Ansök
Om oss

Rektorn har ordet juni - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Juni 2022

Hej!

Nu har eleverna gått på ett välförtjänt sommarlov efter en mycket minnesvärd och fin skolavslutning!

Nu är vi i full färd med att planera kommande läsår för att ge alla elever en utbildning i framkant.

Betygsresultaten
Våra niondeklassare gick ut med ett genomsnittligt meritvärde på 248 poäng vilket är en rejäl upphämtning från höstterminens betyg och med en gymnasiebehörighet på 91%. Betygsresultaten visar på att vårt arbetssätt ger resultat och att våra elever även framöver kommer att gå ut med goda studieresultat och kunskaper. Nu väntar lovskola för de elever som behöver lite mer tid på sig för att förhoppningsvis uppnå godkänd nivå. I höst får vi de slutgiltiga betygsresultaten efter lovskolan, de brukar alltid höjas något.

Elev- och föräldraenkät
Tack till er som besvarade vår föräldraenkät! Resultaten från enkäterna har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för alla våra elever. Nu kommer jag och medarbetarna att analysera resultatet och fortsätta arbetet med nästa läsårs kvalitetsplan.

Resultatet från föräldraenkäten ligger övergripande på samma nivå som föregående år. Vi ser en ökad nöjdhet gällande att ni upplever att skolan är bra på att informera er så att ni kan hålla er uppdaterade på vad som händer och sker på skolan, vilket vi såklart tycker är mycket roligt då vi har satsat på detta område de senaste åren. Positivt är att upplevelsen gällande att ert barns personliga handledare hjälper och stöttar ert barn ligger på fortsatt höga nivåer, och att ni upplever utvecklingssamtalen som givande. Det finns också områden där vi ser att resultaten minskar något eller inte ökat på det vis vi önskar. Jag kommer återkomma kring vilka områden som vi ska fokusera extra på under nästa läsår när vi är klara med analysen och vår kvalitetsplan.

Elevernas nöjdhet med skolan som helhet har ökat från föregående år. Det är positivt men det finns förstås alltid utrymme för utveckling och förbättring. Enkätresultaten visar på en fortsatt hög nöjdhet gällande stödet från den personliga handledaren. Det är mycket glädjande då just handledarens roll är en viktig hörnsten i vår pedagogiska modell och en viktig faktor för att eleven ska vara framgångsrik i sina studier. Det är även fortsatt hög nöjdhet gällande att lärarna förväntar sig att eleverna ska nå målen i alla ämnen och att skolarbetet är tillräckligt utmanande. Upplevelsen av studiero under skoldagen har ökat något, detta är något vi kontinuerligt diskuterar och följer upp med eleverna. Även upplevelsen av trygghet och trivsel är enligt vår mening centrala delar för att eleverna ska vara framgångsrika i sina studier.

Vi kommer nu att utvärdera de aktiviteter vi arbetat med under året för att se vad vi behöver lägga fokus på i framtiden för att våra elever ska uppleva ännu större nöjdhet. Efter vårt analysarbete kommer jag att återkomma med vilka prioriterade områden vi kommer att fokusera på under läsåret 2022/2023.

Läsårsdata och skolstart
Läsåret 2022/2023 startar måndagen den 15 augusti. Nya elever börjar dagen klockan 08.25 och befintliga elever börjar klockan 10.00. Första skolveckan går eleverna till klockan 12.00. Skollunch serveras alla dagar första skolveckan. Under eftermiddagstid kommer utvecklingssamtal att hållas. Tider för dessa samtal skickas ut av basgruppshandledarna. För ytterligare information kring lovdatum läsåret 2022/2023 - se vår hemsida kunskapsskolan.se

Avslutningvis vill jag tacka för gott samarbete detta läsår! Jag önskar er alla en glad sommar!

Vänliga hälsningar,
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.