Ansök
Om oss

Rektorn har ordet oktober - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev oktober 2021

Hej föräldrar!

Vi börjar närma oss höstlov och en vecka ledigt för eleverna. Medarbetarnas höstlov kommer att fyllas med kompetensutveckling och andra aktiviteter för att förbereda oss inför andra halvan av höstterminen. Fokus fram till jul kommer att vara att få eleverna att nå sina terminsmål.

Under höstlovet anordnar vi även lovskola. Information gällande lovskolan kommer att ges av basgrupphandledaren till berörda elever och vårdnadshavare.

Efter höstlovet startar de muntliga nationella proven för årskurs 6 och 9. De nationella proven pågår mellan vecka 45 och vecka 50.

Strategisamtal
Under oktober månad har ämneslärarna genomfört en betygsprognos (målavstämning) för alla elever i respektive ämne. Detta för att se att eleven ligger i fas med de betygsmål som ni tillsammans satte upp vid utvecklingssamtalet i augusti. I samband med denna prognos bjuder vi, under vecka 45, in dig som vårdnadshavare till ett strategisamtal som sker under ditt barns PH-tid. Mer information om dessa samtal kommer att ges via ditt barns basgruppshandledare. Kom ihåg att du som vårdnadshavare kan följa ditt barns studiegång via EDS och Loggboken som finns på Kunskapsporten.
Länk: ks.kunskapsporten.se

Utvecklingsarbete mot 2025
En av Kunskapsskolans värderingar är att vi drivs av utveckling och i höst har ett nytt utvecklingsprojekt påbörjats för alla våra 36 skolor. Arbetet fokuserar på tre områden: Undervisningsutveckling, professionell utveckling för våra medarbetare, samt hållbarhet. Undervisningsutveckling och professionell utveckling är givetvis områden som vi alltid har arbetat med, men med detta projekt vill vi komma ännu längre för att ge våra elever den allra bästa utbildningen. Hållbarhetsområdet är inte heller helt nytt, men vi har aldrig tidigare tagit ett samlat grepp kring området. Här kommer vi att arbeta med miljö och klimat, socialt ansvar och hälsa, och det kommer både att handla om att minska Kunskapsskolans fotavtryck och att arbeta med hållbarhetsfrågor i undervisningen.

Än så länge är vi bara i starten av detta utvecklingsarbete, men engagemanget har varit stort och alla medarbetare på alla skolor har varit med och diskuterat fram vilka områden vi tillsammans ska arbeta med. Under hösten kommer arbetsgrupper med medarbetare från skolorna och huvudkontoret jobba vidare med de olika frågorna och framöver kommer även eleverna att bli involverade i olika delar. Det känns mycket spännande och vi ser fram emot att få berätta mer när vi har kommit längre i arbetet.

Rastverksamheten
Inom vårt prioriterade område gällande studiefokuserad miljö arbetar vi även med att utveckla vår ratsverksamhet. Vi har som jag tidigare nämnt startat ett samarbete med SISU idrottsutbildarna. Från och med vecka 45 kommer vi utveckla vårt utlåningssystem av rastleksaker och utlåningen kommer att ske från vår nyinköpta rastbod. Vi kommer även starta ett rörelseråd där intresserade elever kommer att få delta för att komma med förslag och idéer gällande skolans rastveksamhet..

Ordningsregler
För att eleverna ska trivas och må bra i skolan så har vi tagit fram ordningsregler som vi vill att eleverna följer. Elever som trivs och mår bra når också längre i sina studier. Jag vill be er om hjälp med att prata med eleverna om ordningsreglerna och påminna dem om hur viktigt det är att vi tar ett gemensamt ansvar för vår skolmiljö. En framgångsfaktor inom skolan är att hem och skola samarbetar.

Två ordningsregler som är särskilt viktiga för att skapa studiero och trygghet är att eleverna ska lämna in sina telefoner och att de inte ska lämna skolans område under skoltid. När det gäller just vår mobilpolicy så vet vi att de finns många fördelar med och användningsområden för mobiltelefoner, inte minst inom skolan. Vi är generellt sett positiva till användandet av digitala verktyg, men har samtidigt blivit övertygade om att den distraherande faktorn som mobilerna utgör, påverkar koncentrationen, arbetsron och inlärningen negativt. Vi har därför denna policy för att hjälpa våra elever att lyckas bättre i skolan. Regeln om att eleverna inte får lämna skolans område under skoltid handlar om elevernas trygghet och säkerhet. När eleverna lämnar skolans område så kan vi som medarbetare på skolan inte säkra en trygg miljö och därför vill jag be er att prata med era barn om detta. Ni når både ordningsreglerna och mobilpolicy på vår hemsida, kunskapsskolan.se.

