Ansök
Om oss
Pennor

Vår pedagogik gör att elever och lärare trivs och utvecklas

Vi vet att elever lär i olika takt. Därför utgår vår pedagogik från varje individ. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Vår pedagogiska modell består av flera olika byggstenar. Tillsammans formar de en helhet för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Vi tror att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal väl utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. Med en individanpassad utbildning hjälper vi dig att ta till dig kunskap och utvecklas utifrån dina förutsättningar.

Delar ur personalen på Kunskapsskolan Linköping

Pennor

Vår unika pedagogik ger elever och lärare som trivs och utvecklas

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. Därför utgår vår pedagogik från varje individ. Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och utmanade.

Vår pedagogiska modell består av tre grundpelare med flera olika byggstenar, som tillsammans formar en helhet för att kunna hjälpa varje elev på bästa sätt. Vi tror att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal väl utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. Med en individanpassad utbildning hjälper vi våra elever att ta till sig kunskap och utveckla framtidsförmågor utifrån sina förutsättningar.

Hur vi arbetar

VÅR PEDAGOGIK

Undervisningen

Vi har samma läroplan som alla skolor, men eftersom vi sätter varje elev i centrum ser vår pedagogik annorlunda ut. Genom en nära relation mellan dig och dina lärare utgår vi alltid från dina förutsättningar och mål, samtidigt som vi har höga förväntningar på din utveckling. Allt för att du ska få de kunskaper och förmågor som du behöver.

Lektioner

Alla våra lektioner är lärarledda och har olika namn beroende på lektionstyp.
Vi har gjort så för att du ska veta vilken typ av undervisning du får och vad som förväntas av dig.

På en föreläsning introduceras du till exempel i en kurs eller ett ämne för att få övergripande förståelse för vad du ska lära dig. På ett kommunikationspass fördjupar du dina kunskaper genom diskussion och problemlösning i grupp.

Exempel på våra olika lektioner:

  • Föreläsning: Lektion där läraren föreläser inför en grupp elever.
  • Seminarium: Lektion där eleven förberett en specifik uppgift som diskuteras och analyseras djupare i en mindre grupp.
  • Workshop: Lektion som är kopplad till ett visst ämne där du kan arbeta med de uppgifter som du behöver för att nå dina studiemål och få hjälp av din ämneslärare.
  • Kommunikationspass: Lektion för kommunikativ aktivitet med problemlösning i grupp, muntlig genomgång och diskussion.

Läromedel

Kunskapsporten är vår digitala studieportal.
Den är navet i vår verksamhet även om vi också använder tryckta läromedel.

I Kunskapsporten finns tydliga mål och upplägg för våra steg och kurser samt förslag på hur du ska studera för att klara varje del av din utbildning. Här hittar du också fakta, uppslagsverk, studietips, praktiska övningar, dagsfärska nyheter och förklarande filmer.

Genom Kunskapsporten har både du och dina föräldrar en nära dialog med din lärare och får regelbundet aktuella resultat och förslag på hur du ska komma vidare. Där kan du alltid följa din utveckling och resultat för att se hur du ligger till i förhållande till dina mål.

Label


Ämnen i steg och kurser

Hos oss läser du alla ämnen i steg eller i kurser.

Ett steg är numrerat och markerar en kunskapsnivå i ett ämne. Steget har tydliga mål och uppgifter som du läser i den takt som passar dig. Matematik, engelska, svenska och moderna språk är alla uppdelade i steg. Övriga ämnen läser du i ämnesövergripande kurser med olika teman.

Vi har tre olika typer av temakurser. I årskurs 4-5 heter kurserna Människa, Tid och Omvärld och i årskurs 6-9 Jag, Trådkurs och Världen. Alla våra kurser är uppbyggda kring en gemensam tematik och flera olika ämnen ingår i varje kurs. Jag-kursen handlar till exempel om global hälsa och eleverna läser geografi, religion, samhällskunskap, biologi och kemi.

En kurs avslutas ofta med ett ämnesöverskridande uppdrag. Genom att väva ihop flera ämnen ökar din förståelse för hur saker hänger ihop.

När du möter olika undervisningsmetoder utvecklar dina framtidsförmågor och lärstrategier, samtidigt som du ständigt reflekterar över ditt lärande.

Klass

Som elev hos oss ingår du i en klass som vi kallar för basgrupp.

Varje morgon och eftermiddag samlas din basgrupp för att inleda och avsluta skoldagen. Däremellan arbetar du i olika grupper som varierar i storlek och sammansättning beroende på ämne och dina individuella mål.

Label


VÅR PEDAGOGIK

Handledning

Varje vecka har du enskilda coachande samtal med din handledare, där ni planerar din tid och dina studier. Tillsammans gör ni upp en studieplan med kunskaps- och betygsmål som du arbetar mot. Målen följs upp regelbundet och din handledare coachar dig i hur du ska ska komma vidare i ditt skolarbete.

Lärarens roll

Du och din handledare kommer att lära känna varandra väl.

Under de individuella handledningssamtalen får du hjälp att planera och välja strategier för hur du lär dig bäst.

Målsättning

Tillsammans med din handledare sätter du upp dina kunskaps- och betygsmål.

Målen för dina studier följs upp varje vecka och du får hjälp och stöd att nå dem. Under din tid hos oss kommer de att förändras i takt med att du kommer längre i din utveckling.

