MENY
Välj Skola

Rektorsbrev

Henrik Svärd, Rektor

Läs mer

December 2017

Veckorna rullar på och nu är det bara tiotalet skälvande skoldagar kvar av den här terminen. Det är viktigt att våra elever jobbar på ända in i mål och det här är något jag vill att vi hjälps åt med. Det är tillsammans vi ser till att eleverna lyckas!

Stämningen på skolan är god och min upplevelse är att vi har ett stort studiefokus. Arbetsron är generellt god men är något vi kontinuerligt arbetar med tillsammans med våra elever. Under höstlovet dammade vi av pingisbordet som nu gör succe på rasterna. Elever i årskurs fyra spelar tillsammans med elever från årskurs 9. Vi har beställt ytterligare ett pingisbord som levereras inom kort.

Betyg
Som jag nämnde i förra rektorsbrevet, gjorde våra lärare en avstämning för den enskilde eleven under novemberlovet. Under vecka 45 och 46 har handledarna genomfört strategisamtal. Dokumentation kring detta och eventuella avvikelser kan ni finna om ni tittar i EDS. Torsdagen den 7/12 har våra elever studiedag. Under den dagen kommer våra lärare arbeta med bedömningar och betygssättning av våra elever.

Informationsmöten för nya elever
Vi har under hösten haft två informationsmöten för nya elever inför läsåret 18/19. Vi kan stoltsera med att vi har haft över en bit över 100 intresserade elever och vårdnadshavare på våra möten och som är intresserade av att börja hos oss under nästa läsår. Vi kommer till läsåret 18/19 att erbjuda plats i årskurserna 4 till 8. På informationsmötet berättar vi om vår skola och vårt arbetssätt samt att man får möjlighet att träffa både elever och lärare som är verksamma på skolan idag. Vi kommer att ha ett ytterligare möte den 9/1 samt ett Öppet hus den 16/1. Mer information om detta hittar ni på vår hemsida samt på vår facebook-sida.

 

Skolinspektionen
Nu besöker Skolinspektionen alla Kunskapsskolor runt om i Sverige för att granska hela skolverksamheten. En så kallad regelbunden tillsyn. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i landet, kommunal som fristående, för att se så att skolorna verkar efter de föreskrifter som finns. Mer information om vad som händer på vår skola kan du läsa om i det bifogade informationsbladet från Skolinspektionen

Personal
Som jag uttryckt i tidigare brev är jag glad åt att vi nu har en stabil personalgrupp med mycket låg omsättning vad det gäller lärare. Vissa förändringar har skett inom matematiken men har ersatts av befintlig personal. I övrigt har vi inga planerade förändringar inför vårterminen.

Viktiga datum
Den 7/12 har eleverna studiedag, klubben är stängd. Vi har julavslutning för våra elever den 20/12. Vårterminens första skoldag är måndagen den 8/1 med start klockan 09.00. Utvecklingssamtal kommer att ske under den 4-5/1. Tider för dessa samtal kommer från handledarna under kommande veckor.

Föräldraråd
Vårterminens första föräldraråd kommer att vara den 16/1 klockan 19.00-20.00.

Med vänlig hälsning

Henrik Svärd.
Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Oktober 2017

Nu har hösten gjort sitt intåg och vi har kommit in i oktober månad. Det har gått ungefär en och en halv månad sedan skolstarten och som vanligt går tiden fort. Våra nya elever har börjat komma in i arbetssättet och många har hunnit redovisa både kursuppgifter och steg. Det tar alltid ett tag att lära känna sin nya skola och jag vill nog påstå att det för de flesta tar en termin innan man är helt inne i systemet. Även våra gamla elever har satt full fart och det är roligt att gå runt på skolan och känna den energi som finns bland elever och personal.

