Ansök
Om oss

Per Algback: Alla elever är allas elever!

Kunskapsskolan Landskrona har under de senaste åren haft höga SALSA-värden. Rektor Per Algback berättar om arbetet med eleverna och vilka framgångsfaktorerna är.

Per Algback har arbetat som rektor i mer än 10 år och de senaste åren på Kunskapsskolan Landskrona. Två egenskaper han tycker är grundläggande för en rektor är lyhördhet och prestigelöshet och beskriver sitt arbete som ett hjul: Analys-riktning-arbete-uppföljning, för att sedan börja om på nytt igen.

Hur kommer det sig att ni lyckats så bra?
Vi arbetar systematiskt för att hela tiden skruva och fila med de resurser vi har. Allt för att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt. Vi analyserar ständigt verksamheten i ämnes- och arbetslagen för att se hur vi kan förändra till exempel gruppstorlek eller sätt att undervisa och lära ut. Dessutom gäller det att få eleverna att tro på sig själva. Det handlar om att bygga goda relationer och att aldrig ge upp om en enda elev. Om vi visar att vi tror på eleverna så ökar deras självförtroende och motivation och därmed deras chanser att lyckas. Att vi arbetar på det här sättet gör att vi lyckas bättre än förväntat, utifrån vår elevgrupp.

Just arbetet med relationer, att se varje elev som en unik person och att sedan göra allt för att den eleven ska lyckas lyfter Per som en grundläggande faktor för att eleverna når goda resultat.

Dessutom behöver vi ha en samsyn i kollegiet kring vårt förhållningssätt på skolan och att vi vågar prata om det. Jag har inga problem med att vi tänker olika, men när vi väl bestämmer oss ska vi jobba i samma riktning.

Per menar att SALSA är bra måttstock för hur väl en skola lyckas med sitt kvalitetsarbete då det visar hur man lyckats utifrån elevunderlag.

Ur ett analytiskt perspektiv är det viktigt för mig som rektor att veta hur min skola presterar, så jag vet om vi måste göra några radikala förändringar eller inte. En viktig del i mitt arbete är att skapa förutsättningar för att lärarna ska kunna bedriva sitt arbete. Det kan vara allt från att fördela tid till att sätta ihop rätt arbetsgrupper. Slutligen är min roll att följa upp och analysera vårt arbete och om det behövs, staka ut en ny riktning.

Kunskapsskolan Landskrona har ett upptagningsområde där eleverna har en tuff socioekonomisk bakgrund.
Elevhälsoteamet försöker att arbeta proaktivt och vara ute i verksamheten så mycket som möjligt. Vi ser klara vinster med att skapa band till eleverna innan det händer något. Lärarna sitter på väldigt många bra lösningar och samarbete är ett nyckelord. Relationsskapandet är en otroligt grundläggande del och att alla vuxna som arbetar på skolan jobbar med det hela tiden. Alla elever är allas elever!

Kort om SALSA
SALSA är Skolverkets modell för att beräkna hur väl en skola lyckas utifrån elevernas bakgrundsfaktorer. Kunskapsskolan Landskrona har uppnått mycket bra nivåer i SALSA, där eleverna presterar betydligt bättre än jämförbara grupper i genomsnitt.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.