Ansök
Om oss
Pennor

Med hjälp av sex olika framtidsförmågor använder du dina kunskaper rätt

Vi vill att du ska kunna använda och förmedla dina kunskaper i praktiken. Det får du lära dig genom att utveckla sex olika framtidsförmågor.

Du kommer arbeta med förmågorna i den personliga handledningen och i den dagliga ämnesundervisningen.

I ditt handledningssamtal gör du och din handledare strategier för vilka förmågor du ska träna och arbeta med. I undervisningen gör du och dina klasskompisar gruppövningar som främjar samarbete, ledarskap och strategier för lärande.

Med breda ämneskunskaper och utvecklade framtidsförmågor kommer vara en hjälp i framtiden.

VÅR PEDAGOGIK

Förmågorna i undervisningen

Arbetet med Kunskapsskolans framtidsförmågor är en del av din dagliga ämnesundervisning och den personliga handledningen. På samma gång som du fördjupar dina ämneskunskaper hjälper din lärare dig att utveckla förmågor så att du framgångsrikt lär dig att använda dina kunskaper utanför skolan.

De studieuppgifter som du får i undervisningen är utformade på ett sätt så att du också lär dig att utveckla framtidsförmågorna. Tillsammans med din personliga handledare utvärderar du kontinuerligt dina resultat och utvecklingen av förmågorna.

Våra framtidsförmågor

Det här är Kunskapsskolans framtidsförmågor, som du arbetar med i den personliga handledningen och i den dagliga ämnesundervisningen. 

Lära att lära
Lära att lära gör du genom att tillsammans med din lärare reflektera över och få förståelse för hur du bäst lär dig nya saker.

Samarbeta
Att samarbeta innebär att genom kommunikation, interaktion och ansvar både kunna arbeta i och leda en grupp mot gemensamma mål.

Agera globalt
Att agera globalt betyder att kunna se saker ur olika perspektiv, vara öppen för andra människor och kulturer och förstå kopplingen och konsekvensen mellan lokala och globala handlingar.

Visa handlingskraft
Att visa handlingskraft betyder att du får utveckla förmågan att ta egna initiativ och slutföra det du påbörjat.

Var innovativ
Att vara innovativ innebär att du lär dig att tänka i nya banor och att vara kreativ, för att på så sätt lösa problem genom ett nyfiket och ifrågasättande förhållningssätt.

Leva digitalt
Att leva digitalt betyder att du får förståelse för den digitala kommunikationen och lär dig bemästra den moderna informationstekniken med förnuft och nyfikenhet.

Studier och uppföljning

Varje dag får våra elever uppgifter och övningar som utvecklar förmågorna.

I praktiska övningar och diskussioner förändras elevens relation till den förmåga de arbetar med. Det kan till exempel vara att öva på att samarbeta med andra. Efter övningen reflekterar vi över hur eleven upplevt övningen. Vad har gått bra? Vad innebär det att samarbeta? Vilka roller finns i ett grupparbete?

I ämnesundervisningen har vi tagit fram uppgifter med direkt koppling till utvecklingen av förmågorna. Där kan det till exempel handla om att i slöjd komma på en lösning på ett befintligt problem, det vill säga öva på att vara innovativ.

På Kunskapsporten finns uppgifter, studiematerial och övningar för framtidsförmågorna lättillgängliga. När du börjar att arbeta med en av förmågorna gör du först en självskattning av din fallenhet och kunnande. I en nulägesanalys sätter du och din handledare mål och gör strategier för ditt kommande arbete. Den kommer att ligga till grund för utvecklingen i varje enskild förmåga och förs in i vårt elevdokumentationssystem, EDS.

Du och din handledare följer upp hur det går för dig under ditt handledarsamtal. Olika parametrar för varje förmåga bedöms och du antecknar dina resultat i din loggbok och i vårt utvecklingshjul, där du kan följa din utveckling sedan terminsstarten.

När du slutar hos oss får du ett diplom som bekräftar att du deltagit i arbetet med att utveckla de sex olika framtidsförmågorna.

Val av förmågor

Ända sedan Kunskapsskolan startade har vi arbetat med våra förmågor. Förmågorna är en del av vår pedagogiska modell.

Nu arbetar vi mer strukturerat med dem genom en tydlig koppling till vad forskningen anser är viktiga förmågor för framtiden. För att dra nytta av och använda sina ämneskunskaper framgångsrikt behöver dagens unga utveckla andra typer av förmågor än tidigare.

Vi har gjort intervjuer med före detta elever och deras vårdnadshavare för att ta reda på vad mer än ämneskunskaper som eleverna har fått med sig under åren hos oss. Intervjuerna tillsammans med de slutsatser som företrädare för den moderna forskningen och näringslivet tror kommer att vara viktiga i framtiden, ligger till grund för våra framtidsförmågor.

Initialt utgick vi från ett 30-tal förmågor som vi samlade i sex konkreta framtidsförmågor och införlivade i vår undervisning. Genom framtidsförmågorna kommer våra elever att stärka sin självkännedom, bli medvetna om vilka val de behöver göra, hur de fungerar i olika sammanhang och tillsammans med andra människor.

Många av våra tidigare elever som går vidare till gymnasiet kommer tillbaka och berättar att de ser en tydlig koppling till hur de utvecklat förmågan att planera, genomföra projekt och ta ansvar, den framtidsförmåga vi kallar visa handlingskraft. De märker även att de har börjat reflektera mer kring sin inlärning och arbetar med att förbättra den.

Label


Label


Våra lärare är både engagerade och närvarande

Läs mer här

Oscar, årskurs 7

”Jag tycker om de personliga handledningssamtalen som vi har varje vecka. Där får man hjälp och stöd och en nära relation med sin lärare.”

Emma, årskurs 7

”Under undervisningspasset workshop lär vi oss att ta ansvar och arbetar med det vi behöver. Vi träffar olika lärare och elever i flera årskurser. Det är jättebra.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.