MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Camilla Conradzon, Rektor

Läs mer

Rektorsbrev mars 2017

Tyresö 29 mars 2017

Hej!
Det blir ett kort rektorsbrev denna månad med lite information om de nationella proven och mitterminsavstämningen.

Nationella prov
De nationella proven för årskurs 6 och 9 är i full gång. Årskurs 9 ska i år skriva i ämnena biologi i NO och samhällskunskap i SO. Resultaten av de nationella proven är ett ständigt återkommande diskussionsämne och det kan vara svårt som elev och förälder att veta hur man ska förhålla sig till dessa. Skolverket har gjort en kort instruktionsfilm som riktar sig till lärare, men den är även informativ för föräldrar och elever. Titta gärna på den om ni har barn i årskurs 6 eller 9!

Mitterminsavstämning
Vi har under studiedagen föregående vecka avverkat vår interna betygsprognos, där alla lärare går igenom alla elever i samtliga ämnen.

Denna ligger till grund för den mitterminsavstämning som vi gör under vecka 14 innan påsklovet. Prognosen är alltså endast för internt bruk och kommuniceras inte direkt till eleverna, för att undvika missförstånd och uppfattningar om vilket betyg de kommer att få denna termin. Mitterminsavstämningens fokus ligger på om eleven arbetar i den takt som krävs för att kunna nå sina mål, inte vilket förmodat betyg eleven kommer att få i slutet av terminen.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla föräldrar som stöttar våra lärare och hjälper till att få vår skola att bli så bra som den är! I media hör man om att lärare i Sverige upplever problem med föräldrar som försöker påverka bland annat betygssättning, vilket är lärarens uppdrag i sin profession. Här på Kunskapsskolan Tyresö har vi sett ytterst lite av detta, vilket lärarna är mycket tacksamma över! Här kan ni läsa en nyligen publicerad artikel i ämnet från facktidningen Skolvärlden.


Jag önskar er alla en glad påsk med hopp om en tidigt antågande vår! Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev januari 2017

Tyresö 12 januari 2017

God fortsättning på det nya året!
Välkomna tillbaka till en ny termin! Jag brukar säga att ”en skola är inte en skola utan sina elever” det blir väldigt tomt, tyst och ödsligt men nu är de äntligen tillbaka! Det har varit full fart med arbete från dag ett.

Höstterminsbetygen
Vi ser att vi i år igen har många fina studieresultat på skolan. Eleverna i åk 9 slutade höstterminen med ett genomsnittligt meritvärde om 264p. Bra kämpat av alla! Meritvärdet är genomsnittet av alla elevens betyg i sjutton ämnen. Tidigare erfarenheter har visat att meritvärdet brukar gå upp omkring 10 poäng under vårterminen, vilket skulle betyda att vi hamnar i närheten av förra årets rekordresultat. Ett genomsnitt på C i alla ämnen ger ett meritvärde om 240p. Många elever har höga målsättningar och självklart är vår strävan att eleverna ska nå dessa och därmed erhålla goda förutsättningar för att komma in på det gymnasieprogram de önskar.

Skolinspektionens skolenkät
Under perioden 23 januari-17 februari så ska vi genomföra Skolinspektionens enkät – Skolenkäten. Skolenkäten är en webbundersökning som ska besvaras av:
- elever i grundskolans årskurs 9
- vårdnadshavare till elever i grundskola
- pedagogisk personal

Enkätresultatet utgör dels ett viktigt underlag för Skolinspektionens tillsyn vars syfte är att bidra till en god utbildning i en trygg miljö, och dels kommer svaren från elever och vårdnadshavare att sammanställas till statistik och överföras till Skolverkets informationstjänst för vårdnadshavare och elever. Ni kommer att få information utskickad från respektive arbetslag hur ni besvarar enkäten. Vi är mycket tacksamma för alla som tar sig tid att svara. Resultatet är också en hjälp för oss i att utveckla vår verksamhet vidare. Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Det är dock bara en del av skolorna som också får tillsyn terminen efter enkäten. För vår del så är nästa regelbundna inspektion beräknad att ske under höstterminen 2017. Kunskapsskolans egna föräldraenkät kommer att skickas ut senare under vårterminen.

