Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tumba

Rektor Henrik von Knorring berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev februari 2023

Hej!

Vårterminens första månad är snart slut och efter alla utvecklingssamtal är våra elever och medarbetare igång, nu ligger fokus på att eleverna ska nå vårterminens mål.

Workshopbokning
Kunskapsskolan Tumba är en av cirka tio skolor som, under vårterminen, är pilotskolor för Kunskapsskolans nya workshopbokningssystem. Det nya systemet gör att eleverna kommer få ännu bättre förutsättningar att vara delaktiga i planeringen av sin skoldag. Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en individuellt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar, som sagt, en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna. Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

I samband med att vi kopplade på workshopbokningen så övergav vi rutinen att sköta frånvaroanmälan via Skola24. Nu har vi samlat allt på ett och samma ställe - på Kunskapsporten. Den nya rutinen, som mailades ut till er vårdnadshavare i samband med terminsstart, innebär att ni loggar in på Kunskapsskolans vårdnadshavarportal och anmäler frånvaro därifrån. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Här finns manual hur ni går tillväga. Om ert barn är ogiltigt frånvarande så kommer ni som vårdnadshavare få ett mail från avsändare noreply.kedschools.com.

Gymnasievalet 15 februari och 15 maj
För elever i årskurs 9 går vi nu in i en period med gymnasieval. Eleverna behöver aktivera sitt konto på gymnasieantagningens portal och ska senast den 15 februari göra sitt första val där julbetygen ligger till grund. Med hjälp av aktuellt personnummer och lösenord för elevinloggning genomförs gymnasievalet under perioden tisdagen den 17 januari till och med tisdagen den 15 februari. Den 15 maj görs det slutgiltiga gymnasievalet och ansökan grundar sig då på elevernas slutbetyg från juni. Studie- och yrkesvägledare från Cultor har nu varit på plats och startat sin handledning. Cultor erbjuder handledning via deras digital samtalsrum OnePlan.se som är tillgänglig alla skoldagar. Då eleverna i årskurs 9 varit utan studie- och yrkesvägledning under stora delar av hösttermin så stärker vi upp handledningen genom att också erbjuda eleverna handledning med Camilla Sievert som också jobbar på Kunskapsskolan Täby. Våra studievägledare följer upp varje enskild elev under processen och säkerställer att alla elever gjort sina val.

Nationella prov årskurs 6 och 9
Nu är det snart dags för de nationella proven. Eftersom proven är obligatoriska och av stor vikt beviljar vi inte ledighet de datum då eleverna genomför prov. Provdatum hittar ni på Skolverkets hemsida.

Organisation
Det är med glädje jag kan meddela att Peter Lahdo valt att komma tillbaka till oss på Kunskapsskolan Tumba. Peter kommer att undervisa i idrott och hälsa för årskurs 5, 7 och 8. Han kommer också vara basgruppshandledare för basgrupp 8.2.

Planerat underhållsarbete på skolan
Under sportlovet planerar vi att sätta in skjutväggar i ett par av våra undervisningssalar. Vi vill på så sätt bli mindre beroende av våra öppna redaktioner för att bedriva undervisning i större grupp. Elen kommer också ses över på skolan. Under terminen kommer det även genomföras förbättringsarbeten gällande belysning i några salar. Arbetet kommer utföras när eleverna inte är på skolan.

Kalendarium
På vår hemsida finns vårt kalendarium. Vi ber er att gå in där och titta så ni är uppdaterade med lovdagar och studiedagar med mera. Den 6 februari är det vinteridrottsdag och vecka 9 är det sportlov.

Enkäter
Under vårterminen genomför vi enkäter för att ge alla möjlighet att lämna synpunkter på vår verksamhet. Den 23 januari startade skolenkäten från Skolinspektionen som skickats ut via mail till dig som vårdnadshavare på Kunskapsskolan. Enkäten tar cirka 5–10 minuter och ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn på skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkäten besvaras också av pedagogisk personal på skolan och av elever i årskurs 5 och 8. Eleverna får möjlighet att besvara enkäten under skoltid. Skolinspektionen genomför enkäten varje år men vi på Kunskapsskolan får den vartannat år. Samtliga skolhuvudmän i Sverige genomför enkäten i syfte att utvärdera skolornas verksamheter. Det är viktigt för oss att vi får en hög svarsfrekvens så att resultatet blir tillförlitligt och så att vi kan utvärdera och utveckla vår verksamhet för att bli ännu bättre. Vi ber dig därför ägna några minuter att besvara frågorna. Du har några veckor på dig att genomföra enkäten och båda vårdnadshavarna ges möjlighet att besvara den.

I början av mars kommer vi att genomföra vår egen enkät, som riktar sig till alla elever och vårdnadshavare på skolan. Även denna sker digitalt, ni kommer att få en länk till enkäten via e-post. Jag är mycket tacksam över att ni tar er tid att besvara båda enkäter då resultaten från dessa är mycket viktiga för oss för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet.

Med förhoppning om en riktigt bra vårtermin!
Henrik von Knorring, rektor
henrik.vonknorring@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.