Uppföljning av elevernas studier
Under vecka 42 kommer våra lärare på skolan att göra en översyn över alla elevers prestation från terminsstart fram till nu. Denna uppföljning gör vi alltid i mitten på varje termin och vi kallar den betygsprognos. Syftet är att gå igenom alla elever och följa upp deras mål och resultat. Lärarna ser också i samband med detta över sin egen undervisning och gör anpassningar där det behövs för att eleven ska nå målen. Precis som tidigare år har eleverna i årskurs 6-9 fått ett rött utropstecken i EDS, varning, om det finns något som gör att eleven riskerar att inte nå godkänt betyg. Jag uppmanar er föräldrar att tillsammans med ert barn gå in på EDS och se hur ditt barn ligger till.

Med varje varning ska det följa en handlingsplan som beskriver hur vi ska stötta eleven att nå sina mål. Den skrivs in i EDS. Hör gärna av er till ert barns handledare om ni har frågor eller om ni vill ha råd om hur ni kan stötta ert barn. Elever lyckas bäst om både skola, föräldrar och eleven samarbetar. Under vecka 45 och 46 kommer våra handledare, precis som förra terminen, att genomföra strategisamtal med eleverna. På dessa samtal har handledaren tillsammans med eleven en mer djuplodande genomgång vad eleven behöver arbeta med och hur det ska göras. Till dessa samtal är ni som vårdnadshavare välkomna. Tider får ni av respektive handledare.

Informationsmöten för nya elever
Med start vecka 45, torsdagen den 9/11 klockan 18.00 - 20.00, kommer vi att ha vårt första informationsmöte för kommande läsår. Vi kommer till läsåret 18/19 att erbjuda plats i årskurserna 4 till 8. På informationsmötet berättar vi om vår skola och vårt arbetssätt samt att man får möjlighet att träffa både elever och lärare som är verksamma på skolan idag. Vi kommer att ha två möten under höstterminen och ett informationsmöte under vårterminen. Vi avslutar med ett öppet hus dit alla är välkomna. Mer information om detta hittar ni på vår hemsida samt på vår facebook-sida.

 

Gymnasievalet
Studie- och yrkesvägledningen under detta läsår består av flera olika moment. Dels genom det som sker på skolan med informationsträffar, vägledningssamtal, informationsbrev och möjlighet till mailvägledning men också genom det som sker gemensamt i kommunen och det som erbjuds via gymnasieskolorna.

På skolan är det närmaste en informationsdag om gymnasievalet och den kommer att vara torsdagen den 9 november. Att denna information inte ligger tidigare beror på att vår studie och yrkesvägledare ska hinna ta del av alla gymnasieskolors informationsmöten och ha maximalt uppdaterad information att ge. Då kommer SYV att träffa alla elever under dagen. Det kommer att bli information om gymnasiet, en film som berättar om alla program som finns. Eleverna kommer att göra olika övningar och uppgifter för att riktigt komma igång med tankarna kring gymnasievalet. Det blir förhoppningsvis både nyttigt och roligt. Samma kväll, kl. 18.00 är ni som föräldrar välkomna till skolan för information.

Nästa viktiga tillfälle till information är Gymnasiemässan, 11 november. Den hålls på Konsert och Kongress och där deltar alla kommunala och fristående gymnasieskolor. Planera gärna in så att ni kan gå dit tillsammans, både elev och förälder. Sedan drar skolornas Öppet hus igång. Vissa skolor har Öppet hus i november och januari medan andra endast har det i januari. Exakta datum och tider finns på skolornas webbsidor eller på gymnasiestudera.se, den officiella webbsidan för gymnasieval och gymnasieinformation i Östergötland.

I början av januari kommer sedan webbansökan öppna och valet ska vara gjort innan 15 februari. I december eller januari kommer samtliga elever få ett vägledningssamtal med möjlighet att stämma av sina tankar och funderingar kring valet. Vårdnadshavare till elever i årskurs 9 får kontinuerligt information från SYV via handledarna.

Kunskapsskolan i media
Aftonbladet skrev i en artikel i förra veckan om att Kunskapsskolan köper skolor i Saudiarabien för svenska skattepengar. Artikeln innehåller en rad felaktigheter. Genom att klicka på denna länk kan du läsa Cecilia Carnefelts, VD Kunskapsskolan Education, kommentar till artikeln.

