MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Kerstin Larsson, Rektor

Läs mer

Uppsala den 20 december 2017

Hej!
Nu är det äntligen dags för ett välbehövligt jullov. Det har varit intensiva veckor och nu hoppas jag att alla elever och all personal får vila upp sig ordentligt. Vi har haft det traditionsenliga Nobelfirandet, ett stämningsfullt Luciafirande och vår tävling i På Spåret.

Jag hoppas att det är glada och nöjda ungdomar som kommer hem från skolan efter julavslutningen. Vi har hög trivsel och stor trygghet på vår skola och vi gör vårt yttersta för att det alltid ska vara så, men som alltid när det närmar sig ett lov behöver vi göra fler insatser för att upprätthålla ordning och reda.

Jag vill påminna om att vi har ett förväntansdokument till er föräldrar och att vi till exempel förväntar oss att ni föräldrar stödjer skolans ordningsregler. Den stora majoriteten av våra elever bidrar till en god studiemiljö medan några behöver hjälp för att inte förstöra för andra på skolan. För att vi ska lyckas med det behöver vi föräldrarnas stöd. Om vi inte får en elev att sluta förstöra uppmanar vi alltid er föräldrar att vara med på skolan. Det brukar få effekt att föräldrar hjälper till.

Våra prioriterade områden
Våra prioriterade områden detta läsår är att Alla elever ska veta hur det går för dem i skolarbetet och Undervisningsmetod. Med undervisningsmetod menar vi det formativa arbetet, att planera för bedömning, hur man nyttjar undervisningstiden med eleverna, hur man skapar en tydlighet i hur eleverna ska lösa en uppgift och hur de ska bedömas. Våra ämneslag arbetar för fullt med detta och vi tycker att vi till exempel har blivit bättre på att tydliggöra uppgifter, förbättra bedömningsmatriser och att skriva formativa kommentar i EDS.

Terminen som gått - ett axplock
Vi provade denna termin en ny form av föräldramöte där ni föräldrar fick möjlighet att träffa ämneslärarna. Lärarna berättade hur vi undervisar i de olika ämnena och vilka förmågor som bedöms. Ni som var med på mötet utvärderade kvällen och jag har sällan skådat en så positiv enkät. Alla svar var positiva och det vi behöver justera till nästa gång handlar om tiden.

Vi har denna termin haft ett samarbete med SSP-teamet som också var på plats en hel vecka. SSP står för socialtjänst, skola och polis och är en egen enhet inom socialtjänstens råd- och stödverksamhet. SSP-teamets uppgift är att i nära samarbete med skola och polis arbeta förebyggande

med våra ungdomar. Temat för vår vecka var ”Sociala medier – kränkningar, våld och utsatthet”. Eleverna fick prata om hur man beter sig på nätet, vad som är lagligt, vad som kan vara ett brott, vad man ska göra om man har blivit utsatt etc. Polis och SSP-teamet låter hälsa att våra elever var aktiva och deltog i arbetet på ett föredömligt sätt.

Terminsbetyg
Eleverna i årskurs 6-9 får nu ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för år 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början av vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen. Medarbetare Josefin Burlin som arbetat som lärare hos oss i många år lämnar oss för en tjänst som specialpedagog på Gränbyskolan. Jag vill passa på att välkomna vår nya lärare Anita Östling som kommer att undervisa i svenska. Terminen börjar den 9 januari. Jag önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år!


Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala


Rektorsbrev sommar 2017

Hej!
Här kommer läsårets sista rektorsbrev. Det har varit intensiva dagar sedan eleverna lämnade skolan för lite drygt en vecka sedan. Vi har arbetat med att utvärdera läsåret som gått och planerat inför nästa och känner oss inspirerade att starta upp i höst, men först måste även vi ha lite ledigt!

Enkäten
Vi kan återigen glädjas åt en mycket fin elevenkät. Vi har ökat lite på många enkätfrågor och ligger kvar på de höga nöjdhetssiffror som vi haft sedan 2013. Vi är bra på att bevara det som fungerar samtidigt som vi hela tiden vill utveckla skolan.

Våra prioriterade områden detta läsår var att alla elever ska veta hur det går för dem i skolarbetet och att alla elever ska känna sig trygga. På enkätfrågan Jag vet vad jag ska kunna för att nå kunskapskraven i alla ämnen ökar vi med 5% - enheter till 76%. När det gäller trygghet har vi samma siffra som föregående år med 89%. Det innebär att 89% av eleverna har svarat 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan Jag känner mig trygg på min skola. Det är positivt att eleverna tycker att det varit bättre arbetsro i år och att lärarna skapar ordning och reda. Vårt mål är att detta ska bli ännu bättre.

Nästa läsår kommer alla lärare att vara med i Läslyftet och mycket av vårt utvecklingsarbete kommer att handla om det. Vi kommer även att fortsätta arbeta med att planera för bedömning och skapa en tydligare röd tråd i undervisningen för eleverna.

