunch och avslutades som ni vet med att eleverna fick göra ett halvt dagsverke hemma och sedan lämna pengarna till sin handledare i måndags. Vi har summerat hela insatsen och kom fram till att eleverna samlat ihop cirka 64500 kr genom att gå ut med hundar, städa, sälja bullar med mera! Riktig imponerande och väldigt roligt att kunna skänka så mycket pengar till Röda Korsets hjälparbete med flyktingar.


Vegetarisk måndag
För att dra vårt strå till stacken och minska vår miljöpåverkan har vi infört vegetariska måndagar. Detta innebär att den vanliga maträtten byts ut mot ett vegetariskt alternativ och samtliga elever på skolan äter då alltså vegetariskt. Vi började med detta för två veckor sedan och har fått många positiva reaktioner från elever. Vi räknar med att fortsätta med detta hela läsåret.

IT-miljön
För att säkerställa att alla våra datorer fungerar som de ska har våra IT-ansvariga lärare varit här i skolan i helgen och gått igenom all teknisk utrustning från topp till tå. I måndags var samtliga datorer igång med fungerande tangentbord och möss. En IT-grupp bestående av elever hjälper till att hålla all utrustning i gång och det finns en elektronisk felanmälan där elever själva kan rapportera in fel som ska åtgärdas.

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon, Rektor

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.