Covid -19 - riktlinjer
Jag vill återigen påminna om de riktlinjer som gäller kring covid-19. Vi behöver alla hjälpas åt så att smittspridningen hålls nere så att skolan kan hålla öppet för alla elever. Om vi får många bekräftade fall av covid-19 på skolan kan regionens smittskydd stänga hela eller delar av skolan som en smittskyddsåtgärd och det vill vi så klart undvika!

Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan, om inte andra riktlinjer getts av vården eller Folkhälsomyndigheten exempelvis vid familjekarantän eller efter resor. Känner man sig hängig eller sjuk ska man sjukanmäla sig och stanna hemma. Detta gäller oavsett om man tror att det kan vara covid-19 eller en vanlig förkylning.

Om en familjemedlem insjuknar i covid-19 ska resten av hushållet stanna hemma och testa sig för covid-19. Hushållskontakter som är symtomfria, fullvaccinerade och där det gått två veckor sedan dos undantas från den så kallade familjekarantänen. Hushållskontakter som är symtomfria och som har haft en bekräftad covid-19 infektion de senaste 6 månaderna undantas också från familjekarantän. Ni kan läsa mer om detta på 1177.se.

Vid symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten att man testar sig för covid-19. Om test genomförs på grund av symtom stannar man hemma under tiden man inväntar testning och testsvar. Vid negativt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man är frisk och allmäntillståndet tillåter. Vid positivt svar är man välkommen tillbaka till skolan när man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan första symtom. De två sista dygnen ska ha varit feberfria och med gott allmäntillstånd. Om man har testat positivt och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs. Vid positivt svar ska medarbetare och elever informera rektor. Vid symtom som går över inom 24 timmar ska man stanna hemma i ytterligare 2 dygn innan man kommer tillbaka till skolan. Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas gäller samma regler som vid positivt testsvar. På 1177 Vårdguidens hemsida finns råd och instruktioner om när man bör söka vård.

Vi byter kösystem, information till dig som har barn i kö till Kunskapsskolan
Den 1 november byter Kunskapsskolan kösystem och den 29-31 oktober kommer det gamla kösystemet vara stängt.

Det nya systemet kommer underlätta för dig som vårdnadshavare då du loggar in via BankId. Om ditt barn blir erbjuden en plats hos oss så kommer du att få antagningsbeskedet digitalt och du kommer kunna svara på antagningsbeskedet via BankId. Ytterligare en fördel med det nya kösystemet är att vi automatiskt uppdaterar adressuppgifter, namn med mera via Skatteverkets tjänst SPAR. Via SPAR får vi också information om barnets båda vårdnadshavare. Det är endast vårdnadshavare som kommer kunna logga in i det nya kösystemet med sitt personnummer och BankId.

Vi kommer att ändra vissa av våra köregler i samband med bytet. Från och med den 1 november kan man endast stå i kö till en årskurs per skola. Om ditt barn har stått i kö till flera årskurser på samma skola kommer barnet från och med den 1 november att ha en köplats till lägsta möjliga årskurs med det bästa ködatumet. Om ni får ett antagningsbesked och inte vill börja i den lägsta årskursen kommer ni att ha möjlighet att tacka nej och behålla ert ködatum för kommande läsår och årskurs. Syskonförtur kommer fortsatt att gälla för alla köande elever. Man kommer också fortsatt kunna stå i kö till flera av våra skolor.

Vi ber dig att logga in i det nya kösystemet via BankId efter den 31 oktober för att verifiera ditt konto och vid behov uppdatera ditt telefonnummer och din e-postadress. Om du inte kan logga in i det nya kösystemet med ditt personnummer och BankId ber vi dig att kontakta den skola som ditt barn står i kö till via e-post. Kontaktuppgifter finns på kunskapsskolan.se. Även om du inte loggar in så kommer ditt barn att stå kvar i kö till Kunskapsskolan och behålla sitt ködatum.

I samband med systembytet kommer det att finnas mer information på vår hemsida, kunskapsskolan.se.

Med förhoppning om ett fortsatt gott samarbete!
Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

 

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.