Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Martin Norin berättar om händelser på skolan.

Maj 2019

Hej!
Nu är vi verkligen på upploppet av terminen, ett upplopp som avslutas med två korta skolveckor då det är två “klämdagar” i samband med helg. Alla nationella prov är nu genomförda och lärarna arbetar febrilt med bedömning av dessa inför betygsättningen.

Mycket positiv trend i våra enkäter!
Resultaten i elev- och föräldraenkäten visar att vi gått starkt framåt på bred front vilket är mycket roligt att se! Det är ökad nöjdhet och starka siffror vad gäller till exempel nöjdhet med lärarna, undervisningen, utvecklingssamtal samt trygghet och studiero. Detta är även något vi ser i skolinspektionens enkät (se resultat) som lärarna, eleverna i år 9 och vårdnadshavarna har besvarat. Vi använder oss av enkäterna i vårt utvärderingsarbete och sätter nya, ännu högre mål, för kommande år i vårt arbete med att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet.

Biträdande rektor från ht 2019
Från och med starten av höstterminen kommer Henrik von Knorring som idag är arbetslagsledare, förstelärare och handledare i årskurs 9, att tillträda som biträdande rektor.

Betygsättning
Alla elever i år 6 till år 9 får betyg. Betyget ska spegla elevens uppvisade kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Den undervisande läraren ansvarar för bedömningen av elevens uppvisade kunskaper. Betyg ges i skalan A-F, där A är högst och F är underkänt.

Får att nå betyget E, måste samtliga kunskapskrav för E vara uppnådda. Detsamma gäller betyget C och A. Betyget B visar att eleven uppnått alla krav för C och till övervägande del kraven för A. Betyget D visar att eleven uppnått alla krav för E och till övervägande del kraven för C. Det är läraren som bedömer “övervägande del” och det kan se olika ut för olika elever i en matris.

Sista dag för eleverna att redovisa är 5:e juni för att det ska vara möjligt för läraren att väga in i betygsättningen.

Skolavslutning torsdag 13/6
Vi genomför gemensam skolavslutning på gräsmattan mitt emot idrottshallen för samtliga elever mellan klockan 09.30-10.30. Efter det gemensamma programmet, är det en sista basgruppssamling och betygsutdelning på gräsmattan. Elever i år 9 går tillbaka till skolan och har sin sista samling och minglar fram till klockan 12.00 då alla elever i år 9 lämnar skolan för sista gången som elever.

Årskurs 4 och 5 går enligt plan
Arbetet med att iordningställa lokalen går enligt plan. Vi kommer att starta två basgrupper i årskurs 4 och två basgrupper i årskurs 5. Rekryteringen av lärare till år 4 och 5 är slutförd, och det nya arbetslaget kommer att bestå av totalt sex lärare.

Nästa termin
Alla nya elever startar klockan 09.00 fredag den 16/8. Alla befintliga elever startar klockan 09.00 måndag den 19/8. Vi genomför utvecklingssamtal första veckan, företrädesvis mellan klockan 13.00-16.30 precis som tidigare.

Föreläsning för alla elever och lärare 10/6
Mehdi Adnan Mossa kommer att föreläsa för alla våra elever om utanförskap och kriminalitet utifrån sina egna erfarenheter som före detta gängmedlem. Mehdi har utbildat sig till socialpedagog samtidigt som han föreläser och arbetar på HVB-hem. Läs mer om Mehdi här. Tyvärr fick vi inte möjlighet att erbjuda alla vårdnadshavare en kvällsföreläsning denna gång.

Föräldraråd
Nästa föräldrarådsmöte sker tisdag den 28/5 klockan 18.00-19.00 på skolan. Är du intresserad av att delta och inte har anmält detta tidigare, maila till martin.norin@kunskapsskolan.se. Vi kommer att diskutera våra enkätresultat utifrån elev- och föräldraenkäten.

Kommande lov och ledigheter
31/5 - studiedag (elever lediga)
7/6 - studiedag (elever lediga)
13/6 - skolavslutning

Terminsstart
16/8 Nya elever börjar klockan 09.00
19/8 Alla elever börjar klockan 09.00

Med vänlig hälsning
Martin Norin - rektor
martin.norin@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.