Med vänlig hälsning
Henrik Svärd. Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@kunskapsskolan.se

Augusti 2017

Äntligen är skolan igång igen! I dagarna har våra elever haft utvecklingssamtal. Jag har mött fullt av förväntansfulla nya och gamla elever, och inte minst föräldrar. Nu ser vi fram emot en termin av utveckling, glädje och måluppfyllelse!

Personal
I det första rektorbrevet för terminen skrev jag om de förändringar som skett i personalgruppen över sommaren. Vi kan glädja oss åt att vår personalgrupp på skolan i stor utsträckning är den samma som när vi slutade vid midsommar.

Kontaktuppgifter till all personal hittar ni enklast på vår hemsida www.kunskapsskolan.se

Vår målsättning
Som jag nämnde på skolavslutningen är vår stora målsättning att bli Linköpings bästa grundskola. En hög målsättning som kommer att kräva ett hårt arbete, ett arbete som vi är beredda att göra.

Till utvecklingssamtalen den här terminen har respektive ämneslag gått igenom alla våra elever och utifrån tidigare resultat och ämneslärarnas samlade bild av eleven, kommit fram till en rekommendation för vilket slutmål eleven ska sätta. Slutmålen sätts i samråd mellan skola, elev och vårdnadshavare och ska vara ett TUR-mål. Det vill säga tydligt, utmannande och rimligt. Det är mot de satta slutmålen vi tillsammans ska jobba under kommande läsår. Vi kommer ha en första avstämning innan höstlovet och starta upp andra delen på höstterminen med strategisamtal. Strategisamtal införde vi under förra terminen, där vi erbjuder er som vårdnadshavare att närvara. Mer information om dessa samtal kommer längre fram på terminen. Vi gör detta för att tidigt upptäcka om en elev har en målsättning som kan behöva justeras eller att vi som skola behöver sätta in extra anpassningar. Från och med nästa vecka kommer vi även att erbjuda läxhjälp till elever under vissa morgontider och eftermiddagstider. Information om detta kommer att ges till alla elever samt läggas ut på hemsidan.

Vi kommer även fortsätta vårt arbete för att våra elever ska känna arbetsro och trygghet i skolan. Vi vill ha stort studiefokus. Vi kommer att arbeta med trygghetsskapande åtgärder på flera olika nivåer, vid vissa tillfällen med alla elever samtidigt såsom vår idrottsdag eller kommande kick-off, ofta i basgrupperna på basgruppssamling och ibland i mindre grupper. Personalen på skolan har under uppstart tillsammans arbetat med likabehandlingsplanen vilket vi även kommer att göra med eleverna kommande veckor. All typ av kränkning och mobbning måste komma oss till känna. Det är då vi starkt och aktivt kan arbeta för att förhindra fortsatta handlingar. Som bilaga skickar vårt antimobbningsteam (AMT) med en information om mobbning.

Elevhälsoteamet
Elevhälsoteamet (EHT) består av vår kurator Sofia Klitsie, tidigare Hellström, specialpedagog Rose-Marie Lönnqvist, skolsköterska Monica Vial samt rektor Henrik Svärd. EHT träffas varje vecka för att tillsammans diskutera och besluta hur skolan bäst kan stötta elever med olika behov, behoven kan variera över tid.

Schema
Vi har från och med det här läsåret valt att ändra vårt sätt att schemalägga våra kursämnen, so, no, bil, slöjd och hemkunskap. Det är en stor förändring, både för personal och elever, som kan skapa en viss förvirring under första veckan. Vi är säkra på att det kommer att bli bra. Håll i, håll ut!

 

 

Caféet
Caféet som finns i matsalen serverar frukost varje morgon mellan 08.15 – 08.45. För att äta frukost köper man cafébiljetter för 5kr st. En macka med dryck kostar 10 kr. Inom kort kommer vi kunna ta emot Swish-betalningar. Mer info om det när det kommer igång.