 

Förändring av elevtid
Nästa läsår kommer vi att återgå till den modell vi haft sedan skolan startade med alla PHsamtal på eftermiddagen. Detta innebär att eleverna i höst börjar 8.20 varje morgon och slutar klockan 14 utom då de har PH-samtal och slutar 15. Vissa dagar kan elever sluta senare på grund av eftermiddagspass i idrott. Innan vi fattade beslutet att återgå till att ha PH-samtalen på eftermiddagarna lät vi personal och elever utvärdera årets modell och vi diskuterade frågan noga. Med årets förändring ville vi uppnå större tidsflexibilitet och högre kvalitet på samtalen. Samtalen som skedde i slutna rum blev möjligen något bättre än tidigare men vi har haft svårt att få till den arbetsro som behövdes på morgonen eftersom väldigt många elever kom klockan 8 trots att skolan inte började förrän 9. Många elever uppskattade att de kunde ha ph-samtal på morgonen men ogillade samtidigt att det inte blev en sammanhängande timmes arbete under ph-tiden.

Medarbetare
Under sommaren slutar några medarbetare oss och går vidare mot nya utmaningar. Lärarna som slutar är Yvonne Sjöström, Veronica Sandberg, Annelie Hammarström, Annelie Ruukholm och Stina Göthberg. Vår kurator Merav Eshed Nilsson lämnade oss tidigare under våren och även skolsköterskan Annelie Walter lämnar oss under sommaren. Vi önskar dem alla lycka till i framtiden. Vi kommer att presentera ny personal i höst.

Skolstart
Höstterminen startar den 21 augusti. Alla elever som ska börja åk 6 samt de som är nya i de högre årskurserna börjar med upprop i Magistern klockan 9. Eleverna i åk 7-9 börjar efter lunch och går då direkt till sina basgruppsrum.

Jag önskar er en riktigt trevlig sommar. På återseende i augusti.

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Uppsala mars 2017

Rektorsbrev mars

Hej!
Vi har redan kommit en bra bit in på vårterminen och mitt helhetsintryck är att våra elever befinner sig i en trygg och studiefokuserad miljö. Det finns stunder då man verkligen kan ta på lärandet och kvaliteten i undervisningen och det är en mäktig känsla att vi har 600 elever som rustas för framtiden på kommunikationspass, föreläsningar, seminarier, workshops, PHsamtal, i samtal och möten. Jag tycker att vi alla ska vara stolta och nöjda men vi kan alltid bli bättre, och det är i den andan vi arbetar på skolan. Arbetet med att skapa bättre arbetsro och ökad trygghet ska aldrig upphöra.

Arbetsro
Vi arbetar extra hårt med arbetsron på skolan just nu. Det är viktigt att all personal agerar lika och ser till att de regler som finns efterföljs. I alla zoner finns det tysta rum att arbeta i och samtalen i workshop ska vara lågmälda. Det är lärarna som bestämmer vilka elever som ska sitta tillsammans och som alltid är det rätt ämne i rätt zon som gäller. Det kan kanske bli protester men vi ska komma ihåg att vi gör det för alla elever på skolan. Alla har rätt till en lugn och trygg arbetsmiljö. En nyhet är att det för elever som kommer tidigt på morgonen finns en möjlighet att sitta i biblioteket från kl. 8.05 - 8.55. Biblioteket har också öppet över lunch för dem som vill sitta där under sin lunchrast.

Nationella prov
För våra sexor och nior domineras vårterminen av nationella prov i matematik, svenska, engelska, NO, SO och Moderna språk. Provens huvudsakliga syfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. De nationella proven är inga examensprov utan ska vara en del av lärarens samlade information om elevernas kunskaper.

Föräldrars inflytande
Föräldrar och lärare är de två viktigaste faktorerna för hur väl våra elever lyckas med sina studier. Jag är mycket tacksam för ert engagemang och den konstruktiva dialog ni för med era barns handledare, ämneslärare

och med mig. Det är genom konstruktiv kritik som vi blir bättre som skola! Jag tror att det är viktigt med ett ömsesidigt förtroende och jag vill ber er att ibland fundera en gång till innan ni agerar fullt ut på ert barns berättelse. Jag vill att lärarna ska ägna sig åt eleverna på dagarna och att de ska ha en bra arbetsmiljö. Jag ser tyvärr att trycket på lärarna att svara på mail och i telefon har ökat drastiskt de senaste åren. Det är inte ett problem specifikt för vår skola utan för hela skolsverige.

Om vi alltid funderar lite extra innan vi skickar ett mail till skolan eller tar telefonluren och alltid försöker föra en konstruktiv dialog så får det bara positiva effekter för våra lärare och elever. Vi har ett föräldraråd på skolan och jag vill påminna er om att skicka in synpunkter och förslag till dem. Ni är självklart alltid välkomna att höra av er direkt till mig också. Föräldrarådets representanter finns på hemsidan under fliken För elever. Med detta rektorsbrev bifogar jag minnesanteckningarna från det senaste mötet den 16 februari.

Enkäten
Nu har enkätundersökningarna på Kunskapsskolan startat. I föräldraenkäten har ni föräldrar möjlighet att berätta för oss vad ni tycker om era barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är mycket viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsskolan i stort och resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla elever.

