Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Maj 2019

Hej föräldrar!

Under vecka 14 hade vi besöksvecka och strategisamtal under PH-tid. Det var roligt att se att flera av er föräldrar tog tillfället i akt och besökte skolan!

Nu är vi inne på slutspurten av detta läsår. Under de kommande två veckorna genomförs de sista nationella proven för årskurs 6 och 9. Eleverna i årskurs 8 har praktik vecka 20 och årskurs 7 har praktik under vecka 21. Mer information kring detta har getts av respektive basgruppshandledare.

Elev- och föräldraenkäten
Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Resultatet från föräldraenkäten ligger i linje med föregående år. Men positivt är att en ökning skett kring upplevelsen av att Kunskapsskolan har bra lärare, att ert barns personliga handledare hjälper och stöttar ert barn och att ni tycker att information ges så att ni kan hålla er uppdaterade på vad som händer och sker på skolan.

Eleverna upplever att skolan som helhet är bra men det finns förstås alltid utrymme för att bli bättre. Nöjdheten med Loggboken går ner i resultat även i år men samtidigt ökar nöjdheten kring de personlig handledningssamtalen och det stöd som den personliga handledaren ger. Enkätresultaten visar även på en ökad nöjdhet kring användningen av digitala verktyg i undervisningen. Upplevelsen av studiero under skoldagen ligger på samma nivå som tidigare år och det är något vi kontinuerligt diskuterar och följer upp med eleverna. Även upplevelsen av trygghet och trivsel är enligt vår mening centrala delar för att eleverna ska vara framgångsrika i sina studier. En del av detta är att ha tydliga ordningsregler som efterlevs. Därför har vi nu under våren belyst och diskuterat våra ordningsregler igen i olika former, i elevrådet, i basgrupperna och i medarbetargruppen. Alla basgruppshandledare har även under förra veckan skickat hem våra ordningsregler som utgår från våra värderingar till er föräldrar.

Vi kommer nu att utvärdera de aktiviteter vi arbetat med under året för att se vad vi behöver lägga fokus på i framtiden för att våra elever ska uppleva ännu större nöjdhet. Efter vårt analysarbete kommer jag att återkomma med vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2019/2020.

Föräldraråd
Jag vill flagga för terminens sista föräldraråd som äger rum torsdagen den 9 maj 2019 klockan 17.30-18.30 på Kunskapsskolan Katrineholm. Föräldrarådet är till för att diskutera skolans utveckling och ge en möjlighet för er föräldrar att vara med i diskussionerna kring hur vi kan förbättra verksamheten.

Slutligen vill jag påminna om skolavslutningen. Jag hoppas att vi ses i Stadsparken Katrineholm torsdagen den 13 juni (programmet startar ca kl. 10.00)! Varmt välkomna!

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm
073-317 34 72
caroline.bergstrom@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.