Schemaförändringar
Schemat har gjorts om så att de elever som förra terminen hade slöjd och HKK nu har bild och musik, och tvärtom. Några mindre justeringar har också gjorts på andra håll, så de

scheman som eleverna hade förre terminen är nu inaktuella för samtliga.
Nya scheman finns på schemavisaren (finns även länk på Kunskapsporten).

Nationella prov i årskurs 6 och 9
De nationella proven forsätter denna termin för årskurs 6 och 9. Det är nu de skriftliga proven som går av stapeln, de muntliga är avklarade. Provdatum finns på Skolverkets webbplats. Proven är en viktig del i bedömningen i de ämnen som berörs, och vi arbetar mycket med att förbereda eleverna inför proven under terminen. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Läxläsning
Vi har nu startat upp med läxläsning för de elever på skolan som vill. Anders Wahlman kommer att finnas tillgänglig för läxhjälp följande tider:

Måndag: 08:40-09:40 samt 15:00-16:30
Tisdag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30
Onsdag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30
Torsdag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30
Fredag: 08:15-09:15 samt 15:00-16:30

Regeringen har tillsatt extra pengar som rikets skolor fått ansöka om. Anders kommer att finns tillgänglig för läxläsning så länge vi får statsbidraget.

Läxläsningen är till för alla skolans elever i samtliga ämnen. Anders hjälper till så mycket han kan och ser till att det är en lugn och trygg miljö.

Gymnasieval år 9
De första preliminära valen till gymnasieskolan ska vara gjorda den 15 februari. Att välja gymnasium är en process med många olika val och tankar och jag vet att det inte är helt lätt att ge sina barn råd och vägledning. Jag hoppas dock att ni alla varit nöjda med den vägledning som vår studie- och yrkesvägledare Linn Andermon gett. I maj kommer en omvalsperiod då man har möjlighet att ändra sitt val ifall man kommit på att det blev fel. Kontakta gärna Linn Andermon vid behov av ytterligare vägledning.

Jag ser fram emot ett gott samarbete under våren. Tveka inte att höra av er med åsikter och funderingar!

Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev november 2016

Tyresö 24 november 2016

Hej!
Nu har vi igång ordentligt efter höstlovet och en intensiv period väntar fram till jul då vi ska stötta eleverna så att alla kommer i mål med sina studier på bästa sätt.

Uppföljning av elevernas studier
Veckan före lovet har alla lärarna gått igenom hur det går för eleverna i skolan. Denna uppföljning gör vi alltid i mitten på varje termin och vi kallar den betygsprognos. Syftet är att gå igenom alla elever och följa upp deras mål och resultat. Lärarna ser också i samband med detta över sin egen undervisning och gör anpassningar där det behövs för att eleven ska nå målen.

I samband med betygsprognosen kommer vi, precis som vi brukar, skicka ut varningar till de elever som riskerar att inte nå minst betyget E denna termin. Med varje varning ska det följa en handlingsplan som beskriver hur vi ska stötta eleven att nå sina mål. Varningarna kommer att skickas ut under vecka 48. Hör gärna av er till ert barns handledare om ni vill ha råd om hur ni kan stötta ert barn.

Informationsmöten
Nu är det återigen dags för informationsmöten för elever och föräldrar som i kö Kunskapsskolan. Mötena vänder sig till blivande elever och hålls den 24 november och den 28 november. Båda dagarna kl 18.00.

Hemkunskap
Vi har under höstlovet genomfört en mindre ombyggnation i hem- och konsumentkunskapen för att få större lokaler som underlättar undervisningen. En vägg är riven så att eleverna har större utrymme.

Skola24
Frånvarosystemet är nu i full gång och utan några större inkörningsproblem. Om ni fortfarande inte har provat att logga in, gör gärna det så att ni vet att allt fungerar som det ska. Om ni stöter på några problem, hör av er till ert barns handledare.

Nationella prov
För årskurs 6 och 9 har de första delarna av de nationella proven satt igång. Under höstterminen genomför vi den muntliga delen och de skriftliga delarna genomförs under vårterminen. De nationella proven är en viktig del av den bedömning som görs vid betygssättning och de är till stor hjälp för lärarna. Det är därför viktigt att alla genomför proven på utsatt tid.

Det dyker alltid upp frågor och funderingar kring de nationella provens betydelse och genomförande. Det finns bra information att läsa på Skolverkets webbplats.

Om ni har ytterligare funderingar är ni välkomna att höra av er!

Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev oktober 2016

Tyresö 10 oktober 2016

Hej!
Nu har snart halva terminen gått och eleverna ser fram emot det stundande höslovet. Lärarna kommer dock tillsammans med oss i skolledningen att arbeta under delar av höstlovet för att planera resterande terminen samt utveckla vårt gemensamma arbete tillsammans med övriga Kunskapsskolor.

Cyklar
I helgen har vår vaktmästare Håkan monterat nya cykelställ på skolgården utanför matsalen. Detta har länge varit ett önskemål från såväl föräldrar som elevråd. Vi tror att detta mer än väl kommer att täcka det behov som finns.

Bilar
Jag har blivit kontaktad av företaget som delar hus med oss. De har en egen parkering, som ligger öster om fotbollsplanen, med bommar som stängs när de åker hem. De har noterat att det relativt ofta är föräldrar som lämnar/hämtar sina barn vid just deras parkering med motorn på tomgång. Vi vill nu uppmärksamma samtliga föräldrar på att elever skall hämtas/lämnas vid Energikällan, alltså på norra sidan av fotbollsplanen.

Skola24
Vi har nu fått in personnummer till i stort sett samtliga föräldrar på skolan, vilket gör att vi kommer att gå vidare till nästa steg som innebär att föräldrar och elever får ett konto på Skola24.se som ska aktiveras. Detta kommer troligen att sjösättas på höstlovet. Mer information om detta, samt manual, kommer i ett separat utskick från era barns handledare.

Halloween
Vi har beslutat att införa en ny tradition på skolan. Många skolor genomför den redan. På fredagen före höstlovet kommer skolan att Halloweendekoreras på ett mycket kusligt sätt med hjälp av representanter från skolans elevråd och kamratstödjarförening. Skoldagen på fredagen fortlöper som en vanlig skoldag, med undantag av att alla som vill klär ut sig i en ruskig Halloweenutstyrsel.

Ledigheter
Jag vill återigen påminna om de regler som finns kring ledigheter. I förra rektorsbrevet skrev jag följande:

Införandet av skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen. Enligt skollagens 7 kap. 2§ omfattas barn bosatta i Sverige av skolplikt och har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Skolåret omfattas av minst 178 skoldagar vilket innebär att ett år har upp till 187 undervisningsfria dagar.

Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång.

Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Kunskapsskolans gemensamma riktlinje därför att inte bevilja ledighet för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan beviljas ledighet enligt 7 kap. 18§. Det är rektor som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.

Jag har under denna termin godkänt några ledigheter då dessa planerades före terminsstarten, men från och med årsskiftet kommer inte längre ledigheter att beviljas mer än det som ligger inom ramen för lagtexten.


Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev augusti 2016

Tyresö 18 augusti 2016

Hej!
Nu välkomnar vi gamla som nya elever tillbaka till skolan. Hoppas ni njutit av en härlig ledighet och är laddade för ett nytt läsår. Det är i alla fall vi! Vi har några spännande projekt framför oss. I år har vi bland annat fokus på att utveckla verksamheten i workshop för att kunna ge bästa möjliga ämnesundervisning och arbetsro.

Nytt på skolgården
I sommar satte vår vaktmästare upp ytterligare ett utepingisbord på skolgården. Han har även reparerat befintliga utemöbler. I våras målades även några Kingrutor upp på skolgården efter elevernas önskemål.

Nya medarbetare
Jag vill presentera skolans nya medarbetare: Ola Smångs, idrott årskurs 6-9. Jorge Silverio Olivera, matematik och basgrupp 9:5. Urban Ibbing, trä- och metallslöjd och basgrupp 8:2 Sophie Eklöf, engelska och basgrupp 7:1 Jenny Tingvall, tyska och basgrupp 6:6 Gustav Wassbäck, NO och teknik för årskurs 9. Lars Hammarberg återvänder till skolan på 40 % för att arbeta med specialpedagogik.

Ledigheter
Införandet av skollagen från den 1 juli 2011 har medfört skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen. Enligt skollagens 7 kap. 2§ omfattas barn bosatta i Sverige av skolplikt och har närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Skolåret omfattas av minst 178 skoldagar vilket innebär att ett år har upp till 187 undervisningsfria dagar.

