Ansök
Om oss

Rektorn har ordet 28 april - Kunskapsskolan Täby

Rektor Niklas Åkerblom berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev april

Hej,

Vi lever alla i en tid där man slits mellan hopp och förtvivlan. Inte minst har det blivit tydligt denna veckan på Kunskapsskolan i Täby. I början av veckan fick vi ta del av väldigt fina resultat i både elev- och föräldraenkät samtidigt som skolans femmor gick till semifinal i “Vi i femman. Detta för att nästa dag se en ökad smittspridning i årskurs 7 vilket lett till att vi veckan ut har distansundervisning med nämnda årskurs. Det enda vi kan göra är att fortsätta kämpa och följa de restriktioner som finns men glöm inte att glädjas över de positiva saker som också finns i våra liv.

Corona
Skolan har haft en del bekräftade fall av covid-19. Samtliga fall som vi nu har information om kan kopplas till årskurs 7. Jag var i början av veckan i kontakt med smittskydd Stockholm för att rådgöra med dem om vi behövde införa ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. De rekommenderade då att vi skulle gå över till distans- och fjärrundervisning för årskurs 7 resten av veckan. Detta för att bryta eventuella smittkedjor. Utifrån den rekommendationen och efter samtal med Kunskapsskolans centrala krisgrupp för covid-19 beslutade vi oss för att eleverna i årskurs 7 har undervisning på distans denna vecka. Jag kommer att fortsätta följa utvecklingen mycket noggrant och återkommer i slutet av veckan om hur vi gör nästa vecka för årskurs 7, denna information kommer bara att skickas till vårdnadshavare i årskurs 7. Detta efter ny rådgivning med smittskydd Stockholm. Min förhoppning är att vi kommer kunna gå tillbaka till 100% närundervisning för samtliga årskurser.

För att vi ska kunna fatta rätt beslut för kommande veckor är det mycket viktigt att ni vårdnadshavare informerar mig om ert barn testar positivt för covid-19, detta gäller oavset vilken årskurs eleven går i. Informera mig även om det är någon annan i familjen som insjuknar i covid-19.

Elev- och föräldraenkät
Som jag redan nämnt är vi väldigt stolta över skolans enkätresultat detta läsår. Vi har under året prioriterat att arbeta med att skapa en mer studiefokuserad miljö och höja kvaliteten i undervisningen. Därför är det extra kul att se att vi gått fram markant i nämnda områden i båda enkäterna. När jag nu presenterar ett axplock av de viktigaste siffrorna är det värt att poängtera att det är andelen elever/vårdnadshavare som svarat 4 eller 5 på enkätens femgradiga skala som presenteras.

Hela 90% av eleverna anser att skolan har bra lärare.

89% av eleverna tycker att lärarna förväntar sig att de ska nå sina mål, vilket är mycket positivt då vi drivs av att höga förväntningar på både oss själva och våra elever.

85% av eleverna anser att deras handledare hjälper dem att inte ge upp när det är svårt.

Nöjdheten med loggboken har gått upp markant och 72% anser att den är ett bra hjälpmedel i skolan.

Andelen barn som tycker att det alltid är studiero på skolan är 67%. Värt att notera är att i princip resterande del av eleverna har svarat en trea på enkäten och det är endast ett fåtal som inte upplever att de har studiero. Detta är ett bra resultat när vi jämför med Skolinspektionens enkät som genomförs på alla skolor i Sverige, vi är dock inte nöjda än och kommer fortsätta arbeta för att öka studieron ytterligare.

Våra fina siffror kring studiefokuserad miljö går väl i linje med vad vi som medarbetare upplever på skolan.

Ett resultat som jag är extra glad över är att 71% av våra elever är nöjda med skolans elevråd. Det är en siffra som sticker ut och som alla våra elevrådsrepresentanter ska ha en stor eloge för.

När det gäller föräldraenkäten är det fina siffror på samtliga frågor och resultaten från elev- och föräldraenkäten går hand i hand.

Vad som framkommer i de öppna svaren där eleverna kan skriva fritt är att de önskar en upprustning av skolans toaletter. Vi har därför beställt målning av dessa samt utbyte av lite interiör under juni för att möta elevernas önskemål.

Regnbågsdag
Den 12 maj kommer elevrådet på Kunskapsskolan i Täby att anordna en “Regnbågsdag”. Detta för att uppmärksamma alla människors lika värde och öka toleransen för varandras olikheter. Vi kommer under denna dag ha en del schemabrytande aktiviteter och återkommer närmare med planering för denna.

Nästa läsår
Det är många av er som frågar kring personaluppställningen nästa läsår. Jag kommer att återkomma i rektorsbrevet för maj med denna information. Vi kommer att öka på med lite nya elever i våra befintliga årskurs 4. Våra nuvarande femmor och sexor (blivande årskurs 6 och 7) kommer att bli tre basgrupper. Vi kommer därför att blanda upp våra nuvarande basgrupper med de nya eleverna som börjar på skolan. Vi har inga intentioner att sära på elever som är kompisar och jobbar bra ihop, vi kommer ta hänsyn till vad vi anser vara bäst för varje individ både för studierna och det sociala samspelet.

Studenter från Newcastle
Under vecka 18 kommer skolans elevrådsrepresentanter i årskurs 5-7 få digital undervisning av tre studenter från Newcastle. Detta i samarbete med KED, Kunskapsskolans internationella organisation. Undervisningen kommer att bedrivas under en timme om dagen (klockan 09.00-10.00) och det kommer vara olika teman på undervisningen till exempel global hälsa och andra mer internationella teman.

Lärarassistentpraktikanter
Under vecka 18-20 kommer skolan att ha två lärarassistentpraktikanter på skolan. De kommer i huvudsak finnas med i undervisningen på mellanstadiet. Det är viktigt att deras utbildning får fortgå även om vi är i en pandemi. Givetvis följer vi de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten kring detta.

Viktiga datum resterande del av läsåret
30 april - Valborg, eleverna går halvdag
12 maj - Elevrådets regnbågsdag.
14 maj - Lovdag.
30 maj - Mors dag. Av alla dagar, denna får inte glömmas!
21 maj - Sista dagen för eleverna att göra projektprov.
3 juni - Studiedag. Lärarna sätter betyg.
4 juni - Elevrådets dag.
7 juni - Aktivitetsdag årskurs 4-6 och basgruppsdag för årskurs 7-9
8 juni - Basgruppsdag för årskurs 4-6 och aktivitetsdag för årskurs 7-9
9 juni - Städ och utvärderingsdag för eleverna på skolan
10 juni - Skolavslutning

Vänligen,
Niklas Åkerblom
Rektor
Kunskapsskolan, Täby

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.