Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Örebro

Rektor Fredrik Retelius berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev maj 2024

Flera elever börjar nu fråga vad jag egentligen gör här på dagarna. Jag får kommentarer till mig som att jag bara går runt, runt på skolan hela dagarna, och att det måste vara väldigt lätt att vara rektor. Jag ser de här frågorna som positiv feedback, då jag dels anser att rektors synlighet på en skola är viktig, men även att vi har en väl fungerande skola där få brandkårsutryckningar från min sida är nödvändiga.

Elev- och föräldraenkät
Resultaten från årets elev- och föräldraenkäter har nu kommit och bearbetning pågår för fullt. Elevernas och er vårdnadshavares åsikter i denna enkät är oerhört viktiga för skolan, och vi bygger upp mycket i vårt fokusarbete runt de här resultaten. Vi har i år sett ett mycket högt deltagande både från elever och vårdnadshavare, vilket stärker resultatens tillförlitlighet ytterligare.

När det gäller elevenkäten så gläds jag oerhört mycket över att elevernas upplevelse av trygghet och trivsel i skolan ökar kraftigt detta läsår. Detta är historiska hjärtefrågor för såväl mig som för Kunskapsskolan. Föregående läsår minskade våra resultat rejält på dessa frågor, och alla alarmklockor börjar då ringa hos oss. I samtliga frågor som anknyter till tryggheten på skolan så ökar elevernas nöjdhet, till exempel elevernas upplevelse av att de behandlar varandra med respekt och att vuxna på skolan agerar och tar ansvar för att så sker. Vi är mycket glada över att vårt arbete för att återgå till tidigare höga resultat har gett effekt.

Ytterligare en stor framgång detta läsår, som även den till stor del hänger ihop med trygghet, är elevernas upplevelse av god arbetsro på sina lektioner. 70% av eleverna valde att svara 4 eller 5 på denna fråga, vilket är en kraftig ökning. Tittar man på Skolinspektionens elevenkäter för högstadiet som går ut till elever på samtliga skolor i landet så är det ett oerhört starkt resultat, även om vi så klart siktar mot att alla elever ska uppleva studiero på alla undervisningspass.

Att komma till en skolmiljö där eleven känner sig trygg, möts av bra lärare och har en god arbetsro är enligt mig den enskilt viktigaste grundförutsättningen för att lyckas i skolan, och årets resultat visar med all tydlighet att vi åter är på rätt spår i de här frågorna.

När det gäller utmaningar som kommer behöva prioriteras ytterligare kommande läsår så identifierar vi framför allt den personliga handledningen och arbetet med loggboken. Att ha en personlig handledare att kunna vända sig till, både i vardagen och via våra PH-samtal, är en grundbult inom Kunskapsskolan. Likaså när det gäller att ha en tydlig personlig planering att luta sig emot i sin egen loggbok. Vi behöver utveckla vårt arbete med detta, för att öka elevernas upplevelse av att de har nytta av såväl loggbok som PH-samtal.

Föräldraenkäten går snabbare att sammanfatta än elevenkäten. Nöjdheten hos er vårdnadshavare har i år ökat i samtliga 24 frågor som enkäten innehöll. De största ökningarna återfinns även här i frågorna som rör era barns trygghet och trivsel i skolan, vilket även återspeglas i elevenkäten som jag beskrev ovan. Det handlar dels om de raka frågorna om era barn känner sig trygga och trivs i skolan, men även de frågorna som mer indirekt anknyter till detta. Exempel på sådana frågor är att ni i högre grad upplever att barnen på vår skola behandlar varandra med respekt och att skolan ingriper när problem uppstår.

En fråga där åsikterna hos er vårdnadshavare inte helt överensstämmer med elevernas är om huruvida arbetsro råder här på skolan. 70% av eleverna svarade som sagt var 4 eller 5 på denna fråga, medan motsvarande siffra hos er vårdnadshavare endast är 46%.

Den klart största rörelsen uppåt i föräldraenkäten ser vi på frågan om ni har förtroende för skolans rektor, vilket givetvis gör mig både glad och stolt.

Skolans lärmiljö
Som jag skrev om i förra rektorsbrevet pågår ett arbete för att utveckla vår fysiska lärmiljö, med fokus på zonerna. Efter diskussioner och bearbetning i medarbetargruppen, samt bearbetning av elevernas åsikter så börjar vi nu landa i vad som ska göras som ett första steg. Det handlar om ganska små förändringar, då många elever uttrycker en nöjdhet med nuvarande lärmiljö. Förändringarna som kommer att genomföras till höstterminen syftar till att skapa möjlighet till lite mer varierade arbetspositioner för eleverna, samt i något högre grad underlätta för eleverna att avgränsa sig från omgivningen. Detta ska göras utan att göra avkall på den öppenhet vi har idag som är en stor grund för elevernas upplevda trygghet på skolan. De första möbelbeställningarna är gjorda och första etappen ska vara klar till läsårsstart i augusti.

Skolavslutning
Jag passar på att hälsa er alla välkomna till vår traditionsenliga skolavslutning i stadsparken den 12 juni klockan 17.00. Vi har som vanligt inkluderat fint väder i vår bokning, så ta gärna med picknickfilten och bjud in övriga nära och kära.

Lovskola
För elever i årskurs 8 och 9 som inte når målen för minst E i kärnämnena erbjuds lovskola under vecka 25-26. Väljer ni tillsammans med ert barn att tacka ja till lovskola så är närvaro obligatoriskt.

Till sist…
Detta är läsårets sista rektorsbrev, och jag passar på att önska er alla en underbar sommar. Jag åt lunch med en elev i årskurs 6 idag och vi pratade mycket om sommarlovet. Vi var rörande överens om att den bästa sommardagen är den när man vaknar utan att ha något i kalendern. Med det vill jag säga att sommarlovet är en tid för vila och återhämtning, och att den press många föräldrar idag upplever för att skapa meningsfulla aktiviteter för sina barn inte alltid är av godo. Njut nu av sommaren tillsammans med era barn!

Viktiga datum
27-31 maj - PRAO åk 9
6 juni - Ledigt - Nationaldagen
10 juni - Skoltradition - Minuten
11 juni - Aktivitetsdag / Fotbollsturnering
12 juni - Skolavslutning

Vänliga Hälsningar
Fredrik Retelius, rektor

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.