Kunskapsklubben
Precis som tidigare erbjuder vi en kostandsfri fritidsverksamhet under alla skoldagar för elever som går i årskurs 4 och 5, Kunskapsklubben. Viktor Bergström och Emelie Lövqvist är den personal som eleverna kommer möta i klubben. Viktor och Emelie arbetar som elevresurser under skoldagen. Eleverna som kommer till klubben erbjuds ett enklare mellanmål kostnadsfritt. Kunskapsklubben når du lättats via mail alternativt via telefon. Numret hittar du på hemsidan.

Idrottsundervisning
Idrottsundervisningen kommer hållas utomhus nu direkt från start. Det är därför viktigt att alla elever tar med sig idrottskläder och skor för utomhusidrott. Vi kommer att simma under hösten. Datum för detta finns i vårt kalendarium samt att info kommer i loggboken.

Skåp till elever i åk 6-9
Alla elever i åk 6-9 har ett eget skåp där man kan förvara skolmaterial och om man vill även värdesaker. Skolan står dock ej för hänglås så alla elever uppmanas att skaffa ett hänglås med nyckel till skåpet. Den som vill kan lämna en extranyckel hos Ulrika i receptionen.

Chromebooks
Eleverna i åk 7-9 får precis som tidigare låna varsin chromebook (dator) från skolan. Även elever i årskurs 6 kommer under läsåret att få tillgång till en personlig chromebook. Och elever i årskurs 4 och 5 kommer ha till gång till chromebooks vid behov. När eleverna i åk 6 nästa läsår börjar åk 7 så får även de låna en egen, ny chromebook som man också kan använda hemma.

Skolbusskort
Många av våra elever har rätt till skolbusskort. Vi får en del frågor kring skolbusskort som inte kommit, osv. vi som skola sköter utdelning av kort till elever berättigade busskort men det är Linköpings kommun som avgör vilka elever som har rätt till busskort. Våra elever fick av någon anledning fel busskort hemskickade till sig men det ska vara ordnat vid det här laget. Frågor angående busskort tas med vår koordinator Ulrika Olsson.

Föräldrarådet
Kunskapsskolan Linköping har ett föräldraråd som består av representanter från de olika årskurserna. Föräldrarådet träffas ca 2 ggr per termin tillsammans med rektor och en representant från lärarna och ibland även representanter från annan personal.

Föräldrarådet tar emot synpunkter från övriga föräldrar som sedan tas upp på föräldrarådets möten men föräldrarådet fungerar också som en diskussionspartner till skolledningen i olika frågor. Vid kommande tillfälle kommer vi bland annat behandla delar av skolans likabehandlingsplan

Inför terminsstart söker nu föräldrarådet nya medlemmar. Är du intresserad av att engagera dig lite extra i ditt barns skolgång är du välkommen att anmäla ditt intresse.

Första mötet hålls den 10 oktober kl 17.30. Anmäl ditt intresse till rektor Henrik Svärd, henrik.svard@kunskapsskolan.se Välkommen!


Med vänlig hälsning
Henrik Svärd.
Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@adm.kunskapsskolan.se

Varmt välkomna till ett nytt, spännande läsår på Kunskapsskolan Linköping. Ett särskilt välkomnande till våra 60 nya elever som kommer att börja hos oss. Vi ska göra vårt bästa för att våra elever ska känna sig trygga samt att vi ska leva upp till vår värdering om en personligt utformad utbildning.

Flera av oss som arbetar på skolan har nu varit igång ett par dagar. För våra nya elever börjar läsåret torsdagen 17/8 klockan 09.00. Vi samlas på den inre skolgården. Övriga elever gör sin första dag måndagen den 21/8 med start klockan 09.00 med samling i basgruppsrummen. Befintliga elever har fått en inbjudan till utvecklingssamtal av sina handledare.

Studieresultat
Våra niondeklassare gick i våras ut med ett genomsnittligt meritvärde på 255 poäng, vilket vi är oerhört stolta och glada över.. Betygsresultaten i de lägre åldrarna ligger enligt prognos vilket visar på att vårt arbetssätt ger resultat och att våra elever även framöver kommer att gå ut med goda resultat.

