Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

Rektorsbrev december 2018

Hej!

Nu är det äntligen dags för ett välförtjänt jullov! Vi är alla redo för jul och i måndags åt vi det traditionsenliga julbordet. De senaste veckorna har vi firat Nobel med pompa och ståt, haft tävling i På Spåret och fått uppleva ett fantastiskt luciatåg.Till många elevers glädje har vi även haft en skolgård täckt av snö.

Detta läsår har vi haft som prioriterat område att förbättra den studiefokuserade miljön här på skolan. Alla arbetslag och ämneslag har arbetat intensivt med detta och nu har eleverna i årskurs 6-9 fått svara på en enkät som syftar till att utvärdera vårt arbete och ge oss information om vad eleverna tycker att vi behöver förbättra under vårterminen. Jag kommer att återkomma med mer information om resultatet men det ser ganska bra ut. På frågan om hur man tycker att ordningsreglerna efterföljs på skolan tycker 86,1 % att det är bra eller mycket bra.

Jag hoppas att det är glada barn och ungdomar som kommer hem från skolan idag. Jag tycker att de alla ska vara nöjda med sitt arbete och fokusera på annat än skolan under jullovet. Det är allt för många elever som arbetar med skolarbete när de behöver vara lediga.

Terminsbetyg
Idag får våra elever i årskurs 6-9 ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för år 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen

Medarbetarenkät
Varje höst genomförs en stor medarbetarenkät för alla Kunskapsskolor i Sverige. Enkäten är anonym och svarsalternativen består, precis som i föräldra- och elevenkäten, av en femgradig skala där 1 är sämst och 5 är bäst. Vi har sedan enkäten 2013 haft mycket fina resultat men detta år fick vi de bästa resultaten hittills. Det är min fasta övertygelse att medarbetare som trivs på arbetet, vet vad som förväntas av dem och upplever att arbetet är meningsfullt skapar bättre förutsättningar för eleverna att må bra och trivas och lyckas med sina studier.

Vi är en stor personalgrupp och det är med stolthet som jag skriver att 100% av medarbetarna har svarat 4-5 på frågorna Mitt arbete känns meningsfullt och Jag trivs med mitt arbete. Förra hösten upplevde många i personalen en hög arbetsbelastning och vi har arbetat för att förbättra det bland annat genom att skapa effektiva team, organisera möten bättre och lägga ut planeringstider. I höstens enkät har vi förbättrat resultatet på frågan Jag har en rimlig arbetsbelastning med hela 45%-enheter.

Avslutningsvis vill jag tacka för denna termin och redan nu hälsa er välkomna åter den 8 januari. Hoppas att ni alla får njuta av helgerna som vi har framför oss.

God Jul och ett Gott Nytt år!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson Rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.