Undervisningen är central för elevers lärande och utveckling, och all forskning kring barns och ungdomars lärande och utveckling har definierat läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevens skolframgång. Utifrån lagstiftning och samlad vetenskap är Kunskapsskolans gemensamma riktlinje därför att inte bevilja ledighet för semester, för besök hos släktingar eller för fritidsaktiviteter.

För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan beviljas ledighet enligt 7 kap. 18§. Det är rektor som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet


Vegetarisk dag
Som ett led i att ta vårt miljöansvar kommer vi att återinföra en vegetarisk dag per vecka. Detta betyder att minst en dag per vecka kommer vi endast att servera det vegetariska alternativet i skolmatsalen.

Skola24
I höst kommer vi att övergå till ett nytt närvarosystem. Skola24, som vi använder för schemaläggning, kommer att bli basen för rapporteringen. För att det ska fungera måste vi skapa användarkonton till samtliga föräldrar. Kontona registreras med personnummer, så på utvecklingssamtalet kommer era barns handledare att be om era personnummer. Vi kommer inte att använda dessa till något annat än att skapa konton på Skola24.

Resultat
Årskurs 9 som lämnade skolan i våras nådde ett nytt toppresultat när det gäller meritvärde: 279 poäng blev genomsnittet, hela åtta poäng mer än föregående år! Detta är ett fantastiskt högt resultat och vi är mycket stolta över elevernas och lärarnas insatser! Vi hade även en mycket hög överensstämmelse med resultaten från de nationella proven; 14% av eleverna i genomsnitt hade ett högre eller lägre betyg än sitt nationella provresultat, att jämföra med 29% som är rikets genomsnitt.

Kunskapskatalogen
Information om skolans ordningsregler och annat som är bra att veta finns i Kunskapskatalogen som era barns handledare mailar hem till er. Glöm inte att skriva på att ni tagit del av informationen och lämna blanketten till handledaren.

Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev april 2016

Tyresö 29 april 2016

Hej!
Efter sen vårtermin fylld av nationella prov återstår nu endast matematik och geografi för årskurs 9. De nationella proven innebär alltid en arbetsam period att ta sig igenom, men hittills ser resultaten på proven bra ut. De nationella proven fungerar som ni säkert vet som ett stöd för läraren och ska bidra till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan, men det utgör inte hela betygsunderlaget. Vid betygssättningen utgår lärarna från all sin samlade kunskap om elevernas förmågor i varje ämne, vilket kan innebära att det inte alltid blir samma terminsbetyg/slutbetyg som bedömningen på de nationella proven.

Nytt på skolgården
I helgen satte vår vaktmästare upp nya cykelställ på husets kortsida. Detta har länge varit ett önskemål från såväl elever som föräldrar, så vi är glada att de nu är på plats. Det är rejäla cykelställ som det går att låsa fast cyklarna i.

Vi har även köpt in och satt upp ett bastant utepingisbord på skolgården, efter önskemål från elevrådet. Elevrådet har även önskat nya Kingrutor på skolgården och dessa kommer att målas så fort det blir lite torrare väder.

Ny gångväg
Förra året kontaktade vi Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och bad om en gångväg genom skogen till busshållplatsen. Gångvägen är nu färdigställd och vi är väldigt nöjda med resultatet!

Fartgupp och biltrafik
Tyresö kommun har varit här och anlagt fartgupp på infarten till oss. Det är ett välkommet tillskott då många ungdomar är här och buskör på helgerna. I samband med detta vill jag också be er föräldrar som skjutsar era barn till skolan att respektera motorfordonstrafik förbjuden-skylten vid infarten.

Avslutning
Den kalla våren till trots börjar vi närma oss skolavslutning. Vi kommer även detta år att ha samtliga skolavslutningar i Trollbäckens kyrka. Det blir fyra separata avslutningar, en för varje årskurs. Eleverna mottar sina betyg efter årskursens avslutning. Föräldrar är hjärtligt välkomna att delta.

Tiderna för avslutningarna är:
Åk 6: 8.30
Åk 7: 9.15
Åk 8: 10.00
Åk 9: 10.45


Skolverket har skrivit en kort text angående avslutningar i kyrkan:

”Att skolan är icke-konfessionell innebär att det inte får förekomma religiösa inslag i utbildningen. Eleverna ska inte behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Det gäller även vid skolavslutningar eftersom det är en del av skolans verksamhet. Det går bra att ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron. Det får dock inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse eller trosbekännelse. Däremot går det bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer”. Den är sedan länge starkt förknippad med skolavslutningar och är i det sammanhanget snarare ett uttryck för tradition än religion.”