Föräldraenkäten är möjlig att svara på t o m tisdagen den 21mars. Det är viktigt att ni svarar så ärligt som möjligt och att ni tänker på hur det varit under hela läsåret och inte bara de senaste dagarna eller veckorna! Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att ni slutfört enkäten. Enkätresultaten kommer att analyseras under april och maj och rapporteras på Kunskapsporten, på hemsidan samt i rektorsbrevet. Hör av med ros (och ris) Med vänliga hälsningar


Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Uppsala december 2016

Rektorsbrev december


Hej!
Nu är det äntligen dags för ett välförtjänt jullov! Vi är alla redo för jul och igår åt vi det traditionsenliga julbordet. De senaste veckorna har vi firat Nobel med pompa och ståt, haft disco för sexorna, tävlat i På Spåret och fått uppleva ett fantastiskt luciatåg. Jag är stolt över att få arbeta som rektor på en skola med så fina elever och personal. Det är vi tillsammans som gör skolan så framgångsrik som den är. När jag skriver framgångsrik menar jag den goda stämning och höga trivsel som vi har på skolan. Vi värnar om goda relationer och det är en förutsättning för att eleverna ska må bra och utvecklas på bästa sätt. Jag hoppas att det är glada barn och ungdomar som kommer hem från skolan idag. Jag tycker att de alla ska vara nöjda med sitt arbete och fokusera på annat än skolan under jullovet. Det är allt för många elever som arbetar med skolarbete när de behöver vara lediga.

Likabehandlingsarbetet
Det är mycket bra som har hänt denna termin men jag väljer att lyfta fram det arbetet som personal och elever har gjort under ledning av Likabehandlingsgruppen. Vi har arbetat med Husmodellen som innebär att vi inventerat skolans inom - och utomhusmiljö för att se vilka platser som behöver göras tryggare. Det finns prioriterade områden där vi tillsammans arbetat fram åtgärder. Vi har haft samarbetsövningar i alla basgrupper under hösten och under vårterminen kommer vi att ha livskunskap för alla årskurser på skolan.

Nyanlända elever
Den 28 september beslutade riksdagen att friskolor får göra undantag från sina urvalsregler för att ta emot nyanlända elever. Denna lagändring gick igenom 1 november 2016 och innebär att även skolor med kö kan ta in nyanlända elever. Kunskapsskolan Uppsala har en lång kö men kunde i december ta emot två nyanlända elever utanför kön. Vi är glada över att vi nu har tre stycken nyanlända elever på skolan och vi hoppas på att kunna ta emot fler till nästa höst.

Terminsbetyg
Våra elever i årskurs 6-9 får idag ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och

med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för år 3, 6 och 9. Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål. Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen

Besökspolicy
Jag vill påminna om att vi har en strikt besökarpolicy på skolan. Skolan är inte en allmän plats och man har alltså inte rätt att befinna sig här om man inte är vårdnadshavare eller gäst till någon. Besök utöver vårdnadshavare godkänns av rektor. Alla besökare ska anmäla sig i receptionen. Besökare på skolan som inte är med någon medarbetare hela tiden, ska ha på sig en namnskylt märkt ”Besökare” som finns att hämta i receptionen. Vi ä en stor skola med många föräldrar och därför underlättar det mycket för oss om ni tar för vana att alltid anmäla er i receptionen och hämta upp en besökslapp.

Medarbetare
I januari går Caroline Alsenholt, Anders Wallman och Rickard Tengström på föräldraledighet. Vår elevassistent Carina Eriksson kommer att vara tjänstledig under årets tre första månader. Björn Andersson, Annelie Ruukholm och Veronica Sandberg kommer tillbaka från föräldraledighet respektive tjänstledighet Skolan börjar igen den 10 januari. Hoppas att ni alla får njuta av helgerna som vi har framför oss.

God Jul och ett Gott Nytt år!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Uppsala i september

Rektorsbrev september

Hej!
Nu har skolan varit i gång i en månad. Vi har haft en fantastiskt bra läsårsstart och det är lika roligt varje år att träffas efter sommaren och köra igång verksamheten. De senaste dagarna har bjudit på solsken och i onsdags hade vi en fantastisk dag på Skoljoggen. Eleverna gick och sprang så många varv de orkade i sommarvärmen för att samla in pengar till SOS barnbyar.

De flesta av er har hunnit vara på föräldramöten och även träffat era barns handledare på utvecklingssamtalen. Jag hoppas att samtalen varit givande och att ni känner er delaktiga i era barns skolgång. Jag vill särskilt passa på att hälsa er nya föräldrar välkomna till skolan. Nu på måndag får vi besök av lärare och rektorer från holländska skolor som är intresserade av vår personligt utformade utbildning. De kommer att finnas ute i verksamheten och prata med elever och personal.

Våra prioriterade områden
Vi har två prioriterade områden för vår skola under detta läsår. Det första är att alla elever ska känna sig trygga på skolan och det andra är att alla elever ska veta hur det går för dem i skolan.

Kunskapsskolan är en skola där de allra flesta eleverna trivs och känner sig trygga. Vårens enkät visade att vi, även då vi minskat något, fortfarande har höga siffror på elevenkäten vad gäller trygghet. Vi kan dock inte vara nöjda förrän alla våra elever känner sig trygga och därför har vi valt tryggheten som ett prioriterat område.

Vi kommer att ha en rad aktiviteter för att förbättra tryggheten - samarbetsövningar, förebyggande av nätkränkningar och vår egen Husmodell. Husmodellen handlar om att inventera var i skolan eleverna känner sig otrygga och hitta åtgärder för att öka tryggheten.

