Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Gävle

Rektor Thomas Moberg berättar om händelser på skolan.

Januari 2023

Hej!

Välkommen tillbaka till en ny termin. Höstterminen flöt på bra även om vi periodvis drabbades av en del sjukdom både hos elever och lärare. Vi har under hösten arbetat med att utveckla och förbättra elevernas studiefokus. Detta arbete fortsätter under våren som en del av skolans prioriterade områden trygghet och trivsel” samt ”ordning och reda”. Studieron är god på skolan och vi arbetar därför mer intensivt med att få eleverna mer studiefokuserade och motiverade. En bra skolkultur är en framgångsfaktor för elevernas utveckling. Skolkulturen skapas av alla som är involverade i skolan, skolledning, personal, elever och föräldrar. Vi behöver alla arbeta tillsammans för att eleverna ska få en bra studiemiljö och nå så höga resultat som möjligt!

Skolan är en plats för lärande. Det är därför viktigt att eleverna kommer i tid till lektionerna och är förberedda. Telefoner är inte tillåtna under skoltid. De elever som har telefoner med sig till skolan ska lämna in dem i början på dagen och får tillbaka dem när de går hem. Detta är inget nytt för oss på Kunskapsskolan, men är nu reglerat i skollagen och gäller alla skolor. Skolans trivselregler ska följas av alla och vi arbetar kontinuerligt med att informera och påminna våra elever om vad som gäller i vår gemensamma miljö. .

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Kalendarium och ledigheter
Kalendarium för läsåret finns på skolans hemsida. När det gäller ledigheter så hänvisar vi till loven. Det finns möjlighet att få ledigt annan tid, men vi kommer vara restriktiva vad gäller att bevilja ledigheter under terminen, då vi ser det som en framgångsfaktor att eleven är på skolan. Ledigheter under nationella prov beviljas ej. Under de nationella proven bevlijas ingen ledighet.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till skolan och medarbetare finns på vår hemsida. Om ni har frågor kring era barns studier, kontakta i första hand barnets handledare.

Nu ser vi fram emot en vårtermin full av studier och glädje!

Med vänlig hälsning,
Thomas Moberg
Rektor Kunskapsskolan Gävle

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.