Ansök
Om oss

Rektorn har ordet maj - Kunskapsskolan Uppsala

Rektor Elin Benson berättar om händelser på skolan.

Uppsala 13 maj 2022

Hej!

Nu är äntligen våren här och sommarlovet närmar sig. Elever och lärare kämpar på med att få kunskaperna på plats och betygen i hamn. Vi är mitt uppe i nationella prov-perioden och våra elever har som vanligt gjort en strålande insats.

Vi har nu fått resultaten av vår elev- och föräldraenkät. Det är mycket glädjande att se att vi ligger kvar på samma höga nöjdhet. Enkätfrågorna är graderade på en skala mellan 1-5. När vi sedan analyserar svaren räknar vi svarsalternativ 4 och 5 som positivt, tre som neutralt och svarsalternativ 1-2 som negativt. Om utfallet är att 89% av våra elever känner sig trygga i skolan så har alltså 89% av eleverna svarat en 4:a eller en 5:a på den frågan.

Det är glädjande att våra elever fortsatt känner sig trygga i skolan. Det är hela 89% som anser att de är trygga. Det är en bra siffra men självklart arbetar vi för att 100% av våra elever ska känna sig trygga i skolan. 86% av våra elever uppger att de trivs i skolan, vilket också är en mycket hög nöjdhet.

Vi ser tyvärr en liten nedgång från förra året på frågan om studiero. Läsåret 20/21 tyckte 88% av eleverna att de hade studiero. I år anser 83% av våra elever att de har studiero på undervisningspassen. Vi har stramat upp arbetet med studiero nu i slutet av vårterminen och hoppas att det ger effekt då studiero är mycket viktigt för elevernas kunskapsutveckling. Vi pratar mycket om vad eleverna själva har för ansvar när det gäller deras egen och andras studiero. Vi har redan börjat ha möten med vårdnadshavare till elever som har svårt att respektera sin egen och sina kamraters rätt till studiero.

Vi tycker att det är roligt att så många som 90 % av våra elever tycker att de har bra lärare. På frågan Skolarbetet är tillräckligt utmanande för mig svarar 91% att de instämmer. På frågan Min personliga handledare ger mig ett bra stöd i mina studier ligger vi på 93% nöjdhet. I år har vi en ny fråga i enkäten som lyder Min personliga handledare bryr sig om mig. 93% av våra elever upplever att det är så vilket är ett mycket gott betyg till våra handledare.

Även ni vårdnadshavare verkar på det stora hela nöjda vilket också är glädjande. 86% av de vårdnadshavare som svarat på enkäten tycker att de får tillräckligt med information från skolan för att veta vad som är på gång i skolan. Det här är en viktigt fråga för oss och vi vill veta om ni upplever att det inte är så och vad vi i så fall kan göra bättre. Vi ser också en ökad nöjdhet med utvecklingssamtalen vilket är roligt.

Elev- och föräldraenkäterna är mycket viktiga för oss eftersom de ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. De är en stor hjälp för oss när vi tar fram vad vi ska arbeta mer med nästa läsår. Jag vill passa på att tacka er som fyllt i föräldraenkäten!

Nu är det inte långt kvar till sommarlovet och det händer en hel del på skolan fram tills dess. Håll utkik i veckobrev och mailen för mer information från respektive arbetslag.

Med vänlig hälsning
Elin Benson
Rektor
Kunskapsskolan Uppsala

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.