Det andra prioriterade området rymmer flera olika utvecklingsområden. Vi kommer att bli bättre på att förklara kunskapskraven genom att i högre utsträckning använda t.ex. elevexempel och lärandematriser och genom att förbättra den formativa bedömningen i EDS. Alla elever ska veta vad de behärskar nu och vad de behöver utveckla för att komma framåt i varje ämne. Vi har fem förstelärare som kommer att leda utvecklingsprojekten.

Föräldrakontakt och föräldraråd
Vi arbetar för att vi ska ha en riktigt bra dialog mellan skola och hem. Vi vill att alla föräldrar går på föräldrautbildningen som anordnas varje år. Där få ni lära er grunderna i vårt arbetssätt. En gång per termin blir ni inbjudna till föräldramöte som vi också hoppas att ni kan komma till.

Vi har utvecklingssamtal vid varje terminsstart och vi ordnar även förlängda ph-samtal dit ni föräldrar är inbjudna. Ni är välkomna att följa med ert barn under skoldagen – glöm bara inte att anmäla det till handledaren i förväg och att hämta en besökslapp i receptionen. Som förälder vill vi att ni tar en titt i era barns loggbok med jämna mellanrum och att ni följer med i EDS.

Varje vecka ska ni få ett veckobrev från er handledare med viktig information om vad som är på gång. Vi gör vårt bästa för att era barn ska trivas på skolan och vi tror att ett ömsesidigt förtroende mellan skola och hem lägger grunden till en bra trivsel. Är ni särskilt intresserade av en nära dialog med skolan kan ni anmäla ert intresse till att vara med i Föräldrarådet.

Mobiltelefoner
Vi har som ni sett i informationsbrev och som ni kanske läst i UNT nya mobilregler på skolan. Jag kan rapportera att det fungerar över förväntan – de allra flesta eleverna respekterar våra regler och det har blivit en bättre arbetsro i zonerna! Glöm inte att följa vår verksamhet på Facebook!

Tveka inte att höra av er om ni har funderingar eller synpunkter!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Uppsala den 9 juni 2016

Rektorsbrev juni

Hej!
Nu är det dags för sommarlov. Vi har idag haft en fin sommaravslutning för alla elever och personal med sång, dans och tal. Det känns både roligt och vemodigt att skicka iväg våra nior. Det är ett gäng underbara ungdomar som kommer att ta sig an framtiden med tillförsikt och optimism. Jag hoppas att de känner att de är väl rustade för alla utmaningar som väntar dem.

Året som gått
Skolavslutningen innebär inte bara att man blickar framåt utan det är också en tid för reflektion och summering av det läsår som gått.

När man frågar eleverna i årskurs nio vad som varit bäst med Kunskapsskolan säger de först och främst att det är den goda stämningen och gemenskapen. De har lärt känna varandra och lärarna. Det hänger ihop med vårt arbetssätt med samarbete, årkursintegrering och inte minst den personliga handledningen.

Det viktigaste för att elever ska kunna tillägna sig kunskap är just att de känner sig trygga och trivs. Här är vi starka på Kunskapsskolan och det visar också vår stora elevenkät.

Det har varit ett händelserikt år med mycket utvecklingsarbete. Under vårterminen har vi arbetat med våra värderingar: Vi ser kraften i varje individ, Vi når längre tillsammans, Vi drivs av utveckling och Vi har höga förväntningar. Eleverna har diskuterat värderingarnas innebörd och hur vi tillsammans ska försöka leva upp till dem.

I personalgruppen har vi bland annat arbetat med att utveckla den personliga handledningen. Lärarna har observerat varandras samtal och tillsammans arbetat för att kunna individanpassa Ph-samtalen i ännu högre grad och säkerställa att de har den höga kvalitet som de ska ha. Vårt mål är att alla elever på skolan ska känna att de har stor nytta av Ph-samtalen.

Vi har försökt förbättra informationen till er föräldrar. Ni ska känna att ni har den information ni behöver för att kunna följa era barns studiegång. Era svar i enkäten visar att ni är ännu nöjdare nu och vi hoppas förbättra resultatet ytterligare nästa läsår.

Organisationsförändringar inför nästa läsår
De senaste veckorna har vi informerat föräldrarådet och eleverna om vårt nya upplägg av veckotiden på skolan. Eleverna har diskuterat förändringen och vårt intryck är att en majoritet tycker att förändringarna verkar bra. Vi kommer från och med i höst att ha Ph-tid både på morgon och eftermiddag enligt följande schema:

Åk 6-9
Måndag: 8.20 - 8.50 PH, 9.00 - 9.30 BGS, 14.50 - 15.00 BGS och 15.00 -15.30 PH Tisdag- torsdag: 8.20 -8.50 PH, 9.00 -9.15 BGS, 14.50 -15.00 BGS och 15.00-15.30 PH Fredag: 8.20 - 9.20 PH, 9.30-9.45 BGS, 14.20-14.30 BGS

Åk 4-5
Måndag-torsdag: 8.20 -8.50 PH, 9.00-9.30 BGS och 14.15-14.30 BGS och 14.30-15.00 PH Fredag: 8.20 -8.50 PH, 9.00-9.15 BGS,12.45-13.00 BGS och 13.00-13.30 PH

Vi har valt att prova en modell där Ph-samtalen ligger både på morgon och eftermiddag och vi kommer att utvärdera modellen vid jul. Flera andra Kunskapsskolor har infört Ph-samtal på morgonen med gott resultat. Vårt mål är att vi genom denna modell får större flexibilitet med vår tid och att elever som trivs bäst med morgonsamtal ska kunna få det. Vårt mål är också att vi ska höja kvaliteten på samtalen.