Vi kommer inte att ha några religiösa inslag och det är ingen präst inblandad i avslutningen.


Med vänliga hälsningar,
Camilla Conradzon
Rektor

Rektorsbrev januari 2016

Tyresö 29 januari 2016

Hej!

Nu är vårterminen igång och det nya året har startat bra. Det mesta fortsätter som förra terminen, med några mindre förändringar i schemat och tre nya medarbetare.

Betyg och Salsa

Betygsutfallet för skolans elever i höstas blev ungefär som väntat, det vill säga lika höga resultat som vanligt! För att man ska få en rättvis bild av betygsutfall har Skolverket en analysmodell som heter SALSA. SALSA är en statistisk modell som jämför skolors betygsresultat. Det betyder att skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. SALSA ger en nyanserad bild av skolors betygsresultat genom att ta hänsyn till skolors förutsättningar. SALSA står för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambandsanalyser.

Kunskapsskolan Tyresös SALSA-värde för VT 2015 är +26, vilket betyder att skolans genomsnittliga meritvärde ligger 26 poäng över det förväntade meritvärdet med hänsyn tagen till bakgrundsfaktorer. Detta placerar skolan på plats 69 över högsta SALSA-värden i Sverige, något vi är väldigt stolta över!

Antagning till nästa år

Nu är antagningen till nästa års årskurs 6 i princip klar. Vi hade detta läsår den längsta kön någonsin med ca 450 elever som vill börja i sexan och vi har fortfarande många som står kvar i kön men som inte fått plats nu. Det är självklart tråkigt för alla som inte får plats och samtidigt ett gott betyg till skolan!

Schemat

Schemat har uppdaterats med byta av praktisk-estetiska ämnen (musik, bild, slöjd, hkk) för samtliga elever, samt några mindre justeringar i andra ämnen. Aktuell länk till schemat finns alltid på Kunskapsporten, där ni även kan se era barns personliga scheman om man fyller i ett personnummer (ååmmdd-xxxx). Notera dock att schemat visas för aktuell vecka, så de pass eleverna har varannan vecka endast kommer att synas på varannan vecka!

Nationella prov

Nu startar de skriftliga delarna av de nationella proven. Först ut är svenska för årskurs 6 som går av stapeln vecka 6. Därefter är det en jämn ström av prov för årskurs 6 och 9 fram till mitten av maj. Proven påverkar inte bara de deltagande årskurserna, utan alla på skolan kommer att märka av detta på ett eller annat sätt. Vi försöker planera och organisera så proven ska påverka elevernas skoldag så lite som möjligt, men en viss påverkan måste alla räkna med.

Lärare och vikarier

För att förenkla användandet av vikarier har vi inlett ett samarbete med Academic Work. En del av deras vikarier har fått utbildning i vårt koncept och kommer att kunna rycka in med relativt kort varsel för att stötta när vi har personalbrist. Det är studenter på SU och KTH som kan komma och hjälpa till en halvdag i taget så att de även hinner med sina egna studier. Först ut är Anton och Mohammed idag, som båda har hjälpt till i matematikworkshop.

Vi har även inlett ett samarbete med Stockholms Universitet med handledarutbildning för 10 av våra lärare för att få fler lärarstudenter att genomföra sin praktik på skolan. Lärarbristen kommer bara att bli större och vi vill på detta sätt visa studenter att vi har en attraktiv arbetsplats så vi kan få fler behöriga lärare till skolan.

Nya medarbetare

Som jag skrev i rektorsbrevet i december har vi tre nya medarbetare på skolan denna termin: Veronika Nogander har SO och är handledare i sexan, Anna Ragnar har NO/MA och arbetar i åttan, Stina Berg har EN och arbetar i sjuan. De har alla tre i veckan genomgått en introduktionsutbildning på två dagar för att förstå konceptet och snabbar komma in i nya jobbet.

Inneskor

Jag vill återigen påminna om vikten av att eleverna har inneskor på dagarna. Idag gick brandlarmet efter rökutveckling i hemkunskapen, vilket innebar att skolan utrymdes. Det finns inte tid att gå till skåpet och hämta sina skor, så de elever som inte hade inneskor gick ut i strumplästen. Som tur var är vädret inte lika bistert denna vecka som föregående veckor, men det är nog så otrevligt och kallt att stå ute i slasket och vätan utan skor!

