Ansök
Om oss

Rektorn har ordet december - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Kerstin Larsson berättar om händelser på skolan.

December 2019

Hej!

Nu är det snart dags för ännu ett välförtjänt jullov. Förra veckan firade vi traditionsenligt nobeldagen. Vi fick äta festlig mat i en matsal dekorerad med röda rosor och med bord täckta med vita dukar. Våra no-lärare höll i miniföreläsningar om nobelpristagarna och deras upptäckter och vi hade våra egna prisutdelningar.

När jag tittar tillbaka på denna termin kan jag konstatera att jag upplever att den har gått ovanligt fort. Vi hade en lyckad skolstart med elever som snabbt kom in i arbetet och trivdes och kände sig trygga på skolan. Vi hade dock en motig tid med en matleverantör som inte levererade det de utlovat men till allas vår glädje fick vi efter en dryg månad tillbaka vår gamla leverantör. Jag menar att skolmat alltid ska prioriteras då den spelar så stor roll för elevernas skolresultat och jag är nöjd med att ordningen återställdes.

Äntligen har vår idrottshall börjat byggas. Förutom en alldeles egen idrottshall med betydligt bättre omklädningsrum, får vi en ny reception och en stor arena som rymmer en hel årskurs. Planen är att bygget ska vara klart i slutet av mars. Det kommer att bli ett stort lyft för vår skola när detta är klart.

I november åkte större delen av våra elever i årskurs 8 till Holland för att besöka vår partnerskola van Kinsbergen college i Elburg. De bodde i värdfamiljer och arbetade tillsammans med de holländska eleverna. Jag hade förmånen att vara där och se dem i arbete och blev otroligt stolt över våra elever som skötte sig exemplariskt!

Vi har i år haft som prioriterat område att förbättra den studiefokuserade miljön här på skolan. Alla arbetslag och ämneslag har arbetat intensivt med detta och nu har alla elever i årskurs 4-9 fått svara på en enkät som syftar till att utvärdera vårt arbete och ge oss information om vad eleverna tycker att vi behöver förbättra under vårterminen. Jag kommer att återkomma med mer information om resultatet men det ser ganska bra ut. På frågan om hur man tycker att ordningsreglerna efterföljs på skolan i årskurs 6-9 tycker cirka 70 % att det är bra eller mycket bra.

Trygghetsmånad
På vår skola pratar vi mycket om trygghet. Vår ambition är att alla elever ska känna sig trygga. Våra elever ska dessutom inte bara lära sig att ta ansvar för sig själva utan också för sina medmänniskor. Vårt arbetssätt utmärker sig då vi arbetar så nära eleverna. Den personliga handledningen där varje elev träffar sin handledare en kvart varje vecka spelar en stor roll för elevernas trygghet. Vår likabehandlingsgrupp tar fram värderingsövningar som vi arbetar med på basgruppstid. Nu i december månad har vi en extra drive när det gäller trygghetsarbetet. Vi låter alla elever besvara frågor om deras upplevda trygghet på skolan i en enkät och ber dem också nämna särskilda platser på skolan som vi behöver förbättra tryggheten på. Vi pratar om likabehandlingsgruppens arbete och diskuterar vad ordet trygghet betyder för eleverna.

Terminsbetyg
Denna vecka får våra elever i årskurs 6-9 ett terminsbetyg. Betyget är en information till elever och föräldrar om elevens aktuella läge i skolan. Betyget är en avstämning av vilka kunskaper eleven uppvisat till och med denna termin och det sätts utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven finns upprättade för årskurs 3, 6 och 9.

Bedömningen av elevens kunskaper, till exempel i årskurs 7, inriktas mot de delar av kunskapskraven som rör det som undervisningen behandlat. Det betyder att vissa av kunskapskraven inte tas med i bedömningen. Det gör också att det är möjligt för en elev att få betyg enligt hela betygsskalan. När en elev ska få sitt slutbetyg i årskurs 9 så bedöms elevens kunskaper mot hela kunskapskravet.

Vid utvecklingssamtalet i början på vårterminen kommer ni tillsammans med elevens handledare att gå igenom terminsbetyget. Terminsbetyget kommer att ligga till grund för era diskussioner kring elevens nya terminsmål, vilka kunskaper dessa kräver och vilka strategier eleven ska använda för att nå sina mål.

Att eleven inte uppnått ett eller flera av sina mål är en signal om att strategierna behöver förändras och utvecklas. Men det kan också bero på att målet inte varit rimligt och behöver ändras. Orsaken till att ett eller flera av elevens mål inte uppnåtts är något som diskuteras vid utvecklingssamtalet. I terminsbetyget redovisas om eleven har någon ogiltig frånvaro under höstterminen

Medarbetarenkät
Varje höst genomförs en stor medarbetarenkät för alla Kunskapsskolans skolor i Sverige. Enkäten är anonym och svarsalternativen består, precis som i föräldra- och elevenkäten, av en femgradig skala där 1 är sämst och 5 är bäst. Vi har sedan enkäten 2013 haft mycket fina resultat och ifjol fick vi de bästa resultaten hittills. Vi lyckade dock förbättra resultaten ytterligare i år!

Det är min fasta övertygelse att medarbetare som trivs på arbetet, vet vad som förväntas av dem och upplever att arbetet är meningsfullt skapar bättre förutsättningar för eleverna att må bra och trivas och lyckas med sina studier.

Vi är en stor medarbetargrupp och det är med stolthet som jag skriver att 100% av medarbetarna har svarat 4-5 på frågorna Mitt arbete känns meningsfullt och Jag trivs med mitt arbete. Vi arbetar ständigt med att lärarna ska känna att de har en rimlig arbetsbelastning genom att till exempel skapa effektiva team, organisera möten bättre och lägga ut planeringstider. I höstens enkät ansåg 82% av lärarna att de har en rimlig arbetsbelastning och 89% svarade att de har möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning.

Avslutningsvis vill jag tacka för denna termin och redan nu hälsa er välkomna åter den 9 januari. Hoppas att ni alla får njuta av helgerna som vi har framför oss. Jag tycker att eleverna ska vara nöjda med sitt arbete och fokusera på annat än skolan under jullovet. Det är allt för många elever som arbetar med skolarbete när de behöver vara lediga.

God jul och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Kerstin Larsson rektor Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.