Medarbetare
Vi har en rad personer, både elevassistenter och lärarvikarier som arbetat på skolan detta läsår och jag vill uppmärksamma vilket förtjänstfullt arbete de har utfört. I augusti kommer jag att presentera flera nya medarbetare. Jag vill i detta brev även informera er om att Albin Gillgren Lindahl, Emil Ohlander, Malin Nelson, Liisa Bertilsköld och Kristofer Nord lämnar oss för nya tjänster på andra skolor. Vi önskar dem allt gott och lycka till i framtiden!

Skolstart
Onsdagen den 17/8.
Upprop för alla elever i åk 4, 5 och 6 kl.9.00. Årskurs 4-5 samlas i sina lokaler och årskurs 6 samlas i aulan.

Övriga elever börjar efter lunch. Ni träffas i era basgrupper klockan 12.30. Slutligen vill jag tacka Er alla för ett gott samarbete under det gångna året. Till er som har barn som lämnar skolan skickar jag mina varmaste lyckönskningar inför framtiden.

Jag önskar er alla en riktigt härlig sommar!
Glöm inte att följa vår verksamhet på Facebook!
Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor, Kunskapsskolan Uppsala
Kerstin.larsson@adm.kunskapsskolan.se

Uppsala den 20 maj 2016

Rektorsbrev maj

Hej!
Nu i slutet av maj ligger vi i slutspurten av ännu ett lärorikt läsår på skolan. Eleverna har arbetat med att skriva nationella prov och färdigställa arbetsuppgifter. Det ser ut som våra elever återigen når fina kunskapsresultat!

Enkäter
Vi har tagit del av svaren på våra enkäter och jag vill passa på att tacka er alla för att ni besvarat föräldraenkäterna. Det är mycket värdefullt för oss att få veta vad ni tycker om vår verksamhet. Era svar på enkäten kommer tillsammans med elevernas svar att ligga till grund för vidareutvecklingen av vår verksamhet inför nästa läsår.

Vi kommer att återkoppla enkätresultaten för eleverna de närmaste veckorna och för er föräldrar på föräldrarådet den 26 maj. Vi ber er anmäla er närvaro till biträdande rektor Elin Benson senast dagen före på mailadress: elin.benson@kunskapsskolan.se. Våra enkätresultat ligger stabilt kvar på höga nivåer och föräldrar, elever och medarbetare är överlag mycket nöjda med skolan.

Det är glädjande att vi förbättrat studieron på skolan.
70 % av våra elever har svarat 4 eller 5 på en femgradig skala på frågan Jag har studiero på lektionerna/undervisningspassen. Det är en ökning med 7 % - enheter jämfört med föregående år.

Svaren på de viktigaste frågorna av alla – de som rör trivsel och trygghet - ligger fortfarande kvar på höga nivåer. Att eleverna känner sig trygga och trivs på skolan är en förutsättning för att de ska kunna tillgodogöra sig studierna.

Våra prioriterade områden i årets kvalitetsplan har varit den personliga handledningen och loggboken. Vi ser att vårt arbete gett gott resultat och att fler elever tycker loggboken hjälper dem att planera sina studier.

Nyanlända
Som ni läst i medierna tar Uppsala kommun emot nyanlända barn i deras skolor. Vår skola är full och har elever i kö så med dagens köregler för friskolor har vi ingen möjlighet att ta emot nyanlända. Men det finns ett lagförslag som kan träda i kraft vid halvårsskiftet och som förhoppningsvis kommer att ändra på det.

På Kunskapsskolan Uppsala ser vi positivt på att ta emot nyanlända ungdomar och planen är att vi kommer att bidra så mycket vi kan. Hur många elever och när de i så fall kommer vet vi inte i dagsläget. Vi får återkomma när/om det blir aktuellt.

Föräldraråd
Nästa föräldraråd är torsdag 26 maj klockan 17.30 i cafeterian. Vi kommer att återkoppla enkätsvar och berätta om organisationsförändringar inför nästa läsår. Det gäller till exempel förläggning av PH-tid på morgonen, hur vi ska förbättra kvaliteten på workshop och hur vi tänker om mobilanvändningen.

Vi vill gärna ha synpunkter på förändringarna. Besluten om organisationsförändringar inför nästa läsår kommer jag att berätta om i mitt nästa rektorsbrev som kommer i samband med skolavslutningen.

Mobiltelefoner
Vi följer debatten om mobiltelefonernas berättigande i skolan. I dagsläget tillåter vi eleverna i åk 7-9 att använda mobilerna på raster och om det tjänar undervisningens syfte. Vi har dock under läsåret infört en mobilfri dag i veckan i samband med idrott. I samband med att både åk 7 och 8 har bärbara datorer nästa läsår ser vi det som en naturlig process att fasa ut mobilanvändningen.

