Ansök
Om oss

Rektorn har ordet september - Kunskapsskolan Katrineholm

Rektor Caroline Bergström om händelser på skolan.

Rektorsbrev september 2023

Hej föräldrar!

Med ballonger, popcorn och bubbelvatten firade vi läsårsstarten tillsammans med våra elever. Vi har haft en mycket positiv läsårsstart och eleverna har kommit igång bra med skolarbetet. Våra elever i årskurs 7 är under de första veckorna på hajk vilket är värdefulla dagar där eleverna får möjlighet att lära känna varandra ännu bättre.

De flesta utvecklingssamtal ska nu vara genomförda och jag hoppas att ni upplevt att utvecklingssamtalen har varit givande och att ditt barn nu har tydliga slutmål och terminsmål att arbeta mot. Dessa mål bryts ner till veckomål och dagsmål och målen kommer kontinuerligt att följas upp under barnets personliga handledningssamtal. Under vecka 43 och 45 sker nästa avstämning tillsammans med er som vårdnadshavare genom strategisamtalen. Mer information om detta kommer ges längre fram av ert barns basgrupphandledare..

Pep-skjutsveckorna v. 35-36
Som en del i vårt prioriterade område gällande skolkultur är vår rörelsesatsning en viktig del. Vi uppmärksammar därför "Pep-skjutsveckorna" som är en del i samarbetet med Generation Pep.

I Sverige är tillgången till cykelvägar och gångvägar goda, men andelen barn och unga som cyklar till skolan har minskat sedan 1980-talet. Idag är det mellan 40 och 50 procent av barn och unga som transporterar sig aktivt till skolan. En av de främsta anledningen till att vuxna skjutsar sina barn är upplevd otrygghet.

Men ju fler som skjutsar sina barn i bil till skolan – desto fler bilar blir det i omlopp.

Vi är måna om både våra elevers hälsa och säkerhet, därför vill vi uppmana er vuxna att i högre utsträckning sluta skjutsa era barn och istället börja Pep-skjutsa!

Vad är då Pep-Skjutsa?

Pep-skjuts handlar om att vi istället för att skjutsa i bil transporterar oss tillsammans med våra barn (eller vid rätt ålder låter de åka själva) på cykel eller till fots till skolan. Det innebär dels att vi kan minska mängden bilburen trafik runt skolan men också att våra barn får en perfekt start och avslut på dagen.

Fördelarna med Pep-skjuts

Fördelarna med att ställa bilen och istället välja att gå eller cykla är många. Dels kommer barnens fysiska hälsa förbättras men forskning visar även att rörelse är positivt för vårt psykiska mående, och för vår koncentration. Barnen kan helt enkelt både bli gladare och få enklare för att koncentrera sig under skoldagen. Dessutom är det ju positivt för miljön!

Pep-skjutsveckorna

Under vecka 35-36 deltar vår skola i den ideella organisationen Generation Peps Pep-skjutsveckor. Det innebär att vi under dessa veckor jobbar lite extra för att så många av våra elever som möjligt ska ta sig till skolan på ett aktivt sätt. Vi kommer även prata om detta på olika sätt i verksamheten. Så häng med på Pep-skjutsveckorna ni också så skapar vi en grund för ett mer hälsosamt och hållbart samhälle tillsammans.

Bokningssystem för workshop
Kunskapsskolan har under det senaste läsåret tagit fram ett bokningssystem för vårt undervisningspass workshop. I arbetet har vi i Katrineholm, tillsammans med några andra skolor, varit pilotskola och vi har fått testa systemet och utveckla det tillsammans med vår centrala pedagogikavdelning. Nu är systemet färdigt och från och med läsåret 23/24 ges medarbetare och elever på alla Kunskapsskolor tillgång till det via den digitala loggboken på Kunskapsporten.

Workshopbokningssystemet ger en tydlig överblick över vilka workshops och salar som är tillgängliga samt vilka ämneslärare som undervisar i dessa. I systemet sammanlänkas elevernas loggbok och arbetsmål, vilket gör att lärarna kan planera och strukturera sin undervisning i workshop på ett bättre sätt. Eleverna kan också göra ett antal val vid bokningen som gör att läraren redan innan passet kan se om eleverna till exempel behöver hjälp med en särskild uppgift eller om de behöver redovisa något.

Det nya bokningssystemet skapar ännu bättre möjligheter för att eleverna ska få en personligt utformad utbildning utifrån deras förutsättningar, behov och mål. Systemet skapar också en större delaktighet där eleverna kan vara med och påverka sin skoldag i större utsträckning. Planeringen sker som vanligt alltid med hjälp från de personliga handledarna.

Det nya systemet möjliggör också för oss att följa elevernas närvaro på ett bättre sätt och vi kommer kunna anpassa våra scheman utifrån elevernas behov i större utsträckning. Ser vi till exempel att vissa workshops är mycket populära bland eleverna har vi möjlighet att utöka antalet eller tiden. Vi får helt enkelt mycket bättre överblick och bättre förutsättningar för att möta våra elevers behov.

Ny frånvaroanmälan
Till workshopbokningssystemet har vi också utvecklat ett frånvarosystem som gör att vi kan registrera frånvaron på workshop och rapportera den tillsammans med övrig undervisningstid.

Frånvaroanmälan sker via Kunskapsskolans vårdnadshavarportal. Där kan ni också se en översikt på eventuell frånvaro för ert/era barn. Från och med läsåret 23/24 anmäler inte vårdnadshavare sina barns frånvaro via Skola 24 längre.

Här finns en manual för hur ni går tillväga.

Mellanmålskuponger
Vi har till denna vecka gjort om systemet gällande mellanmålskuponger i vårt café. Den nya kupongen har 20 rutor och varje vara som säljs i caféet kostar ett antal rutor, exempelvis kostar en smörgås två rutor medan en festis kostar en ruta. Har eleven kvar en gammal mellanmålskupong så går det bra att byta ut den mot den nya.

Putsning av fasad på skolbyggnaden
Fastighetsägaren kommer att putsa fasaden på väggen mot innerskolgården då mycket puts har lossnat där under årens lopp. Fastighetsägaren och entreprenören är införstådda med att det är en skolgård som de utför ett arbete på och kommer således att vidta skyddsåtgärder. Arbetet beräknas pågå vecka 35-42. Skolgården ska kunna användas som vanligt under arbetets gång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Plan mot diskriminering och kränkande behandling är nu fastställd för läsåret 23/24. Den går att nås via vår hemsida.

Föräldracaféer och matematikkväll
Under de första veckorna har ni bjudits in av årslagen till föräldramöten. Utöver dessa föräldramöten erbjuder vi både nya och tidigare vårdnadshavare till föräldracaféer som kommer fördjupa lite mer kring vårt arbetssätt. Varje föräldracafé har ett fokus. Se nedan för mer information samt datum.

Vårt första föräldracafé kommer att gå av stapeln torsdagen den 14 september klockan 17.30. Fokus på det första föräldracaféet kommer att ligga på vår pedagogiska modell där bland annat Kunskapsporten och EDS kommer att behandlas. Ingen föranmälan krävs.

Det andra föräldracaféet är tisdagen den 19 september klockan 17.30 med fokus på betyg och bedömning.

Vi kommer även att anordna en matematikkväll torsdagen den 5 oktober klockan 17.30. Mer information kommer att ges av ditt barns basgruppshandledare.

Vänliga hälsningar
Caroline Bergström
Rektor, Kunskapsskolan Katrineholm

Vill du läsa fler rektorsbrev? Du hittar alla läsårets rektorsbrev under aktuellt där du kan filtrera på rektorn har ordet.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.