Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Linköping

Rektor Henrik Svärd berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december

Hej föräldrar!
Nu har vi nått terminsavslutning och avslutar arbetet med att knyta ihop säcken inför jullovet. Det är en intensiv period med redovisningar, prov, deadlines och terminsbetyg som ska sättas på ett rättssäkert sätt. Vi har goda rutiner för detta och jag är imponerad över den goda stämning som råder mitt i stressen, hur goda relationella band som knyts mellan lärare och elever. Terminsbetyg är egentligen inte så dramatiskt och vårt motto är att inget betyg ska komma som en överraskning. Dialogen mellan lärare och elever, gällande bedömningen, ska ske löpande under terminens gång. Samtalen kommer att fortsätta om betyg och målsättning vid utvecklingssamtalen i januari. Men först ska vi alla ta ett välförtjänt jullov.

Målsättning
Vi sticker inte under stol med att gedigna kunskaper i grundskolans alla ämnen, är vår främsta prioritet. För att komma dit är det viktigt att alla elever lägger ett stort fokus på studier under den tid de är skolan. Men för att säkerställa goda resultat är det viktigt att vi som skola har ett gott samarbete med hemmet. Det är tillsammans vi kan få eleverna att nå längre än vad de själva trodde var möjligt. För att vårt unika arbetssätt med en personligt utformad utbildning ska fungera, kommer vi alltid att prioritera arbetsron, lärarledarskapet och den studiefokuserade miljön. Vi har följande mål i vår kvalitetsplan:

  1. Ett starkt uttalat studiefokus under hela skoldagen.
  2. Alla elever ska uppleva att de har studiero på alla lektionspass.
  3. Alla elever ska känna trygghet och trivsel i skolan under hela skoldagen.
  4. Alla vårdnadshavare får kontinuerligt information om eleven.

Vi samtalar regelbundet med våra elever om förväntningar på gemensamma ytor, om hänsynstagande och ansvar. I lärargruppen påminner vi varandra om betydelsen av att det alltid ska råda studiero på skolan, oavsett om det är basgruppssamling, kommunikationspass eller workshop. Vårt övergripande syfte är att bygga och vårda en studiekultur där normen under skoltid är att fokusera på studierna. Det är vi som bär huvudansvaret, men vi välkomnar gärna ert föräldrastöd, så prata gärna med era barn om hur de upplever studieron, vad de kan bidra med själva och vad de vill att vi lärare ska uppmärksamma. Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller funderingar kring just studieron så ta gärna upp det med ditt barns handledare under utvecklingssamtalen i januari. Vi är stolta över det arbete vi gör men samtidigt medvetna om att vi alltid kan bli bättre.

Nationella prov
De nationella proven i matematik, svenska och engelska genomförs i årskurs 6 och 9 över hela landet. Eftersom vi har båda årskurserna, ställer det höga krav på logistik och organisation och tar mycket tid av elever och personal. Under vårterminen genomförs de skriftliga delproven och nu under hösten har vi genomfört de muntliga testen. Vi har som ambition att genomföra de muntliga proven i mindre grupper samtidigt som den ordinarie undervisningen pågår parallellt. Om ni ansöker om ledighet för era barn, är det viktigt att ni inte bokar dessa under de datum när de nationella proven ska genomföras. Detta gäller er som har barn i årskurs 6 eller årskurs 9.

Personal
Som jag nämnde i rektorsbrevet innan sommaren har vi en stabil personalgrupp med låg omsättning på lärare och har haft det under de senaste terminerna vilket jag är glad över. Vi har en relativt hög andel legitimerade lärare hos oss, 12 av 16 lärare har lärarlegitimation. Alla våra lärare har en gedigen erfarenhet av att undervisa i de ämnen de undervisar i. Vid varje ny rekrytering av lärare är det viktigt för oss att få tag i behörig personal och något vi givetvis prioriterar.

Antagning
I januari kommer vi påbörja antagning av elever till kommande läsår. Antagningsbesked skickas ut under början av vårterminen. Frågor om antagning besvaras av Ulrika Olsson, koordinator. Jag vill även passa på att påminna om det obligatoriska skolvalet inför åk 7. Linköpings kommun vill att alla vårdnadshavare ska göra ett aktivt val, även om eleven ska gå kvar på samma skola som i årskurs 6. Valet görs på kommunens hemsida. Där finns Kunskapsskolan Linköping med som ett givet alternativ. På hemsidan finns datum för kommande öppet hus samt planerade informationsmöten under vårterminen.

Tack för i år
Nu närmar vi oss slutet på 2018 och ser fram emot ett spännande 2019. Precis som vanligt inleder vi terminen med utvecklingssamtal, tider får ni av respektive handledare. Vårterminens första gemensamma skoldag är måndagen den 7/1 med start 09.00.

Med hopp om ännu ett läsår där vi sätter tryggheten och undervisningen i främsta rummet.

Henrik Svärd
Rektor
Kunskapsskolan Linköping

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.