Jag är ingen vän av förbud men min bestämda uppfattning är att elevernas rätt till studiero är överordnad rätten till mobiler under skoltid. Frågan om mobilerna kommer vi att diskutera med elever och personal under de närmaste veckorna.


Tveka inte att höra av er om ni har funderingar eller synpunkter!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Rektorsbrev mars

Hej!

Uppsala den 8 mars 2016

Nu när sportlovet är över är vi många som börjar längta efter våren. Skolgården ser onekligen lite tråkig ut i snöslasket men så fort snön smält ska vi rusta upp den och byta ut gamla nät och sätta dit ny utrustning.

Denna vecka ska några elever i åk 9 skugga Barnombudsmannen. Syftet är att de ska bidra med sitt perspektiv på Barnombudsmannens arbete här i Uppsala. Längre ned i brevet finns lite information och kontaktuppgifter till Barnombudsmannen.

Vi har fått några nya elever på skolan och därmed även nya föräldrar. Varmt välkomna önskar jag er! Vi ska göra vårt yttersta för att de som är nya ska trivas hos oss.

Föreläsning

I förra veckan fick ni alla en inbjudan till föräldraföreläsningen Nätsmart som äger rum nu på torsdag den 10 mars kl.18-19.30 med Maria Schillaci, psykolog på Rädda Barnen. Ni kan fortfarande anmäla er om ni är intresserade.

Föreläsningen kommer att handla om hur du som vuxen kan öka din medvetna ”nätvaro” för att skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet samt allmänt hur du som vuxen ska förhålla dig till nätet. Kvällen kommer bestå av föreläsning blandat med diskussioner.

Vi vill gärna att ni förbereder er genom att fundera över tre frågor:

  • Hur pratar ni om social medier hemma hos er?
  • Hur bra koll upplever du att du har på de social medierna dina barn använder?
  • Hur stödjer du ditt barn i hur man interagerar på nätet ?

Enkäten

Nu börjar enkätundersökningarna på Kunskapsskolan. I föräldraenkäten har ni föräldrar möjlighet att berätta för oss vad ni tycker om era barns skola, vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är mycket viktig information både för oss på skolan och för Kunskapsskolan i stort och resultaten har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla elever.

Föräldraenkäten är möjlig att svara på fr. o m onsdagen den 9 mars t o m onsdagen den 23 mars. Det är viktigt att ni svarar så ärligt som möjligt och att ni tänker på hur det varit under hela läsåret och inte bara de senaste dagarna eller veckorna!

När enkäten börjar kommer ni att få ett e-mail med en personlig inloggningslänk till enkäten som ni sedan fyller i via internet på valfri tid och plats. Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång så länge enkätverktyget inte har registrerat att ni slutfört enkäten.

Vi vill uppmärksamma er på att föräldraenkäten skickas till alla som lämnat en e-mailadress till skolan. Det betyder att om ni lämnat flera e-mailadresser (t ex en privat och en till arbetet) så kommer ni att få två enkäter, en till varje e-mailadress. Ni kan då bara bortse från de påminnelser som kommer till den ena e-mailadress efter att ni fyllt i enkäten som kommit till den andra.

Enkätresultaten kommer att analyseras under april och maj och rapporteras på Kunskapsporten, på hemsidan samt i rektorsbrevet.

Teatergrupp

Nästa vecka startar vi teatergrupper på skolan. Isabelle Benfalk, tidigare elev på skolan och erfaren teaterledare, kommer att leda grupperna. Vi har en grupp för åk 5-6 och en för åk 7-9. Denna vecka tar handledarna emot anmälningar från eleverna. Motivera gärna era barn till att vara med!

Internationellt

Under sportlovet var några av våra lärare och elever i åk 6 i London och besökte en konferens om Kunskapsskolan. Denna vecka ska en av våra förstelärare, Sandra Fors Bichsel, besöka Nederländerna och berätta om hur vi arbetar med formativ bedömning och nästa vecka ska även jag dit och föreläsa om att leda förändringsarbete.

Tisdag den 22 mars tar vi emot en delegation med lärare och skolledare från Nederländerna. Intresset för Kunskapsskolans koncept och arbetssätt är stort och inför etableringen i Nederländerna vill våra besökare ta del av undervisning, PH- samtal och Kunskapsporten. Under denna dag kommer såväl elever som personal att delta i mottagandet.

Barnombudmannen

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver, att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället, och att Barnkonventionen ska vara känd och efterlevs. På hemsidan www.boiu.se/hjälp kan du hitta länkar till ställen där barn kan få hjälp i Uppsala.

Allergier

Vi vill informera er föräldrar om att vi har elever som är allergiska mot nötter på skolan. Det innebär att vi inte ska ha med oss och /eller förtära saker som innehåller nötter.

Vi har även elever som är allergiska mot parfym och vi vill därför ha en parfymfri skola. Vi tror att det bästa är om ni föräldrar pratar med era barn om detta och förklarar varför det är så viktigt att följa dessa regler.

Sjukanmälningar

Vi vill påminna om att sjukanmälan ska göras innan klockan 08:00 varje morgon på telefonnummer 08-510 081 61.