Personal
Vi är alla taggade och fulla med energi för att möta våra elever efter ett välförtjänat sommarlov. I stora drag är vi samma personalgrupp nu som innan sommaren. Karl Fritzson, matematik och no, ersätter Magnus Baumgardt och Seidi Can ersätts av Amir Memic´ , matematik och no. Vi utökar vår personalstyrka ytterligare med en lärare, Susanne Sarmamy som kommer undervisa i svenska samt vara handledare för en av våra nya basgrupper i årskurs 4. En klar majoritet av vår personal grupp är legitimerade lärare med en bred behörighet. Anja Tafazoli Pasic kommer tillbaka efter sin föräldraledighet och ersätter Therese Brandt som kommer att gå på föräldraledighet inom kort.

Följande lärare är handledare:

4:1 Susanne Sarmamy (svenska)
4:2 Amir Memic´ (matematik och no/tk)
5:1 Moa Kindstrand (svenska)
6:1 Isabelle Antilla (engelska och so)
6:2 Karl Frtitzson (matematik och no/tk)
7:1 Gisela Cunningham (hkk)
Josefine Schånberg (franska)
7:2 Martin Klasa (musik och so)
8:1 Benar Nabi Ali (engelska och spanska)
8:2 Dragan Stefanovic (matematik och no/tk)
9:1 Anja Tafazoli Pasic (svenska och spanska)
Alexander Wielbass (matematik)
9:2 Mathias Axelson (so)
9:3 Patrik Franc (svenska engelska ochtyska)
Rose-Marie Lönnqvist (specialpedagog)
Annie Gelotte (idrott)
Susanne Trygg (bild och slöjd)
Viktor Bergström (fritids och elevassistent)
My Kindstrand (elevassistent och it)
Sofia Hellström (kurator)
Ulrika Olsson (koordinator)
Usef Ellis (vaktmästare)
Ingrid Nilsson (café)

Vi på Kunskapsskolan Linköping ser fram emot att snart få träffa våra elever och hoppas att de är riktigt taggade för en nytt läsår!

Med vänlig hälsning
Henrik Svärd.
Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev maj 2017

Hej!

Sommaren närmar sig med stormsteg. Nu har äntligen värmen kommit och det är härligt att se fler elever ute när de har rast. Terminen har verkligen rullat på och den skolskrönan om att det som inte blir gjort innan påsk … tycker jag att vi har motbevisat. Våra elever har verkligen arbetat på och vi får tillsammans se till att eleverna kommer att göra allt för att nå sina mål och då gäller det att ha studiefokus hela vägen fram till sommarlovet.

Avslutningsmiddag för årskurs 9
På kvällen den 13 juni så har vi avslutningsmiddag för elever i åk 9 och personal på vår skola.

Skolavslutningen
Skolan slutar onsdagen den 14 juni. Eleverna börjar 09.00 på skolan och dagen inleds tillsammans med basgruppen. Själva skolavslutningen inleds ca 10.00 på skolgården och beräknas hålla på ca en timme. Till kl 10.00 är ni alla välkomna!

Personal och organisation
Magnus Baumgardt kommer till hösten att studera. Patrik Franc, som till sommaren släpper våra nior, kommer ta över handledarskapet för basgruppen från och med hösten. Eleverna och vårdnadshavare i basgruppen är meddelade detta. Magnus efterträdare är redan rekryterad och heter Karl Fritzson. Karl Börjar hos oss i augusti.

Till höstterminen kommer vi behålla de start och stopptider vi har idag men vi kommer genomföra vissa förändringar vad det gäller

 

schemastrukturen. Vi kommer bland annat att se över raster samt lunchtider.

Nationella prov
De nationella proven är nu avklarade för åk 6 och åk 9. Precis som vanligt tar dessa prov mycket tid att genomföra men långt mer tid att rätta. Lärarna arbetar för fullt med att bli färdiga med rättning och sammanställning. Vi försöker planera för att rättningen inte ska gå ut över elevernas undervisning. Våra lärare rättar de nationella proven i matematik, svenska och engelska tillsammans med lärare från våra skolor i Nyköping, Norrköping och Linköping.

