Ansök
Om oss

Rektorn har ordet november - Kunskapsskolan Fruängen

Rektor Linus Gellerstedt berättar om händelser på skolan.

November 2020

Hej,

Vi är nu mer än halvvägs in i höstterminen och kan se tillbaka på en händelserik och intensiv höst. Snart går vi in i slutfasen på terminen med inlämningar, deadlines, projektredovisningar och terminsbetyg. För några elever är det första gången de får terminsbetyg och för andra är det sista gången innan slutbetyget. Oavsett så är det bra att komma ihåg att betygen är en summering av de kunskaper som eleverna visat fram till betygsdagen. Det är alltid viktigt att eleven förstår vad betygen står för. Då kan elever och lärare tillsammans fortsätta att utveckla kunskaperna för att nå de långsiktiga målen.

Covid-19
Precis som hela samhället så påverkas skolan mer och mer av den bekymmersamma utvecklingen av pandemin. För skolans del märks det bland annat i högre andel frånvarande elever och medarbetare. Vi har så här långt under höstterminen kunnat hålla igång ordinarie skolverksamhet. Några moment och inslag har dock inte varit möjliga att genomföra - vi har exempelvis ställt in simundervisning, studiebesök och tar fortsatt inte emot externa besökare.

Kunskapsskolan bevakar noggrant situationen i samhället och följer alltid de riktlinjer som myndigheterna tar fram både för att minska smittspridning och för att tillgodose elevernas rätt till utbildning. Liksom under vårterminen så kommer vi att prioritera att hålla skolan igång. Vi kommer inte att bedriva distansutbildning parallellt med ordinarie undervisning, men kommer i största möjliga mån att ge stöd och hjälp åt de elever som är sjuka eller hemma med lindriga symtom. Skulle frånvarosituationen bli mycket allvarlig så kan beslut fattas om att förkorta skoldagen för en eller flera årskurser.

Som vi tidigare påmint om så är det nu extremt viktigt att elever med minsta symtom stannar hemma. För elever med positivt covid-test gäller att stanna hemma i minst sju dagar från första symtom, inklusive två feberfria dagar innan återgång till skolan, samt att alltid lyssna på vårdens direktiv. Om ditt barn testar positivt för covid-19 och var på skolan 24 timmar innan första symtom behöver ni kontakta mig. Detta för att vi ska kunna informera de medarbetare och vårdnadshavare till barn som kan ha varit i kontakt med den bekräftat sjuka. Skolan är inte ansvarig för smittspårningen men Region Stockholms Smittskydd vill att vi ska vara behjälpliga i arbetet. Om någon annan i hemmet testat positivt för covid-19 så är det ännu viktigare att vara uppmärksam på symtom, eleven är välkommen till skolan förutsatt att eleven är symtomfri men jag uppmanar er då att ta kontakt med mig via mail linus.gellerstedt@kunskapsskolan.se.

Ni kan läsa mer om symtom, sjukdom och testning på 1177 Vårdguidens hemsida.

Informationsmöten, gymnasieval och prognos

Vi har på grund av pandemin ersatt våra traditionella informationsmöten med filmer där jag och andra medarbetare pratar om skolan. Filmerna hittar man på vår hemsida och har ni vänner och bekanta som är intresserade av att börja på skolan och vill veta mer om Kunskapsskolan Fruängen och vår pedagogik, så kan ni gärna tipsa dem om hemsidan. De kan också höra av sig till Malin, vår koordinator, på malin.west@kunskapsskolan.se om de vill ha hjälp med ansökningen till skolan.

Eleverna i årskurs 9 är nu mitt uppe i processen att hitta rätt gymnasium och program. De pratar och får hjälp av vår Studie- och yrkesvägledare Anna Gustafsson, men självklart också med sina handledare på PH-samtal och på basgruppssamlingar. Om du känner att du som förälder vill ha hjälp och stöd i samband med gymnasievalet så kan handledarna hjälpa er att komma i kontakt med Anna.

Mitterminsprognosen gav en delad bild där vi ser att eleverna långsiktigt är på väg mot goda resultat, samtidigt som vi ser att vissa elever har haft en för låg arbetstakt under hösten. Om eleven riskerar att inte nå målen så kontaktas föräldrar och även i vissa andra fall då det är nödvändigt. Prognosen, som är ett av våra viktigaste verktyg i skolans systematiska kvalitetsarbete, är bland annat till för just detta. Att uppmärksamma elever som inte lyckats hålla rätt takt för att nå målen. När vi märker detta kan vi också agera där det behövs. Det kan till exempel handla om att justera den pedagogiska planeringen, sätta fokus på vissa ämnen på PH-samtalen eller ser över vilket stöd som eleverna behöver i undervisningen.

Julavslutningen äger rum fredag den 18 december. Mer information om tider och andra detaljer får ni från respektive arbetslag senare under terminen.

Låt oss nu hoppas att coronasituationen förbättras så att vi inte tvingas återuppleva den svåra situation som vi vi befann oss i under vårterminen! Skolan kommer att fortsätta arbeta för att säkerheten, tryggheten och studieron ska vara god, så att elever och lärare kan avsluta höstterminen på bästa sätt.

Med vänlig hälsning,
Linus Gellerstedt

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.