Medarbetare

Vår elevassistent Felix Breitholtz lämnade arbetet hos oss för att studera och Martina Wallin har gått på föräldraledighet.

Sedan början av året har vi tre nya elevassistenter på skolan. De heter Erik Lundholm, Mikael Jansson och Hassan Saado. Den 15 mars börjar Caroline Åhrman, lärare i svenska och religion hos oss. Vi hälsar dem välkomna och hoppas att de kommer att trivas hos oss på Kunskapsskolan Uppsala.

Glöm inte att följa vår verksamhet på Facebook!

Tveka inte att höra av er om ni har funderingar eller synpunkter!

Med vänliga hälsningar Kerstin Larsson

Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Rektorsbrev december

Uppsala den 18 december 2015

Nu är det snart dags för ett välbehövligt jullov. Skolan är extra vackert pyntad i år tack vare elever i årskurs 9 och vi har bjudits på festliga aktiviteter de senaste dagarna med bland annat tävlingen På Spåret, konstutställning och lussefirande med elevrådet som luciatåg.

Den 10 december firade vi Nobeldagen på skolan. Eleverna fick lära sig mer om Alfred Nobel och om vad nobelpriset betytt för forskning världen över genom tiderna. Både elever och personal passade på att klä upp sig inför nobelfirandet och under lunchen blev det prisutdelning till elever med pompa och ståt.

Förra veckan hade vi studiebesök från Holland som var mycket imponerade av vår verksamhet. De lyfte fram den fina kontakten mellan elever och personal på skolan. Flera elever hjälpte till att guida och visa vår skola för besökarna.

Den här terminen har vi ny schemamodell som lett till en bättre struktur och överblick över alla elevers undervisningstid.

Vi har under hösten tittat på Pluggkoden på UR.se och utifrån dessa kortfilmer diskuterat lärandestrategier med eleverna. Vi har även haft små övningar från Carol Dwecks bok Mindset. Det är en bok jag rekommenderar er föräldrar att läsa. Ett påstående vi diskuterat är “Du blir vad du tänker”. Hur kan positiva och negativa tankar påverka ditt arbete? Vad händer om du intalar dig själv att du aldrig kommer att kunna lära dig?

Trafiksituationen

Med anledning av trafikolyckan på övergångsstället utanför skolan i november tog jag kontakt med både gatu-och samhällsmiljönämnden och trafiksäkerhetsrådet i Uppsala. Jag anser att övergångsstället är undermåligt skyltat och att belysningen måste bli bättre. Det är dessutom en fara att man som fotgängare ska korsa två körfält vid ett övergångsställe.

Trafiksäkerhetsrådet kom och besökte skolan den 30 november och de har lovat att se till att skyltning och belysning ska bli bättre vid övergångsstället.

Terminsbetyg

Våra elever i årskurs 6-9 får idag ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för år 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen

Besökspolicy

Med anledning av debatten kring skolsäkerhet vill jag passa på att informera om att vi har en strikt besökarpolicy på skolan. Skolan är inte en allmän plats och man har alltså inte rätt att befinna sig här om man inte är vårdnadshavare eller gäst till någon. Besök utöver vårdnadshavare godkänns av rektor.

Alla besökare ska anmäla sig i receptionen. Besökare på skolan som inte är med någon medarbetare hela tiden, ska ha på sig en namnskylt märkt ”Besökare” som finns att hämta i receptionen. Vi är en stor skola med många föräldrar och därför underlättar det mycket för oss om ni tar för vana att alltid anmäla er i receptionen och hämta upp en besökslapp.

Medarbetare

I januari går Emil Ohlander och Mattias Carlsson på föräldraledighet. Vi välkomnar i januari en rad nya lärare på skolan; Marcus Broberg, lärare i matematik och historia, Johanna Fjellander lärare i svenska och tyska samt Erik Lindersson, lärare i spanska och engelska. Vi hälsar dem välkomna och hoppas att de kommer att trivas hos oss på Kunskapsskolan Uppsala.

Skolan börjar igen den 11 januari. Hoppas att ni alla får njuta av helgerna som vi har framför oss.

God Jul och ett Gott Nytt år!

Med vänliga hälsningar Kerstin Larsson

Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Rektorsbrev oktober    

Uppsala den 5 oktober 2015

Hej!
Välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Kunskapsskolan Uppsala med nya möjligheter och utmaningar! Vi har haft en mycket bra terminsstart och eleverna arbetar på för fullt.

Vi har under de senaste veckorna haft föräldrautbildning för de nya föräldrarna och vi hoppas att utbildningen varit givande. Även ni föräldrar behöver sätta er in i arbetssättet för att kunna stötta era barn i skolarbetet på bästa sätt. Jag vill passa på att uppmuntra er till att avsätta en dag eller kanske två dagar till att följa med era barn till skolan detta läsår.

Medarbetare
Ett nytt läsår innebär ofta en del förändringar i personalgruppen. Nedan följer information om nya medarbetare samt vilka medarbetare som slutat på skolan.

