Ansök
Om oss

Rektorn har ordet augusti - Kunskapsskolan Helsingborg

Rektor Lidija Münchmeyer berättar om händelser på skolan.

Augusti 2022

Hej!

Varmt välkomna tillbaka alla nya och ”gamla” elever och föräldrar. Det ska bli så kul att träffa alla elever igen efter sommaren. Till detta läsår kommer vi på skolan ha som mål att behålla våra höga studieresultat, vidareutveckla våra undervisningsmetoder samt arbeta vidare med implementeringen av den nya läroplanen.

Skolresultat
I våras gick våra nior ut med ett genomsnittligt meritvärde om 276 poäng- ett lysande studieresultat. 99% av våra elever var behöriga till gymnasiet och 97 % hade betyg i alla ämnen. En fantastisk prestation av både lärare och elever.

Ny läroplan
Från 1 juli 2022 gäller en ny läroplan och kursplaner för grundskolan, Lgr 22. De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. Det ska bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen. Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen.

Några av förändringarna är att fakta och förståelse betonas mer, för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig, skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt. Det som idag heter kunskapskrav byter namn till betygskriterier för bedömning och är mindre detaljerade.

Alla ändringar tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan


Vi är väl förberedda på dessa ändringar och har haft en gemensam process, centralt och lokalt, under året för implementering av den nya läroplanen.

Läsprojektet
För tre år sedan påbörjade vi ett läsprojekt på skolan där eleverna läser skönlitterära böcker på samlingarna. Forskning visar att elevers läsförståelse och läshastighet försämrats i Sverige över tid och vi hoppas att läsprojektet ska bidra till att våra elevers läsförmåga och kanske läslust ökar. Förutom att eleverna kan låna böcker i vårt skolbibliotek samarbetar vi även med ett företag som heter Welib som tillhandahåller

tusentals digitala titlar. För våra elever med läs - och skrivsvårigheter har vi ett samarbete med ett företag som heter Legimus där man kan låna ljudböcker. Inloggningar får man via specialpedagogen och biblioteksansvarig.

Covid-19
Som ni säkert känner till har vi en fortsatt smittspridning av covid-19 i samhället. Jag vill därav uppmärksamma er att eleverna stannar hemma vid förkylningar och ett försämrat allmäntillstånd.Vid feber gäller fortsatt att man ska vara feberfri 48h innan man återgår till skolan. Sjukanmälan görs i Skola24. Behöver ni hjälp med inloggningen till Skola24, kontakta handledaren.

Kontakta 1177 om ni känner oro eller är osäkra för vidare råd. Det är individens ansvar att man är frisk när man går till skolan. Är man minderårig är det vårdnadshavarens ansvar.

Föräldrainlogg till Kunskapsporten
Du som vårdnadshavare kan logga in i Kunskapsporten och ta del av ditt barns loggbok och en introduktionsutbildning. Syftet är att underlätta för dig att följa ditt barns skolgång. Du når inloggningen på Vardnadshavare.kunskapsskolan.se (utan www). Följ instruktionerna på sidan för att logga in med BankId. Saknar du BankID kan du logga in med ditt barns inloggningsuppgifter. Kontakta skolan om du har några frågor.

Lovskola
Från 1 juli har regeringen beslutat om att utöka lovskola för elever i årskurs 9 som inte är behöriga i matematik, svenska och engelska. Förändringen innebär att förutom erbjudande om frivillig lovskola om 50h även ska ha 25h obligatorisk lovskola. Den obligatoriska lovskolan innebär en närvaroskyldighet. För eleverna i årskurs 8 sker inga förändringar där är det fortsatt erbjudande om frivillig lovskola som gäller om man inte når målen som minst ska uppnås i matematik, svenska och engelska.

Mobilanvändandet i skolan
Mobiler och datorer får användas med lärares tillåtelse för informationssökning, de får ej störa undervisningen. Grunden är att vi har mobilfria lektioner och luncher utifrån rådande bestämmelser i skollagen som gäller från 1 juli. Mobiltelefoner får endast användas på lektioner enligt lärarnas instruktioner. I enlighet med nya skollagen gällande mobiltelefoner kan dessa omhändertagas om du inte följer personalens instruktioner. Mobiltelefoner kan även omhändertas i förebyggande syfte för att förhindra eventuella störningar i undervisningen. Överträdelser kan medföra disciplinära åtgärder. Mobiltelefoner och datorer får användas under rasterna för spel etc. om det inte stör andra elever. På skolan råder totalförbud av fotografering av elever/personal som inte vill vara med på bild.

Kalendariet för läsåret hittar ni på vår hemsida, kunskapsskolan.se/skolor/helsingborg, där ni kan se lovdagar, studiedagar samt när Nationella proven för eleverna ligger för läsåret 22/23. Någon ledighet beviljas inte under nationella proven då vi anser att det är ett viktigt verktyg för att säkerställa elevernas kunskaper mot de nationella målen.

Har ni några funderingar, hör gärna av er.

Lidija Münchmeyer

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.