Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Norrköping

Rektor Linda Teske berättar om händelser på skolan

September 2022

Terminen är i full gång och eleverna jobbar på bra utifrån sina mål som ni har fått information om på ert barns utvecklingssamtal. Snart är det dags för vår första avstämning som vi kallar betygsprognos och den är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Där går ämneslagen igenom samtliga elevers studiesituation för att säkerställa att alla ligger i fas mot målen och vid behov görs justeringar i undervisningen.

Ny läroplan
Vi har en ny läroplan från och med detta läsår som heter Lgr-22. Vi är positiva till de förändringar som har gjorts och är väl förberedda för att arbeta efter den nya läroplanen. Även betygskriterierna har ändrats till det bättre och är inte lika strikta längre vilket både elever och lärare välkomnar. Du kan läsa mer om läroplanen hos Skolverket.

Skolans prioriterade områden
I slutet av varje läsår utvärderar vi alltid vårt arbete noggrant vilket sedan leder fram till en kvalitetsplan för kommande läsår. I den lyfter vi fram ett par områden som vi vill arbeta mer fokuserat med. De två som vi lyfter fram detta år är:

Skolkultur:
Ett av Kunskapsskolan övergripande fokusområden mot 2025 handlar om hållbarhet i allt vi gör och som en del av det, den sociala hållbarheten. Både elever och medarbetare ser en styrka i att vi har lyckats skapa goda relationer som vi ser som viktigt för att bygga en god lärmiljö. Vi har också mycket goda studieresultat, vilket visar på att det råder hög kvalitet på vår undervisning. Trots detta backar vi anmärkningsvärt mycket när det kommer till frågorna i enkäten som handlar om elevernas upplevelse av trygghet och trivsel på skolan. Vi kommer bland annat att arbeta mer för att bygga en grundtrygghet hos eleverna så att de arbetar med rätt ämne i rätt workshop och inte styrs i alltför hög grad av kompisval när det gäller planering av skolarbetet.

Hållbar ämnesundervisning-
Detta prioriterade område kopplar an till Kunskapsskolans övergripande fokusområde, Undervisning i framkant och på vår skola ser vi ett behov av att göra några justeringar för att säkerställa att samtliga elever når så långt som möjligt inom ramen för en personligt utformad utbildning. Inom detta område kommer vi bland annat att förstärka den specialpedagogiska grundkompetensen hos alla medarbetare, vi kommer att förfina vårt arbete med undervisningspasset workshop samt säkerställa att vi arbetar utifrån den nya läroplanen på ett korrekt sätt.

Föräldraråd
Sedan många år har vi ett föräldraråd på skolan. Under pandemin så har tyvärr intresset dalat för det engagemanget men jag hoppas att ni är sugna på att vara med igen. Syftet är att utveckla det goda samarbetet mellan skola och hem samt ge er möjligheten att få mer insyn i skolans verksamhet och diskutera övergripande skolfrågor. Vi diskuterar inte enskilda elevärenden på föräldrarådet.

Läsårets första föräldraråd är torsdagen den 24 november klockan 17.30-19.00. Vi vill gärna ha föräldrarepresentanter från alla årskurser, men viktigast är att man är med om det finns intresse och tid. Mejla till mig om ni vill vara med. Det finns plats för ungefär fyra föräldrar per årskurs och tanken är att vi ses i samma grupp ett par gånger per termin. Om det blir väldigt många som är intresserade så är det först till kvarn som gäller. I föräldrarådet ingår också Lotta Petrén Eriksson som är biträdande rektor på skolan.

Önskar er en trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Linda Teske
Rektor, Kunskapsskolan Norrköping
Tel: 0733- 137127
linda.teske@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.