De nationellt proven tar drygt 100 timmar att rätta så det är inte helt enkelt att organisera detta. Skolverket håller på att se över alternativ till dagens nationella prov och deras rättning och det tycker jag är positivt.

Enkäter
Under vårterminen har vi genomfört två olika enkäter, dels Skolinspektionen årliga enkät som riktar sig till elever år5 oc9, pedagoger samt vårdnadshavare, dels Kunskapsskolans egen enkät. Det är glädjande att se att våra resultat vad det gäller studiero samt trygghet och trivselhar ökat sedan den senaste enkäten. Det är kul att se att det arbete vi lägger ned i detta tillsammans med eleverna ger det resultat vi önskar. Det här är något vi kommer fortsätta att arbeta med framöver.

Analys av enkäterna är något vi kommer att arbeta mycket med under den sista delen av den här terminen. Det här arbetet kommer mynna ut i strategier för vårt arbete under kommande läsår.

Med vänlig hälsning
Henrik Svärd. Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev mars 2017

Hej!
Sportlovet är avklarat och jag hoppas att era barn hade en skön vecka med tid för både aktiviteter och återhämtning. Tiden mellan sportlov och påsklov är kort och det är viktigt att vi tillsammans ser till att våra elever följer sina terminsplaneringar. För våra elever i år 9 är nu gymnasievalet gjort och det är viktigt att de nu arbetar för att behålla sina goda julbetyg. Jag är övertygad om att de kommer att höja dem ytterligare.

Antagningen av nya elever inför kommande läsår är inne i slutskedet. Givetvis kan man ställa sitt barn i kö under hela året. Vi kan glädjas åt att det är många föräldrar som vill att deras barn ska börja hos oss och vi kommer att ha samma elevantal under kommande läsår som vi har nu. Vi öppnar upp en ny årskurs 4 samt fyller på platser i övriga år. Vi kommer redan under vårterminen att bjuda in nya elever och vårdnadshavare till ett möte där man får möjlighet att träffa andra elever i basgruppen samt de pedagoger som kommer arbeta som handledare. Nya elever kommer att få ett välkomstkort hemskickat och mer information kommer under de närmsta veckorna.

Strategisamtal
Med start den här terminen kommer vi att bjuda in alla vårdnadshavare till ett strategisamtal. Strategisamtalen kommer att ske under vecka 13 och 14 och kommer att genomföras på PH-tiden. Samtalet tar ca 30min vilket medför att eleven kommer att ha samtalet de ena eller den andra veckan. Under de senaste veckorna har våra ämneslärare genomför en

målavstämning för att se om eleven ligger i fas med de mål som finns uppsatta i studieplanen. Eventuella avvikelser meddelas av handledare och registreras i EDS. En röd markering vi ämnet markerar att eleven ligger ur fas. Följ gärna era barns utveckling i loggboken och på EDS. Precis som vanligt kan ni också logga in på Kunskapsporten för att se vad eleverna arbetar med.

Nationella prov
Denna termin genomförs nationella prov för elever i årskurs 6 och 9. Nytt för i år är att vi erbjuder eleverna att äta frukost på skolan på de dagar de genomför de nationella proven. På vår hemsida finns alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Viktiga datum
På vår hemsida finns skolans kalendarium, gå gärna in och titta på det.

Föräldraråd
Jag vill härmed bjuda in tidigare som nya representanter till vårterminens första. Nästa möte äger rum onsdagen den 19/4, kl. 18.00–19.00 på skolan. Anmäl dig till undertecknad, via mail, senast tisdagen den 18/4.

Med vänlig hälsning
Henrik Svärd. Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@adm.kunskapsskolan.se

Rektorsbrev februari 2017

Nu är det alldeles strax dags för sportlov. Tiden har gått väldigt fort sedan jullovet och det är ju precis så här som vårterminer brukar vara. Det är fler lovdagar och helgdagar som splittrar terminen än om man jämför med höstterminer. Nu hoppas vi på lite härligt sportlovsväder så alla elever kan passa på att ägna sig åt lite uteaktiviteter under sportlovsveckan.