Vi har en rad nya medarbetare:
Rickard Tengström, idrott/eng Charlotte Mattson, fr/sv Yvonne Sjöström, sv/eng Malin Hammarström, no/ma Martina Wallin sp/sv
Pedram Izadian, idrott/so Mattias Carlsson, so Antonio Pasquarillo, So/eng Martin Almén, musik
Jonna Eriksson, elevassistent
Vi har även några lärarstudenter som vikarierar under höstterminen och det är Linneá Ädel, Anna Lindholm och Anton Torstensson.
Fyra medarbetare valde att lämna oss under sommaren och början av hösten. De som går vidare mot nya utmaningar är Margaretha Engström, Maria Wilking, Lina Edlund och Josefin Westman. Vi önskar dem lycka till i framtiden!

Fokusområden
Vi arbetar hela tiden med utveckling av vår skola. Vår skola är en skola för alla elever där lärandet står i fokus. Vi arbetar medvetet med kvalitetssäkring, betyg och bedömning, att förbättra och förnya undervisningsmetoder samt med att utveckla handledarrollen.
Två fokusområden lägger vi dock extra mycket fokus på detta läsår och det är:
 
1.    Att förbättra och utveckla användningen av loggboken
2.    Att bibehålla och ytterligare utveckla den personliga handledningen

Vi fick mycket bra resultat på dessa områden i vårens enkät. På enkätfrågan Jag har nytta av mina ph-samtal var vi best practice av alla företagets grundskolor med hela 82 % som hade svarat 4 och 5 på en femgradig skala. Trots detta anser vi att vi måste fortsätta att utveckla loggboksanvändningen och ph-samtalen då de är kärnan i vårt arbetssätt.

Insamling till UNHCR
Denna vecka anordnar elevrådet en insamling till förmån för UNHCR (FN:s flyktingorgan)på skolan. De ordnar en mängd aktiviteter denna vecka, bland annat pluggmys med fika, försäljning av loggboksomslag och bio.

Förlängda ph-samtal
Vi kommer i samband med höstlovet att bjuda in alla föräldrar i åk 4-9 till förlängda ph- samtal. Syftet är att ni föräldrar ska få träffa handledarna ytterligare en gång och därmed få en bättre bild av hur det går för ert barn både socialt och kunskapsmässigt. Vid samtalen kommer vi att dela ut Skolverkets skrift Dags för betyg! som vi hoppas hjälper er att förstå betygssystemet bättre.

Föräldraråd
Skolans föräldraråd träffas tre gånger detta läsår. Vårt första möte äger rum den 15 oktober klockan 17.00 -18.30. Anmäl er via mail till biträdande rektor Elin Benson elin.benson@kunskapsskolan.se och sätt gärna ert barns handledare som kopia. Vi ser helst att det är samma personer som kommer till alla möten för att det ska bli en kontinuitet i föräldrarådet. Undertecknad, biträdande rektor och kurator representerar skolan på föräldrarådet.
Föräldrarådet träffas även den 4 februari kl.17.00 -18.30 och den 14 april kl.17.00–18.30.

Sen-bg och skolgård
Jag vill i detta brev passa på att förtydliga vad sen-bg är för något och varför vi har det. Förra året införde vi något som vi kallar sen-bg på skolan. Elever som kommer för sent till skolan, oavsett anledning, får ha sin samling i Arenan där en av våra rutinerade lärare leder en bg- samling med nyheter och schemaplanering.
Vi införde sen-bg förra året då det blev ohållbart med elever som kom sent och gick i trapphus och genom öppna redaktioner där det pågick bg-samlingar. Det blev en mycket bättre arbetsro i huset efter införandet av sen-bg. Syftet med sen-bg är alltså att det ska bli lugnt i skolan på morgonen och det ska inte ses som ett straff. Det kan hända att även den mest punktliga eleven hamnar på sen-bg pga. trafikkaos och sena bussar. Undantagna från regeln om sen-bg är eleverna åk 4-5 som får gå direkt ned till sina bg-rum.

Jag vill också be er föräldrar att inte köra fram till dörren på baksidan av huset för att lämna era barn. Det är en skolgård ni kör över och det är bara utryckningsfordon, servicebilar och taxi för rörelsehindrade som får köra ända fram till dörren. Vi vill att våra elever och era barn ska ha en säker skolmiljö!

Frukost för elever
Sedan några veckor tillbaka har eleverna möjlighet att köpa smörgåsar i caféet mellan klockan 8.00 och 8.25. Vi hoppas att fler elever tar chansen att köpa en smörgås till självkostnadspris då vi vet att många har ätit en mycket tidig frukost och att en del inte ätit alls. Det går även att köpa en yoghurt. Uppmuntra gärna era barn till att köpa något litet att äta så att de orkar arbeta fram till lunch!

Musik
Vi har tyvärr haft otur med personalfrånvaro i musikämnet i åk 6-9 men vi har nu hittat en lösning på det. Vi ökar på rejält med möjlig undervisningstid för dem som behöver det och för dem som önskar det och har därför anställt 150 % istället för 100 % musiklärare i åk 6-9. Det blir ett rejält uppsving för ämnet!

Vi finns på Facebook!  Gå ut och titta på vår sida här!
Tveka inte att höra av er om ni har funderingar eller synpunkter!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson
Rektor Kunskapsskolan Uppsala
Epost: kerstin.larsson@adm.kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.