Ansök
Om oss

Rektorn har ordet januari - Kunskapsskolan Jönköping

Rektor Linda Noaksson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev januari 2023

Hej!

Välkommen till vårterminen 2023! Nu går vi mot ljusare tider och rätt som det är så är det sommarlov, men innan dess är det en hel del saker som ska göras.

Organisation
Till vårterminen 2023 kommer 270 elever i årskurserna 4-9 gå här på skolan. Vi har tre nya lärare. Tomas och Axel som är lärare i matematik kommer att undervisa i årskurserna 7-9. Tomas har arbetat som lärare hos oss tidigare och vi är glada att ha honom tillbaka. Vår tredje nya lärare heter Monica och hon kommer att undervisa i mellanstadiet. Vi har även Niclas som kommer tillbaka från sin föräldraledighet. Varmt välkomna till Kunskapsskolan Jönköping!

Fortsatta målsättningar för detta läsår
Efter reflektion och analys av enkäter tillsammans med eleverna och i medarbetargruppen har vi kommit fram till att vi kommer att fortsätta att fokusera lite extra på trygghet och trivsel även den här terminen. Vi har innan skolstart suttit tillsammans och skapat strukturer för hur vi tillsammans vill arbeta för att skapa en ännu större trygghet och trivsel på skolan. Varje årskurs har också tagit fram en trivselplan med hur varje årskurs ska arbeta med sina elever, där de till exempel har lagt in schemabrytande aktiviteter för att skapa samhörighet, trygghet och trivsel. Ett led i detta är också att vi kommer att arbeta med lärares yrkespraktik genom auskultationer. Ett kollegialt lärande där lärare hjälper varandra att bli ännu bättre lärare, detta tillsammans med goda relationer skapar studiero och trygghet i klassrummet och på hela skolan.

Skolinspektionens enkät
Den 23 januari startar Skolenkäten från Skolinspektionen som skickas via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8, eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid.

Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter och bidra till alla elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

Kunskapsskolan genomför också en egen enkät varje år, mer information om den kommer senare i vår.

Nationella prov årskurs 6 och 9
Nu är det snart dags för de skriftliga nationella proven.. Vi vill påminna om att eleverna inte kommer att beviljas ledighet under de dagar de har nationella prov.

Information om alla datum för de nationella proven hittar ni på Skolverkets hemsida.

Utvecklingssamtal
I januari, innan skolstart, hade vi utvecklingssamtal. I samband med samtalet har målen för terminen satts och vid behov har slutmålen reviderats. Gå gärna in i EDS tillsammans med ditt barn och se över vilka mål ditt barn har i varje ämne och samtala gärna om vad som krävs för att nå de målen.

Gymnasieval
För årskurs 9 är det dags att göra val till gymnasiet. Eleverna har fått information av Kunskapsskolans studie- och yrkesvägledare. Vi har också haft flera besök från olika gymnasieskolor som har informerat våra elever om sina program. Eleverna har även besökt andra gymnasieskolor.

Skolmat
Vi har bra skolmat på skolan men vi arbetar kontinuerligt för att göra den ännu bättre. Elevrådet har bett om mer husmanskost. Detta har vi tagit fasta på och håller i detta nu på att arbeta fram en ny meny tillsammans med vår matleverantör utifrån elevernas önskemål.

Kalendarium
På vår hemsida kunskapsskolan.se/jonkoping finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera.

Skola 24 och sjukanmälan
Skola 24 dokumenterar elevers närvaro och frånvaro. Vid ogiltig frånvaro och sen ankomst får vårdnadshavare ett sms med uppgifter om frånvaro. Nu skickas det även ett sms till vårdnadshavaren när eleven har anmäld frånvaro. Anledningen till denna förändring är att eleven själv inte ska kunna anmäla frånvaro utan att vårdnadshavaren får information om det. Men även om vårdnadshavaren har anmält frånvaron kommer det att skickas ett sms om anmäld frånvaro. Viktigt att ni meddelar ert barns handledare om ni byter mobilnummer så att ni fortsatt får sms.

Ni ringer till 0515-869 05 för sjukanmälan. Ni ringer innan klockan 07.30. Sjukanmälan görs varje dag om eleven är sjuk en längre tid.

Om ni har några frågor är ni som vanligt välkomna att höra av er till mig på telefon 0733-13 12 71 eller via mail.

Vänliga hälsningar
Linda Noaksson
Rektor
linda.noaksson@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.