Enkäter
Jag vill påminna om Skolinspektionens skolenkät som går ut till alla vårdnadshavare årligen. Enkäten besvaras med hjälp av en kod som är knuten till aktuell skolenhet och enkätversion. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Samma kod kan användas flera gånger så att vårdnadshavare kan svara för alla sina barn inom samma skolform.

Med start vecka 10 kommer vi även att genomföra Kunskapsskolans egen årliga enkät som riktar sig till alla elever och vårdnadshavare. För att vi ska kunna dra så korrekta slutsatser av resultatet som möjligt är det viktigt att vi får en hög svarsfrekvens. Jag är tacksam om ni tar er tid att svara på dessa enkäter.

Nationella prov
För våra sexor och nior domineras vårterminen av Nationella prov i matematik, svenska, engelska, NO, SO och i Moderna språk. Provens huvudsakliga syfte är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och

betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls, lokalt och centralt. De nationella proven är inga examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om elevernas kunskaper. Som rektor beviljar jag ingen ledighet för elever under de tillfällen då Nationella prov genomförs. Med start den här terminen kommer vi erbjuda våra elever som genomför proven att bjudas frukost på skolan.

Föräldrars inflytande
Föräldrar och lärare är de två viktigaste faktorerna för hur väl våra elever lyckas med sina studier. Jag är mycket tacksam för det engagemang och den konstruktiva dialog ni för med era barns handledare, ämneslärare och med mig. Det är genom konstruktiv kritik som vi blir bättre som skola, det är genom ärlig genomlysning av vårt koncept som kvaliteten och verktygen för att nå framgång blir ännu vassare. Ett sätt att ta tillvara på inflytandet är genom att engagera sig i skolans Föräldraråd. Nästa möte äger rum onsdagen den 19/4, kl. 18.00–19.00 på skolan. Anmäl dig till undertecknad, via mail, senast tisdagen den 18/4.

Med vänlig hälsning

Henrik Svärd. Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@adm.kunskapsskolan.se

Gilla oss på Facebook!
Kunskapsskolan Linköping

Rektorsbrev januari 2017

Hej!
Nu är vi igång med en ny termin och veckorna kommer att trilla förbi i en rasande fart, bara fem veckor kvar till sportlov! Det är viktigt att våra elever snabbt kommer igång med sitt arbete i steg och kurser. Detta är givetvis något våra handelare kommer hjälpa eleverna med och även något ni tillsammans diskuterat på utvecklingssamtalen.

Terminen som gick – betyg och omdömen.
Våra elever och handledare avslutade förra terminen starkt med goda resultat. Vi kan se att höstterminsbetygen i stort följer den prognos vi tidigare gjort vilket borgar för att eleverna som slutar åk 9 även i år kommer få med sig goda betyg från oss. Vi arbetar intensivt med att alla våra elever ska lyckas nå sina mål och betyg till sommaren. Det här är ett arbete eleven, handledaren och ni föräldrar gör tillsammans. Jag vill att ni varje vecka ber att få titta i loggboken och att ni ber era barn berätta om terminsplaneringen, målsättningen för veckan och vilka strategier som fungerar bäst för att eleven ska komma framåt i ämnet.

Nytt för i år är att vi kommer erbjuda alla föräldrar att närvara på ett strategisamtal. Strategisamtalen kommer att ske under vecka 13 och 14 och utgår från elevens progression/utveckling i förhållande till sin studieplan. Under vecka 6 och 11 kommer våra ämneslärare att genomföra målavstämning för att se om eleven ligger i fas med de mål som finns uppsatta i studieplanen. Eventuella avvikelser meddelas av handledare och registreras i EDS. Följ gärna era barns utveckling i loggboken och i EDS. Precis som vanligt kan ni också logga in på Kunskapsporten för att se vad eleverna arbetar med.

Gymnasievalet
För eleverna i årskurs 9 stundar nu gymnasievalet som ska vara avklarat under februari. Senare under vårterminen kommer vi börja arbeta med gymnasievalet med årskurs 8. Vår studie- och yrkesvägledare svarar på frågor som dyker upp. Hennes kontaktuppgifter hittar ni på vår hemsida.

