Ansök
Om oss
Pennor

Betyg och kvalitet

På Kunskapsskolan har vi tydliga rutiner för att garantera en hög kvalitet i vår undervisning, så att du når dina betygsmål.

Kvalitetsarbete

Vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar nöjdhet och kunskapsresultat. Genom omfattande enkäter analyserar vi vad våra elever, föräldrar och medarbetare anser om verksamhetens olika delar, det gör vi både på skolnivå och på central nivå. Kunskapsresultaten följs upp flera gånger om året då vi analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression. Syftet är i första hand att se till att våra elever får de kunskaper de ska ha, men även att säkerställa en rättvis och korrekt bedömning och betygssättning.

Betygsresultat

Ett av grundskolans viktigaste uppdrag är att förbereda eleverna för vidare studier och ge dem goda förutsättningar för framtiden. Därför arbetar vi på Kunskapsskolan systematiskt med vårt kvalitetsarbete för att alla elever ska nå gymnasiebehörighet, få betyg i alla ämnen och nå ett högt meritvärde.

Alla våra elevers kunskaper följs noggrant upp och vi agerar tidigt om vi ser att någon riskerar att missa sina mål. Det leder till att en stor andel av våra elever uppnår gymnasiebehörighet, får betyg i alla ämnen och når ett högt meritvärde.

Gymnasie­behörigheten bland Kunskapsskolans nior ligger på en hög nivå. Vårterminen 2022 var 94 procent behöriga till yrkesprogrammen, jämfört med rikssnittet på 85 procent.

Andelen nior som får betyg i alla ämnen är fortsatt hög och stabil. I genomsnitt får 88 procent av Kunskaps­skolans elever i årskurs 9 betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som var 73 procent.

Kunskapsskolans nior hade våren 2023 ett genomsnittligt meritvärde på 253 poäng. Rikssnittet för våren 2023 var 229.

*All statistik är hämtad från Skolverkets databas SIRIS.

Meritvärde

Så här räknar du ut vilket meritvärde du har.

Meritvärde = Betygspoäng vid ansökan till gymnasiet, där elevens 17 bästa betyg räknas samman. Varje betyg omvandlas till ett poäng där eleven får 10 poäng för E, 12,5 poäng för D, 15 poäng för C, 17,5 poäng för B respektive 20 poäng för A.

A i alla ämnen = 340 poäng

C i alla ämnen = 255 poäng

E i alla ämnen = 170 poäng

Så arbetar vi

Så arbetar vi

Livet på Kunskapsskolan

Hör våra elever och lärare berätta om vardagen hos oss.

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.