Ansök
Om oss

Rektorn har ordet april - Kunskapsskolan Nyköping

Rektor Matilda Granath berättar om händelser på skolan.

April 2024

Hej!

Även om vi inte har känt av någon direkt vårvärme ännu så finns det tydliga tecken på att vi med raska steg går mot sommaren- mopederna står parkerade utanför skolan, allt fler elever är ute på rasterna och idrotten har börjat flytta ut sin undervisning. I skrivandets stund är årkurs 8 ute på prao och vi hoppas så klart att de har en givande vecka ute i arbetslivet. Årskurs 4-5 ser fram emot sin aktivitetsdag som kommer inom kort. Årskurs 6 har besökt både Nyköpings hus och gamla bryggeriet hos konstnärernas kollektivförening för att se hur man skapar screentryck. Det är alltid uppskattat när vi får möjlighet göra studiebesök.

Kunskapsskolans elev- och föräldraenkät
Vi har nyligen fått återkoppling på vår elev- och föräldraenkät som ni och våra elever besvarade efter sportlovet. Att både elever och vårdnadshavare upplever en större nöjdhet med skolan är förstås väldigt glädjande! Att nöjdheten med Kunskapsskolan Nyköping ökar gör mig som rektor oerhört stolt över det jobb alla medarbetare lägger ner varje dag för att våra elever ska trivas och uppleva att de går på en bra skola. En stor andel av eleverna tycker bland annat att skolans lärare är bra och att handledaren bryr sig. De anser i större utsträckning än förra året att de får stöd och hjälp av sin personliga handledare. Den personliga handledningen är en central byggsten i vårt koncept så det är extra roligt att eleverna är så nöjda med den. Trygghet och trivsel är något vi arbetat med under läsåret och det syns också i enkäten då frågor kring just trygghet och trivsel ökat rätt så mycket. Dessa frågor kommer vi fortsätta att arbeta med även nästa läsår då trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Nöjdheten hos er vårdnadshavare har också ökat. Vi ser bland annat en större nöjdhet kring att era barns handledare hjälper och stöttar ert barn. Ni upplever också en ökad nöjdhet vad gäller utvecklingssamtalen, informationen från skolan samt och att era barn trivs i skolan. Ni föräldrar är mer tveksamma till skolans studiero än eleverna även om det skett en liten ökning. Vi kommer givetvis att fortsätta arbeta med en studiefokuserad miljö så att en ännu större andel elever upplever att de har studiero i skolan. Vi kommer nu att påbörja vår utvärdering och analys av enkätresultatet på skolnivå, årksursnivå och basgruppsnivå. Era svar är en viktig del av vårt kvalitetsarbete för att skapa en ännu bättre skola för våra elever. Jag vill också passa på att tacka för att ni tog er tid och svarade på enkäten!

Föräldraråd
Som jag tidigare skrivit om har vi ett föräldraråd där vi diskuterar allt från läget på skolan till skolutveckling. Vi har setts ett par gånger under höst- och vårterminen. I veckan hade vi vår sista träff för läsåret och där utvärderade vi bland annat schemat. Vi pratade också om hur man på ett enkelt sätt kan följa sitt barns frånvaro. När du loggar in för att anmäla frånvaro kan du också välja att se frånvarorapporten för ditt barn och du loggar in med ditt bankID.

Nationella prov
Vårterminen är som jag tidigare skrivit en period då våra elever i årskurs 6 och 9 genomför nationella prov i flera ämnen. Detta kan vara stressande för eleverna då resultatet på nationella proven ska beaktas vid betygssättningen men resultatet är inte allenarådande utan vägs samman med allt annat eleven visat under läsåret. Självklart är resultatet ett kvitto på elevens kunskap men det är framför allt ett kvitto på vår undervisning. Som en del i att säkra att bedömningen blir rättssäker samarbetar våra lärare med våra klusterskolor under ett par dagar för att gemensamt bedöma årskurs 9. Efter att proven är genomförda analyserar vi våra resultat på de nationella proven och justerar det vi behöver för att utveckla vår undervisning så att våra elever lyckas ännu bättre.

Skolsäkerhet - övning
Jag har i ett tidigare rektorsbrev informerat om att nästa steg i vårt arbete kring våld i skolmiljön är att utbilda våra elever. Utbildningen sker basgruppvis under senare delen av maj. Precis som i utbildningen för oss medarbetare så kommer utbildningen med eleverna både innehålla teoretiska och praktiska moment. Vi kommer bland annat att träna oss på att fly ifrån en fara, gömma oss och öva på att barrikadera oss i ett rum. Det kommer att gå kontrollerat till och det kommer inte att vara något rollspel med låtsasvapen eller liknande. Självklart är också övningarna anpassade utifrån åldern och mognadsnivån på eleverna. Vårt mål med utbildningen är att alla vi på skolan ska känna oss mer trygga och ha mer kunskap om vad vi ska göra om vår skola blir drabbad av en våldshandling. Datum för när detta ska ske kommer ni att få i årskursernas veckobrev.

Nu hoppas vi att våren snart kommer på riktigt.

Med vänlig hälsning,
Matilda Granath, rektor Kunskapsskolan Nyköping
matilda.granath@kunskapsskolan.se

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.