Ansök
Om oss
Pennor

Betyg och kvalitet

God kvalitet är avgörande i skolan

Kunskapsskolans vision är att ge nästa generation de bästa förut­sättningarna att anta dagens utmaningar och forma morgon­dagens samhälle. Våra övergripande mål är att ha höga studieresultat, en studiefokuserad miljö och en professionell organisation. Men vi ska också vara en skola där både elever och lärare trivs och utvecklas. Dessutom ska vi ha en sund ekonomi.

För att nå våra högt satta mål är ständig kvalitetsförbättring och pedagogisk utveckling en självklarhet och har en central plats i vår verksamhet. Det är bara genom hög kvalitet på samtliga områden som vi blir ett attraktivt alternativ för elever och deras vårdnadshavare.

VÅR PEDAGOGIK

Betyg och kvalitet

Hos oss finns en central pedagogik- och utvecklingsavdelning, som kontinuerligt utvecklar vårt arbetsmaterial och våra undervisningsmetoder. Här sker koordinering och ledning av våra förstelärare och de här även möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande. Dessutom har vi pedagogiska nätverk som engagerar lärarna ute på våra skolor. Allt för att du ska utveckla kunskap och förmågor som behövs för att vara med och forma framtiden.

Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete fokuserar på nöjdhet och kunskapsresultat.

Vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl nöjdhet som kunskapsresultat. Genom omfattande enkäter och gemensamma seminarier analyserar vi vad våra elever, föräldrar och medarbetare anser om verksamhetens olika delar. Varje skola utvärderar nöjdhet och kvalitet på skolnivå utifrån enkätresultaten. Vi har även konferenser där alla våra rektorer tillsammans går igenom årets resultat och utbyter erfarenheter och lär av varandra.

Kunskapsresultaten följs upp i en process där vi flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression. Syftet är i första hand att se till att eleverna får de kunskaper de ska ha, men även säkerställa att betygen är rättvisa och korrekta.

I allt kvalitetsarbete ser vi till att dra lärdom av de skolor som lyckas bäst inom ett visst område och jobbar ständigt med att överföra den kunskapen till andra skolor. Analysarbetet mynnar ut i en kvalitetsplan för det kommande året. Där framgår det vad som är viktigast att prioritera, både för varje skola och för företaget i stort.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete och hur vi arbetar i vår årsrapport. Pdf, 3.6 MB.

Läs mer om resultaten i vår kvalitetsbilaga. Pdf, 561.7 kB.

Betygsresultat

Vi ser att god ordning ger goda studieresultat.

På Kunskapsskolan har vi ordning och reda. Alla våra elevers kunskaper följs noggrant upp och vi agerar tidigt om vi ser att någon riskerar att missa sina mål. Det leder till att en stor andel av våra elever uppnår gymnasiebehörighet och får betyg i alla ämnen.

Kunskapsskolans elever hade våren 2022 ett genomsnittligt meritvärde på 255 poäng. Rikssnittet för vt 2022 var 229.

Gymnasie­behörigheten ligger fortsatt stabilt på en hög nivå. 94 % är behöriga till yrkesprogrammen jämfört med rikssnittet på 85 %.

Andelen elever som får betyg i alla ämnen är stabil. I genomsnitt får 89% av Kunskaps­skolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som var 74%.

*All statistik är hämtad från SIRIS.

Label


Meritvärde

Så här räknar du ut vilket meritvärde du har.

Meritvärde = Betygspoäng vid ansökan till gymnasiet, där elevens 17 bästa betyg räknas samman. Varje betyg omvandlas till ett poäng där eleven får 10 poäng för E, 12,5 poäng för D, 15 poäng för C, 17,5 poäng för B respektive 20 poäng för A.

  • A i alla ämnen = 340 poäng
  • C i alla ämnen = 255 poäng
  • E i alla ämnen = 170 poäng

Label

Systematiskt kvalitetsarbete

© Kunskapsskolan i Sverige AB 2018

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här.