Label


Personligt schema

Tillsammans med din handledare får du vara med och utforma ditt schema. Detta hjälper dig att lära dig att planera din tid och prioritera olika delar av ditt skolarbete utifrån vad du behöver jobba med.

Schemat för du in i din loggbok och följer vecka för vecka.

Veckosamtal

Hos oss träffar du din handledare i ett enskilt samtal varje vecka.
Handledaren har en nära dialog med dina ämneslärare för att du och dina föräldrar ska vara trygga med att du följer din plan och når dina mål.

Label


VÅR PEDAGOGIK

Vår skolmiljö

Vi vill ge våra elever de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Alla våra skolor är därför utformade för att skapa en kreativ och trygg studiemiljö. Våra lärare finns alltid i skolans lokaler, vilket gör att ni får en nära relation.

Öppenhet

Alla våra skolor har öppna och ljusa lokaler.
I en kreativ och studiefokuserad skolmiljö, där varje elev får vara sig själv, skapar vi en skola där du trivs och utvecklas.

Värderingar

Våra värderingar genomsyrar våra lokaler.
En Kunskapsskola är byggd för att du ska känna dig trygg och inspirerad och lära dig så mycket som möjligt.

Label


Lokaler

Våra klassrum ser olika ut beroende på typen av undervisning de används till.

I en arena lyssnar du till exempel på föreläsningar och deltar i större samlingar. I ett basgruppsrum finns det plats för både grupparbete och undervisning i en mindre grupp. En workshop är ett rum där det alltid finns lärare som hjälper dig med en aktuell uppgift i ett ämne.

Många av våra skolor har dessutom rum där du kan studera på egen hand och våra lärare finns alltid närvarande runt om i skolans lokaler.

Label


VÅR PEDAGOGIK

Betyg och kvalitet

Hos oss finns en central pedagogik- och utvecklingsavdelning, som kontinuerligt utvecklar vårt arbetsmaterial och våra undervisningsmetoder. Här sker koordinering och ledning av våra förstelärare och de här även möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande. Dessutom har vi pedagogiska nätverk som engagerar lärarna ute på våra skolor. Allt för att du ska utveckla kunskap och förmågor som behövs för att vara med och forma framtiden.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete fokuserar på nöjdhet och kunskapsresultat.

Vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl nöjdhet som kunskapsresultat. Genom omfattande enkäter och gemensamma seminarier analyserar vi vad våra elever, föräldrar och medarbetare anser om verksamhetens olika delar. Varje skola utvärderar nöjdhet och kvalitet på skolnivå utifrån enkätresultaten. Vi har även konferenser där alla våra rektorer tillsammans går igenom årets resultat och utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Kunskapsresultaten följs upp i en process där vi flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression. Syftet är i första hand att se till att eleverna får de kunskaper de ska ha, men även säkerställa att betygen är rättvisa och korrekta.

I allt kvalitetsarbete ser vi till att dra lärdom av de skolor som lyckas bäst inom ett visst område och jobbar ständigt med att överföra den kunskapen till andra skolor. Analysarbetet mynnar ut i en kvalitetsplan för det kommande året. Där framgår det vad som är viktigast att prioritera, både för varje skola och för företaget i stort.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hur vi arbetar i vår årsrapport. Pdf, 3.6 MB.

Läs mer om resultaten i vår kvalitetsbilaga. Pdf, 561.7 kB.

Betygsresultat

Vi ser att god ordning ger goda studieresultat.

På Kunskapsskolan har vi ordning och reda. Alla våra elevers kunskaper följs noggrant upp och vi agerar tidigt om vi ser att någon riskerar att missa sina mål. Det leder till att en stor andel av våra elever uppnår gymnasiebehörighet och får betyg i alla ämnen.

Kunskapsskolans elever hade våren 2022 ett genomsnittligt meritvärde på 255 poäng. Rikssnittet för vt 2022 var 229.

Gymnasie­behörigheten ligger fortsatt stabilt på en hög nivå. 94 % är behöriga till yrkesprogrammen jämfört med rikssnittet på 85 %.

Andelen elever som får betyg i alla ämnen är stabil. I genomsnitt får 89% av Kunskaps­skolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som var 74%.

*All statistik är hämtad från SIRIS.

Label


Meritvärde

Så här räknar du ut vilket meritvärde du har.

Meritvärde = Betygspoäng vid ansökan till gymnasiet, där elevens 17 bästa betyg räknas samman. Varje betyg omvandlas till ett poäng där eleven får 10 poäng för E, 12,5 poäng för D, 15 poäng för C, 17,5 poäng för B respektive 20 poäng för A.

  • A i alla ämnen = 340 poäng
  • C i alla ämnen = 255 poäng
  • E i alla ämnen = 170 poäng

Label

Systematiskt kvalitetsarbete

Våra lärare är både engagerade och närvarande

Läs mer här

Samira, årskurs 9

”Det bästa med skolan är arbetsmiljön, här får man saker gjorda. Lärarna hjälper oss att prestera så bra vi kan. Alla är med i gruppen och ingen blir utanför.”

Albin, årskurs 6

“Jag hoppas att i fram­tiden bli en framstående forskare som kommer på någon stor upptäckt och typ vinna Nobelpriset. Min förebild är Stephen Hawking.”

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.