Nationella prov
Denna termin stundar nationella prov för eleverna i årskurs 6 och 9. Först ut är årskurs 6 som kommer ha sina första prov i svenska. På vår hemsida finns alla datum för nationella prov. Som vanligt beviljar vi inga ledigheter vid nationella prov.

Besökspolicy
Vi har förtydligat vår besökspolicy. Skolan är inte en allmän plats och man har alltså inte rätt att befinna sig här om man inte är vårdnadshavare eller gäst till någon. Besök från andra än vårdnadshavare ska alltid godkännas av rektor. Alla besökare ska anmäla sig i receptionen. Besökare på skolan som inte är med någon medarbetare hela tiden, ska ha på sig en namnskylt märkt ”Besökare” som finns att hämta i receptionen. Om en elev ser någon på skolan som

 

de inte känner igen och som inte är i sällskap med någon av skolans medarbetare, så ska de tala om det för någon av medarbetarna. Elever får naturligtvis också fråga vem personen söker, men det är inget vi förväntar oss av eleverna. Om en medarbetare upptäcker någon som inte hör hemma på skolan så ska de upplysa personen om att den inte har rätt att vara på skolan och följa med personen ut. Besökspolicyn finns anslagen vid entrén.

Personal
Jag vill passa på att kort presentera våra, för oss nya lärare, för terminen. Mathias Axelson är nu basgruppshandledare för 8.2. Mathias har tidigare arbetat på Engelska skolan i Linköping och kommer att undervisa i SO. Silva Topic är ny handledare i 6.2 och undervisar i So och Tyska. Dragan Stefanovic är från och med måndagen den 23/1 handledare för 7.2 och tar över efter Oscar som har att återgå till studier. Oscar kommer fortsätta vara vikarie hos oss under terminen. Dragan undervisar i NO och Matematik. Dragan har under de senaste åren arbetat i Motala kommun. Rose-Marie Lönnqvist kommer under terminen att börja som specialpedagog. Rose-Marie börjar vecka 8.

Informationsbrev och kalendarium
Från och med den här terminen kommer våra arbetslag att skicka informationsbrev varannan vecka till er som vårdnadshavare. Utöver detta kommer jag att skicka ett rektorbrev månadsvis. Rektorsbreven publicerar vi även på vår hemsida. På hemsidan finns även vårt kalendarium med datum för studiedagar, nationella prov etc.

Föräldramöte och Pedagogiskt Café
Jag vill påminna om att terminens föräldramöte är måndagen den 16/1 med start klockan 17.30–19.00. Därefter erbjuder våra lärare en utbildning i vårt elevdokumentationssystem EDS, Kunskapsporten samt vårt arbetssätt. Detta sker mellan klockan 19.00–20.30.

Studiedag
Måndagen den 23/1 har eleverna studiedag och skolan är stängd.

Öppet hus
Tisdagen den 24/1 håller vi öppet hus mellan klockan 17.00-19.00 där våra elever i årskurs 4 och 6 kommer att visa våra besökare hur vi arbetar på skolan.

Föräldraråd
Jag vill redan nu påminna om vårterminens första föräldraråd den 19/4 klockan 18.00–19.00. Vill du vara med i föräldrarådet ber jag dig kontakta handledaren.

Med vänlig hälsning

Henrik Svärd. Rektor.
Kunskapsskolan Linköping
0733-146590
henrik.svard@adm.kunskapsskolan.se

Vanliga frågor

När kan jag söka till Kunskapsskolan?

Många föräldrar ringer och frågar oss om när man kan söka och om det bara är vid läsårsstart man kan byta skola. Regelverket ser ut så här: en elev kan i princip byta skola när som helst. Till Kunskapsskolan kan man söka när som helst, dygnet runt. Du ställer dig i kö genom att göra en ansökan på aktuell skolas sida.

Läs mer om vår pedagogiska modell här!

Mer information

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 13 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.