Ansök
Om oss

Rektorn har ordet februari - Kunskapsskolan Tyresö

Rektor Camilla Conradzon berättar om händelser på skolan.

Februari 2020

Vårterminen har nu varit igång en månad och det är dags för sportlov. Terminen inleddes med utvecklingssamtal där elev, förälder och lärare enas om elevens individuella mål. Vi betonar som vanligt TUR-mål, det vill säga studiemål som är Tydliga, Utmanande och Rimliga.

Det märks att många elever är taggade att satsa på högt uppsatta mål och nu är utmaningen att hålla i motivationen uppe hela terminen. Här är det viktigt att ni som föräldrar hänger med - passa på att under sportlovet gå igenom den digitala loggboken hemma så att ni är uppdaterade på hur det går för era barn i skolan. Med ett gemensamt stöd från hem och skola så får alla barn de bästa förutsättningarna att nå sina mål.

Tyvärr kan vi återigen konstatera att pojkarnas betygsresultat i höstas är ganska långt efter flickornas. Vi fokuserar på är att göra uppgifterna tydliga och att prata mycket om studieteknik, något som förstås gynnar flickorna också. Kunskapsskolans nya strategibank är ett stöd och en inspirationskälla för att skolarbetet skall flyta på för såväl flickor som pojkar. Det finns 100 strategier att välja mellan. Titta gärna på strategibanken tillsammans med ert barn även på hemmaplan om ni inte redan har gjort det!

Vi arbetar också för att dra ner på antalet muntliga redovisningar i Workshop. Dessa har tagit alltför stor tid för lärarna vilket i vissa fall har medfört längre väntetid än nödvändigt för eleverna. Vi börjar närma oss mitterminsprognosen och ert barn kommer att ha ett samtal vecka 13-14. Under påsklovet får ni ett mail om ert barns prognos. .

Pilotprojekt EDS föräldrainloggning
Under våren 2020 har Kunskapsskolan två pilotskolor vad det gäller föräldrainloggning till EDS. Det är Kunskapsskolan Täby och Norrköping som är utsedda att prova inloggning för föräldrar. Målet är att alla föräldrar på alla våra skolor ska ha tillgång till föräldrainloggningen i augusti 2020. Inloggning kommer då att ske via Bank-Id.

Kunskapsskolans egen enkät
Liksom varje år är det snart dags för årets stora elev- och föräldraenkät. I föräldraenkäten har du som förälder möjlighet att berätta för oss vad du tycker om ditt barns skola. Det har stor betydelse för oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre skola för ditt barn och våra andra elever. Både elev- och föräldraenkäten startar måndagen den 2 mars och pågår i två veckor. Alla svar är anonyma. När enkäten börjar så kommer du att få ett mejl med en personlig länk till enkäten. När du besvarat enkäten är det bra om du mailar ditt barns handledare att du besvarat enkäten. Ju större svarsfrekvens desto bättre.

Automatiska påminnelser skickas ut under enkätens gång.

Kunskapsskolan fyller 20 år
I år är det 20 år sedan Kunskapsskolans första skolor startade. Det finns idag 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor som jobbar efter ett pedagogiskt upplägg med gemensamt språk och kvalitetsarbete som möjliggör stora samordningsfördelar. Det som från början var en idé om en skola med eleven i centrum är nu en väl utvecklad pedagogisk modell som vi är oerhört stolta över! Kunskapsskolan Tyresö är en av de första skolorna som startade 2000. Själv var jag med och startade skolan tillsammans med dåvarande rektorn Kenneth Nyman och kan konstatera att vi har förfinat vår pedagogiska modell och släpper elever till högre studier med mycket kunskap och ovärderliga strategier inför framtida studier.

Ordningsregler för en studiemotiverande miljö
Vi upplever att många elever inte lämnar in sin mobil på morgonens basgruppssamling. Om ditt barn inte har med sig mobilen till skolan meddela ditt barns handledare. Det besparar handledaren mycket jobb och kan fokusera på undervisning istället.

En annan regel som det tummas på är att bära ytterkläder inomhus. Brandmyndigheten godkänner INTE att man bär ytterkläder inomhus. Dessutom föreligger utökad risk för att sprida allergiframkallande ämnen.

Vi kontaktar er vårdnadshavare om vi ser upprepade problem i frågan.

Datoranvändandet
Vi är mycket glada över att vi kan erbjuda samtliga av våra elever egna lånedatorer. Från centralt håll har ett webbfilter installerats på samtliga Kunskapsskolor för att hindra elever från att komma åt otillåtna sidor till exempel spelsajter. Webbfiltret är tyvärr inte heltäckande så eleverna kan ta sig in på vissa spelsajter. Vi har märkt att spelandet accelererat i framför allt år 6 och 7.

Följande regler gäller

  1. Dator och laddare ska alltid finnas med i skolan..
  2. Locket till datorn ska vara stängt vid lektionsstart och vid genomgång (ev. anteckningar sker med papper och penna). Hänsyn tas till de elever som behöver datorn som hjälpmedel
  3. Under lektionstid får datorn endast användas till arbete - läraren avgör när datorn ska användas.

Om reglerna inte följs gäller följande:

  1. Läraren tar hand om datorn under pågående pass.
  2. Eleven får tillbaka datorn senast efter passets slut.
  3. Läraren rapporterar till handledaren. Handledaren kontaktar vårdnadshavare om förseelsen upprepas.
  4. Rektor beslutar om vidare åtgärder.

Se Skollagen §5, om Trygghet och studiero

Vi tar nu ett krafttag kring problematiken med elevers spelande och spelandets påverkan på barn.

Tisdagen den 28 april kl 18.30 har vi engagerat Oskar Foldevi, legitimerad psykolog och specialiserad på psykologi kopplat till nät och spelvanor.

Inbjudan och anmälan kommer i veckobrevet efter sportlovet. Vi har begränsat med plats i vår aula så det blir “först till kvarn som gäller”.

Med vänlig hälsning,
Camilla Conradzon
Rektor Kunskapsskolan Tyresö

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.