Med vänliga hälsningar, Camilla Conradzon Rektor

Rektorsbrev december 2015

Tyresö 21 december 2015

Hej!

Efter en lång och givande termin är det nu äntligen dags för jullov. Vi har som alltid arbetat mycket med vårt inre kvalitetsarbete, vilket resulterade i Tyresö kommuns kvalitetspris 2015 och vi har längre köer till årskurs 6 än någonsin tidigare!

Nästa termin startar måndagen den 11 januari klockan 08:25. De första dagarna kommer bland annat att ägnas åt utvecklingssamtal, vilket innebär att eleverna inte går hela dagar. Skollunch kommer att serveras de dagar eleverna går halvdagar, det vill säga den 11, 12 och 14 januari. Den 13 januari är eleverna hemma hela dagen.

Nya medarbetare

Robert Hegestedt (f.d. Johannson) har valt att gå vidare i sin lärarkarriär till nya utmaningar. Han ersätts av Anna Ragnar som har samma ämneskombination som Robert. Veronika Nogander kommer att ersätta Linus Gellerstedt som flyttar till Indien för att starta upp en ny Kunskapsskola i Lucknow. Veronika övertar handledastapet för 6:5. Stina Berg kommer att förstärka engelskan och överta Linus basgrupp.

Besöksskylt

Ni som föräldrar är alltid välkomna till skolan. Vi har nu efter det otäcka som hände i Trollhättan skärpt rutinerna så att alla besökare förses med en besöksskylt. Vi är därför tacksamma för att ni alltid anmäler er i receptionen när ni kommer och besöker skolan så att ni kan få en sådan skylt.

Terminsbetyg

Ett terminsbetyg ges i slutet av varje termin. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin. Betyget sätts utifrån kunskapskraven. Dessa finns upprättade för år 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen.

På återhörande nästa år!

God Jul och Gott Nytt År Önskar

Camilla Conradzon och alla medarbetare på Kunskapsskolan Tyresö!

Rektorsbrev oktober

Tyresö 08 oktober 2015

Hej!
Terminen rullar på och vi börjar nu närma oss höstlovet. Det är inte så länge sedan det förra rektorsbrevet kom, men det finns några saker som jag vill meddela redan nu.

Höga meritvärden
Skolstatistik från föregående läsår har nu blivit offentlig och kan läsas på Skolverkets webbplats www.valjaskola.se. Kunskapsskolan Tyresös mycket höga genomsnittliga meritvärde föregående läsår placerar skolan i topp såväl i Tyresö som i Haninge kommun! Med 271 poäng hamnar skolan på plats 62 av 1689 skolor i hela riket.

Temadag om flyktingar
I fredags genomförde vi en temadag om flyktingar på skolan. Dagen började med att eleverna i sina basgrupper fick arbeta med värdegrundsrelaterade frågor fram till lunch och avslutades som ni vet med att eleverna fick göra ett halvt dagsverke hemma och sedan lämna pengarna till sin handledare i måndags. Vi har summerat hela insatsen och kom fram till att eleverna samlat ihop cirka 64500 kr genom att gå ut med hundar, städa, sälja bullar med mera! Riktig imponerande och väldigt roligt att kunna skänka så mycket pengar till Röda Korsets hjälparbete med flyktingar.


Vegetarisk måndag
För att dra vårt strå till stacken och minska vår miljöpåverkan har vi infört vegetariska måndagar. Detta innebär att den vanliga maträtten byts ut mot ett vegetariskt alternativ och samtliga elever på skolan äter då alltså vegetariskt. Vi började med detta för två veckor sedan och har fått många positiva reaktioner från elever. Vi räknar med att fortsätta med detta hela läsåret.

IT-miljön
För att säkerställa att alla våra datorer fungerar som de ska har våra IT-ansvariga lärare varit här i skolan i helgen och gått igenom all teknisk utrustning från topp till tå. I måndags var samtliga datorer igång med fungerande tangentbord och möss. En IT-grupp bestående av elever hjälper till att hålla all utrustning i gång och det finns en elektronisk felanmälan där elever själva kan rapportera in fel som ska åtgärdas.

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon, Rektor

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.